מצודות על ישעיהו נט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ישעיהו · נט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הן לא קצרה" - זה אמר על בני הגולה מה שהמקום משהה אתכם בגולה לא בעבור שקצרה ידו ולא יוכל להושיע ולא בעבור שכבדה אזנו מלשמוע קול צעקתכם מצרת האויב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הסתירו" - הם גרמו להסתיר פני המקום מכם לבל שמוע צעקתכם

"כי אם" - רק העונות שעשיתם הם המבדילים ביניכם לבין אלהיכם ולכן לא יפנה אליכם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעון" - נגאלו בעון כי תכתבו בהן דברי און ומרמה

"נגאלו בדם" - מטונפים ומלוכלכים בדם נקי אשר שפכתם

מצודת ציון

"נגאלו" - ענין טינוף ולכלוך כמו לחם מגואל (מלאכי א')

"תהגה" - תדבר כמו ולשוני תהגה (תהלים ל"ה)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרו עמל" - מדמה המחשבה להריון והמעשה ללידה ור"ל לא בהזדמן עשה און כי אם חשב עליה מתחילה לעשותה

"ודבר שוא" - כל אחד מדבר שוא

"בטוח אל תוהו" - כל אחד בוטח על תוהו כי כאשר יבטח מי לחברו לא יקיים ההבטחה

"ואין נשפט באמונה" - כי הדיינין מעוותים את המשפט

"אין קורא בצדק" - אין מי קורא לה' בצדק ובכוונת הלב

מצודת ציון

"תהו" - דבר שאין בו ממש

"הרו" - מלשון הריון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והזורה" - הממעך אותם להוציא הבלוע הנה מן הבקע תצא אפעה ותזיקנו ור"ל וכן המתגרה בו להראות קלונו יפול ברעה ואין תקנה אלא ללכת מנגד

"וקורי עכביש יארגו" - ר"ל אין תועלת וקיום והעמדה במעשיהם כמו שאין תועלת וקיום ביריעות העכביש

"האוכל מביציהם ימות" - האוכל מביצי הצפעון ימות ר"ל המתחבר עמהם עוד הרעה טמונה בקרבם ישיגהו המיתה והאבדון

"ביצי צפעוני בקעו" - ר"ל כמו הביצים האלה שעד שלא נתבקעו עדיין אין המזיק בעולם וכאשר יתבקעו אז תצא הצפעון ובא המזיק כן הם חושבים רע בקרבם ואח"ז יעשוהו ויזיקו לבני אדם

מצודת ציון

"צפעוני" - שם מין נחש רע

"וקורי עכביש" - אריגת השממית קורא בלשון קורי על שמיסך אריגותיו בקורות הבית

"והזורה" - ענין מעוך להוציא הבלוע וכן כי רגל תזורה (איוב לט)והוא מלשון ויזר את הגיזה (שופטים ו)

"אפעה" - הוא הצפעון ובשתי השמות נקרא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לרע ירוצו" - ברדיפה ילכו לעשות רע

"במסלותם" - במקום שהם הולכים ימצא שם שוד ושבר כי הם יעשו אותם בדרכיהם

מצודת ציון

"ירוצו" - מלשון ריצה ורדיפה

"שוד" - מלשון שדידה וגזלה

"במסלותם" - מלשון מסילה ודרך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל דורך בה" - כל הפוסע בזו הדרך לא ידע מן השלום כי השודדים יצפונו שמה לשלול שלל

"נתיבותיהם" - הנתיבות שהולכים בהם העוו אותם לצורך עצמם ר"ל עשו אותם מעוקל ומעוקם למען יכשלו שם בני אדם ויהיו להם לשלל

"ואין משפט" - אין במעגל דרכיהם דבר העשוי במשפט וביושר

"לא ידעו" - אינם מכירים דרך שלום כי בכל מקום שהולכים אין למו שלום בסבתם

מצודת ציון

"במעגלותם" - ענין שביל ודרך כמו מעגל צדיק תפלס (לעיל כו)

"נתיבותיהם" - מלשון נתיב ודרך

"עקשו" - ענין עקום ומעוקל

"להם" - לעצמם

"דורך" - מלשון דריכה והלוך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנגוהות" - אנו מקוים לנגוהות ולא כן הוא כי נהלך בחושך והוא כפל עניין במ"ש

"נקוה לאור" - ר"ל אנו מקוים לישועה ובא עוד צרה

"ולא תשיגנו צדקה" - הצדקה שהבטיח לנו המקום לא השיגו אותנו

"על כן" - בעבור זה רחק משפט שאין המקום שופט משפטנו לקחת נקם מיד העכו"ם

מצודת ציון

"תשיגנו" - ענין קריבה

"לנגוהות" - מלשון נוגה והארה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"באפלות" - מלשון אופל וחושך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באשמנים" - כאלו אנו שוכנים בקברים השוממים כמו המתים

"וכאין עינים" - כמו שממשש מי שאין לו עינים כן נמשש אנו וכפל הדבר במ"ש

"כשלנו בצהרים" - בעת הצהרים כשלנו באבני מכשול כמו שהדרך להכשל בחשכת הלילה ר"ל אף שיש שלום בעולם אנו יושבים בצער ובחרדה

"נגששה" - בעבור החושך נמשש הכותל ללכת אצלה כדרך העורים והוא ענין מליצה לומר שגבר עלינו חשכת הצרות

מצודת ציון

"נגששה" - ענין משוש והנגיעה בדבר ואין לו דמיון במקרא ובדרז"ל בזמן שהספינה גוששת (גיטין ז)

"קיר" - כותל

"בצהרים" - הוא חצי היום

"בנשף" - ענינו חשכת הלילה כמו ויקומו בנשף (מלכים ב' ז)

"באשמנים" - בקברים השוממים כמו תאשם שמרון (הושע יד)והנו"ן נוספת

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נהמה" - מרוב הצרות נהמה כולנו כדובים וכיונים המהגים

"נקוה למשפט" - שיעשה משפט בהעכו"ם לנקום נקמתינו

"ואין" - אין משפט

"לישועה" - נקוה לישועה והנה רחקה ממנו ולא באה

מצודת ציון

"נהמה" - מלשון המייה

"כדובים" - שם חיה

"הגה נהגה" - ענין צפצוף היונים כמו אהגה כיונה (לעיל לח)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ידענום" - ידועים הם לנו ומכירים בהם ולא בלא דעת עשינו אותם

"אתנו" - ר"ל עדיין לא עזבנום

"כי רבו" - מה שפשענו נגדך רבו מאד

"וחטאתינו" - כ"א מהחטאים העידה בנו לקטרג עלינו

מצודת ציון

"ענתה" - העידה כמו לא תענה (שמות כ)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הורו והוגו" - כ"א מורה ומלמד ומוציא מלב דברי שקר

"פשוע" - דרכנו לפשוע בה' ולכחש בהשגחתו ולחזור לאחור מאחר אלהינו לבל נקבל מצותיו

"דבר עושק" - ולדבר דברי עושק וסרה

מצודת ציון

"ונסוג" - מענין החזרה לאחור כמו הנסוגים מאחרי ה' (צפניה א)

"וסרה" - ענין עוות ומרד כמו כי דבר סרה (דברים יג)

"הרו" - מלשון הוראה ולימוד

"והגו" - ענין הוצאה כמו הגו רשע (משלי כה)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוסג" - ובעבור זה המשפט הראוי לעשות באומות הוסג אחור ולא נעשה והצדקה שהבטיח לנו המקום תעמוד מרחוק ולא באה

"כי כשלה" - על כי האמת נכשלה ונחלשה ברחוב במקום פרסום רב לכן לא תוכל לבוא מן השמים דבר נכוחה הוא המשפט להאומות וצדקה לנו

מצודת ציון

"והוסג" - ענין החזרה לאחור

"כשלה" - ענין תשות וחלישות הכח כמו והיה הנכשל בהם (זכריה יב)

"ונכחה" - ענין דבר יושר וראוי כמו בארץ נכוחות יעול (לעיל כו)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משתולל" - מוחזק הוא בעיני הבריות לשוטה וסכל

"וירא ה'" - את מעשיהם וירע בעיניו כי אין דבר נעשה במשפט הראוי

"נעדרת" - הולכת ונחסרת

מצודת ציון

"נעדרת" - ענין חסרון כמו איש לא נעדר (לעיל מ)

"משתולל" - ענין שוטה וסכל כמו מוליך יועצים שולל (איוב יב)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וצדקתו" - מדת הצדקה תסמוך אותו לעשות לפנים משורת הדין

"ותושע" - זרוע ה' תושע לו להביא הגאולה מבלי זכות ומבלי מפגיע

"וישתומם" - וכאשר יעמוד בתמהון ויתבונן שאין בהם מי מפגיע ומתפלל על הגאולה

"וירא" - וכאשר יראה שאין בהם איש כשר והגון להיות נגאלין בזכותו

מצודת ציון

"וישתומם" - ענין תמהון כמו משמים בתוכם (יחזקאל ג)ואחז במשל מאדם העומד בתמהון ומתבונן בדבר

"מפגיע" - ענין תפלה ובקשה כמו ויצו עליה במפגיע (איוב לו)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תלבושת" - להיות לו למלבוש

"ויעט" - יעטוף קנאה כמעיל המעטיף את הלובשו

"כשריון" - כדרך גבור הלובש שריון

"בראשו" - ישים בראשו כדרך הגבור המשים בראשו כובע נחושת

"בגדי נקם" - ר"ל יעשה נקמה בעכו"ם

"וילבש" - לפי שיושיע את ישראל ויעשה עמהם צדקה ויעשה נקם באומות לזה אמר בו לשון הנופל בגבור היורד במלחמה

מצודת ציון

"כשרין" - הוא כעין מלבוש עשוי מברזל ולובשים בו במלחמה להציל מהכאת חרב וחנית וכן ושריון קשקשים (שמואל א יז)

"כובע הראש" - שם כלי מגן על הראש כמו וכובע נחושת על ראשו (שם)

"נקם" - מלשון נקמה

"תלבושת" - מלשון לבוש ושני התוי"ן נוספין כתוי"ן של תפארת שהוא מלשון פאר

"ויעטו" - ענין עטיפה כמו כבגד יעטה (תהלים קט)

"כמעיל" - שם מלבוש מה

"קנאה" - ענין נקמה כמו בקנאו את קנאתי (במדבר כה)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גמול לאויביו" - כפל הדבר במ"ש

"לאיים" - אף להיושבים באיי הים ממרחק ישלם גמול מה שהרעו לישראל

"כעל גמולות" - רצה לומר כמו שלבש קנאה על תשלום גמולות צוררי ישראל אשר מאז כן עתה ילבש קנאה על אשר ישלם חמה לצריו

מצודת ציון

"כעל גמולות כעל ישלם" - באו שני כפי"ן לדמיון גמור וכן כעמי כעמך (מלכים א' כב)

"גמולות" - ענין תשלום שכר המעשה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי יבא כנהר צר" - ר"ל בעבור זה יפחדו מה' כי יראו אשר יבוא גוג ומגוג שהוא הצר בארץ ישראל ובמרוצה יבוא כנהר ואז רוח ה' נוססה בו ותכלנו מן העולם ולכן יפחדו מה'

"ממערב" - כל העולם יפחדו מה' ממערב וממזרח

מצודת ציון

"ויראו" - מלשון יראה והוא חסר יו"ד

"נוססה בו" - אוכלת בו כתולעת בעץ כמו והיה כמסוס נוסס (לעיל י)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובא לציון גואל" - אז יבוא הגואל לציון והוא מלך המשיח

"ולשבי פשע ביעקב" - ר"ל גם אותם מבני יעקב שיצאו מן הכלל וישובו מפשעם גם להם יבוא המשיח ויגאלם

מצודת ציון

"נאום" - ענין אמירה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואני זאת בריתי" - ר"ל הנה על זאת אכרות ברית עמהם אמר ה' ופירש על מה היא הברית ואמר רוח הנבואה השורה עליך אתה ישראל ודברי התורה אשר שמתי בפיך ללמדם הנה שתי אלה לא יסורו מפיך וגו' כן אמר ה' שלא ימושו מעתה ועד עולם עד סוף כל הדורות

מצודת ציון

"רוחי" - כן יקרא הנבואה כמו והיה אחרי כן אשפוך את רוחי (יואל ג)

"ימושו" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)