מצודות על ישעיהו סא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יען" - בעבור

"משח" - ענין גדולה וכן למשיחו לכורש (לעיל מה)

"לחבוש" - ענין כריכת המטלית על השבר כמו ולנשברת לא חבשתם (יחזקאל לד)

"דרור" - חפשי וחירות כמו וקראתם דרור (ויקרא כה)

"פקח" - ענין פתיחה כמו פקוח אזנים (לעיל מח)

"קוח" - מלשון לקיחה 

מצודת דוד

"לקרוא" - לנבואת על שבויי ישראל שיצאו לחפשי

"ולאסורים" - לנבאות על האסורים בגולה שיפתח מאסרם וילקחו מן הגלות

"יען" - בעבור כי ה' משח אותי לבשר את הענוים ושלחני לעשות תחבושת לנשברי לב ר"ל לנבאות נחמה להמצטערים על איחור הגאולה

"רוח וגו'" - רוח נבואה מה' היתה עלי ר"ל כל התנחומין שאני אומר לא מלבי המה כי אם בדבר ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקרוא" - לבשר שיבא מה' שנת רצון לישראל עת נקמה מהאומות

"לנחם" - נקמת האומות יהיה לתנחומין לאבלי ציון על הצער שסבלו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעטה" - ענין עטיפה כמו כבגד יעטה (תהלים קט)

"תהלה" - מלשון הלול ושבח

"כהה" - ענין עכירות וחושך כמו כהה הנגע (ויקרא יג)

"אילי" - שם אילן גדול ויפה כמו מאילים אשר חמדתם (לעיל ב)

"מטע" - מלשון נטיעה 

מצודת דוד

"מטע ה'" - אשר ה' נטע אותם להתפאר בהם

"שמן ששון" - כי לפעמים מושחים בשמן לרפאות המכה לכן אמר שמן ששון העשוי להתענג

"מעטה תהלה" - עטיפת שבח והלול במקום רוח כהה וחשיכה

"וקורא להם" - כי אם יקרא אותם אילי הצדק כי יהיו גדולים כמעשה הצדק

"לשום וגו'" - לשום דבר לאבלי ציון וחוזר ומפרש מהו ואמר לתת להם פאר במקום האפר שהיו מתפלשין בו בזמן האבל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חורב" - מלשון חורבן 

מצודת דוד

"וחדשו" - יבנו מחדש הערים החרבות והשוממות מדור ראשון וכפל הדבר פעמים רבות לחוזק רב

"ובנו חרבות עולם" - יבנו הערים החרבות מימות עולם ר"ל מזמן רב

"שוממות ראשונים" - הערים השוממות מימים ראשונים יקומו וכפל הדבר במ"ש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זרים" - עכו"ם

"ורעו" - מלשון מרעה

"אכריכם" - כן יקראו החורשים בשדה כמו בשו אכרים (ירמיהו יד)

"וכרמיכם" - מלשון כרם 

מצודת דוד

"ועמדו זרים" - העכו"ם הזרים יעמדו וירעו צאנכם ובני נכר יעבדו אתכם בחרישת השדה ועבודת הכרם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כהני" - ענין שררה וגדולה כמו ובני דוד כהנים היו (שמואל ב ח)

"חיל" - עושר

"תתימרו" - ענין גדולה ורוממות כמו את ה' האמרת (דברים כז)ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן אשר יומרוך למזימה (תהלים קלט

מצודת דוד

"יאמר לכם" - יהיה נאמר עליכם

"ובכבודם תתימרו" - אתם תהיו מרוממים בהכבוד שיש עתה אל האומות כי לכם יבוא

"כהני ה'" - נשיאי המקום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משנה" - כפול כמו וכסף משנה (בראשית מג

מצודת דוד

"שמחת עולם" - כי לא יגלו עוד מארצם

"לכן" - בעבור הכלימה שהיה להם מן העכו"ם לזה יירשו בארצם ירושה כפולה ומרובה

"וכלימה" - ותחת הכלימה שהיה להם בגלות ירונו וישמחו בחלקם הטוב שאתן להם

"תחת" - במקום הבושת שהיה לכם יהיה לכם משנה פי שנים מהכבוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וברית עולם" - ברית המתקיים לעולם אכרות להם

"פעולתם" - שכר פעולתם אתן באמת

"שונא גזל בעולה" - אפי' בהבאת העולה אני שונא אם בא מגזל וכמ"ש והבאתם גזול וגו' הארצה אותה (מלאכי א) ר"ל הואיל וכן רע עלי מה שגזלו העכו"ם את ישראל ולזה יקבלו גמולם

"אוהב משפט" - לכן נכון הדבר שיקבלו ישראל את הטובות האלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וצאצאיהם" - מלשון יציאה והם הבנים

"יכירום" - מלשון הכרה 

מצודת דוד

"כל רואיהם" - כל הרואה אותם יכיר בהם אשר הם זרע המבורך מה'

"ונודע בגוים זרעם" - זרע ישראל יהיה ניכר בחשיבות בין העכו"ם

"וצאצאיהם" - הבנים היוצאים מהם יהיו נודעים בתוך העמים וכפל הדבר במ"ש

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שוש אשיש" - ענין שמחה

"תגל" - מלשון גילה וששון

"ישע" - מלשון תשועה

"מעיל" - שם מלבוש מה

"יעטני" - ענין עטיפה

"יכהן" - ענין גדולה

"תעדה" - מלשון עדי וקשוט כמו ועדית עדי (יחזקאל כג

מצודת דוד

"כחתן" - כמו החתן אשר ירומם ויגדיל פאריו וכמו הכלה אשר תתקשט כלי תכשיטיה

"כי הלבישני וגו'" - ר"ל סבב אותי בישע ובצדקה כלבוש המסבב את הגוף וכמעיל המעטף את הלובשו

"שוש אשיש" - אז יאמר ישראל שוש אשיש בתשועת ה' תגל נפשי בעזר אלהי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכגנה" - מלשון גן

"זרועיה" - מלשון זרעונים 

מצודת דוד

"כי כארץ" - כמו הארץ מוציאה צמחה אחר שנרקב ונפסד הגרגיר הזרוע וכמו הגנה המצמחת הדברים הנזרעים בה אחר ההפסד כן יצמיח ה' לישראל צדקה והלול בפרסום נגד העכו"ם אחר שהיו בגלותם מושפלים עד לעפר