מצודות על ישעיהו לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ישעיהו · לב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן לצדק" - הנה המלך חזקיהו ימלוך לעשות צדק ולמען ינהגו השרים את שררותם לעשות משפט ולא לעשוק עושק 

מצודת ציון

"ישורו" - מלשון שררה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כצל סלע כבד" - כמו הצל הבא מסלע כבד בעבור גדלו ועביו שאז הצל הוא עב וגדול ומשיב נפש ההולך בארץ עיפה המגולה לאור השמש ר"ל הוא ידריכם בדרך הישר לטוב להם

"והיה איש כמחבא רוח" - האיש חזקיהו יהיה לבני דורו כמקום מחבואה מפני הרוח וכמקום סתר להסתר שמה מפני זרם מים ר"ל בצדקתו ינצלו ממחנה אשור

"כפלגי מים בציון" - והוא יהיה להם כנחלי מים במקום ציה שמשיב נפש האדם 

מצודת ציון

"כמחבא" - מלשון מחבואה ומסתור

"זרם" - ענין מים שוטפים

"כפלגי מים" - כנחלי מים

"בציון" - מלשון ציה ומדבר

"בארץ עיפה" - ר"ל במקום המגולה לאור השמש שהמקום יבש וצמא למים והושאל מהאדם העיף הצמא למים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תקשבנה" - לא כמו עכשיו שנאמר בהם ואזניו הכבד

"ולא תשעינה" - לא תהיינה עיני הרואים לפנות מה' לא כמו עכשיו שנאמר בהם ועיניו השע (לעיל ו) 

מצודת ציון

"תשעינה" - ענין הסרה והפנה כמו ועיניו השע (לעיל ו)

"תקשבנה" - ענין שמיעה והאזנה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולשון עלגים" - מה שנדמה להם מאז דברי הנביאים כאלו ידברו בלשון עלגים כמ"ש כי בלעגי שפה וגו' (לעיל כח) הנה מעכשיו יחשב להם כאלו תמהר לדבר צחות אמרים ברורים המקובלים על הלב

"ולבב נמהרים" - מי שלבבו נמהר מבלי דעת מיושבת יבין אז לדעת לא כמו עכשיו שנאמר בהם השמן לב העם הזה 

מצודת ציון

"נמהרים" - מלשון מהירות

"עלגים" - כן יקרא המדבר הפך תכונת הדבר וכן נלעג לשון (לקמן לג) והוא מתהפך כמו כבש כשב והדומים

"צחות" - דברים זכים ובהירים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יקרא" - לא ימצא בהם חונף לקרוא לנבל בשם נדיב ועל כילי לא יאמר שהוא שוע 

מצודת ציון

"לנבל" - כן נקרא אדם פחות ונבזה

"נדיב" - אדם ישר ובעל מתן

"ולכילי" - רמאי ובעל מרמה כמו וארור נוכל (מלאכי א)

"שוע" - ענינו כמו נדיב וכן היערוך שועך לא בצר (איוב לו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשקה צמא יחסיר" - ר"ל ולמען יחסיר המשקה מן הצמא כי חפצו לקחת ממונו בעושק וזה חוזר למעלה לומר אם כל אלה המדות הרעות נמצאו בנבל איך א"כ ראוי לקראו נדיב שהוא ההפך

"להריק" - ר"ל יחשב כזאת למען לעשוק תאכל הרעב וכאלו יריק נפשו ממנו ולא ירא מה' בחושבו שאינו משגיח

"נבלה ידבר" - בכל עת מדבר דברים מגונים וכעורים ומחשבות לבו לקבץ און לחשוב מחשבות לעשות חנופה ולדבר על ה' דברי תועה הפך האמת כי יאמר שאינו משגיח 

מצודת ציון

"נבלה" - דברי כעור וגנות וכן לבלתי עשות עמכם נבלה (שם מב)

"יעשה" - ענין קבוץ וכן ישראל עושה חיל (במדבר כד)

"און" - דברי רשע

"אל ה'" - על ה'

"תועה" - ענינו הפך האמת והוא שאול מהתועה בדרך שהולך בהפך

"להריק" - מלשון רקות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובדבר אביון משפט" - כשהאביון מדבר דברים ראויים ר"ל גם מתייעץ בנפשו לחבל הדברים ההם בדברי שקר וחוזר למעלה לומר אם כל אלה בו איך יקראהו שוע

"וכלי כליו רעים" - והרמאי הלא ערמותיו רעים המה לבריות כי הוא מתייעץ בנפשו להשחית עניים באמרי שקר 

מצודת ציון

"זמות" - מחשבות רשע כמו זימה הוא (ויקרא כ)

"לחבל" - ענין השחתה

"משפט" - ענינו דברים ישרים ונכוחים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונדיב" - אבל הנדיב מתייעץ בנפשו לעשות נדיבות והוא עומד על נדיבות רצה לומר לא בלבד יחשוב אלא עומד הוא על נדיבות ולא יעבור ממנו ואם כן אינו דומה לנבל וכילי לא במחשבה ולא במעשה ואיך א"כ יהיו נקראים בשם נדיב ושוע 

מצודת ציון

"נדיבות" - נתינת המתן

"יקום" - ענין עמידה והוא הפוך ההעברה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בנות בוטחות וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"נשים שאננות" - אמר דרך קינה אתן נשי בני יהודה היושבות שאנן כי לא השיגו אותן יד סנחריב 

מצודת ציון

"שאננות" - ענין השקט ושלוה וכן שאנן מואב (ירמיהו מח)

"קומנה" - הוא ענין לשון זרוז וכן קום עבור את הירדן (יהושע א)

"האזנה" - ענין נטיות האוזן לשמוע

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי כלה בציר" - כי אף שיכלה הבציר לא יבוא האוסף אל הבית כי האויב יקחהו

"ימים על שנה" - שנה עם שנה ר"ל לא שנה אחת כי אם שנה אחר שנה תחרדנה אתן נשים בוטחות כי גם עליכם יבוא האויב והוא נ"נ מלך בבל 

מצודת ציון

"ימים" - ענינו שנה כמו ימים תהיה גאולתו (ויקרא כה)

"על שנה" - עם שנה וכן ויבואו האנשים על הנשים (שמות לה)

"תרגזנה" - ענין חרדה כמו רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

"כלה" - ענין השלמה

"בציר" - כן נקרא תלישת הענבים כמו כי תבצור כרמך (דברים כד)

"אוסף" - הענבים שמכניסים אל הבית עד לא יבואו ימי החורף וכן ולא נאסף את תבואתינו (ויקרא כה)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחגורה" - תחגור עצמה על החלצים לכסות הערוה לבד

"פשוטה ועורה" - כי כל אחד תהיה מופשטה מבגדיה ותשאר מגולה בשרה בעת תלך בגולה

"רגזה" - כפל הדבר במ"ש

"חרדו" - מעתה חרדו על הצרה שבאה 

מצודת ציון

"פשוטה" - מלשון הפשט המלבוש

"ועורה" - ענין גלוי הבשר כמו ואת ערום ועריה (יחזקאל טו)

"חלציה" - מתנים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על שדי חמד" - ההספד תהיה על אבדן השדות החמודות ועל הגפנים המגדלים פירות הרבה

"על שדים" - יטפחו על שדיהן דרך הספד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על אדמת עמי" - על האדמה אשר תהיה שממה ויגדלו שם קוצים

"כי על כל בתי משוש" - כי הקוצים יגדלו אף על כל הבתים שהיו שמחים בהם תדיר העומדים בירושלים קריה עליזה 

מצודת ציון

"קוץ שמיר" - שמות מיני קוצים

"תעלה" - תגדל

"קריה" - עיר

"עליזה" - ענין שמחה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרעה עדרים" - יהיה מקום מרעה לעדרים

"משוש פראים" - הם ישמחו שמה כי ימצאו שמה מרעה

"עד עולם" - ר"ל עד זמן רב וכן ועבדו לעולם (שמות כא)

"עופל ובחן" - מגדלי המבצר יחרבו וישובו למערות מדור לחיות השדה

"המון עיר" - המון העם שבעיר יהיה נעזב ומופקר

"כי ארמון נטש" - היכל המלך יהיה נעזב כי מלך יהודה יגלה ממנו 

מצודת ציון

"נוטש" - נעזב כמו והנה נטש אביך (שמואל א י)

"המון" - רבוי עם

"עופל" - מגדל ומבצר כמו וסביב לעופל (דברי הימים ב' ל"ג)

"ובחן" - גם הוא כעין מגדל וכן הקימו בחוניו (לקמן ל"ג)

"בעד" - הוא במקום למ"ד השמוש וכן באה במקום מ"ם השמוש כמו בעד החלון (בראשית כ"ז) ומשפטו מהחלון

"מערות" - מלשון מערה

"פראים" - חמור הבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והכרמל" - מקומות שהם עתה ככרמל תחשב להיות כיער מבלי מצוא שדות וכרמים

"והיה מדבר לכרמל" - מקום שממה כמדבר חשוב להיות כרמל והוא מקום שדות וכרמים

"עד יערה" - ר"ל כן תהיה חרבה עד אשר ישפוך עלינו ממרום רוח הרצון והרחמים 

מצודת ציון

"יערה" - ענין שפיכה כמו תחת אשר הערה (לקמן נ"ג)

"לכרמל" - כן יקרא מקום שדות וכרמים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכרמל" - בא"י שתהיה באותן הימים ככרמל שמה תשב צדקה ר"ל אנשים יעשו צדקה

"ושכן במדבר" - ירושלים שהיתה כמדבר ישכון בה משפט ר"ל אנשים עושים המשפט

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועבודת הצדקה" - כפל הדבר במ"ש

"והיה מעשה הצדקה" - בגמול הצדקה תביא שלום 

מצודת ציון

"ועבודת" - תרגום של מעשה הוא עובדא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב עמי וגו'" - מאז והלאה ישב עמי בנוה שלום וגו' וכפל הדבר פעמים ושלש ויורה על מרבית השלום 

מצודת ציון

"בנוה" - ענין מדור

"שאננות" - ענין השקט ושלוה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשפלה" - בנין העיר תשפל להבנות במקום שפל ועמוק ועכ"ז יהיו בטוחים מן האויב ולא יצטרכו לבנותה בגובה הר להשגב שמה

"וברד ברדת היער" - ר"ל ואף ברדת ברד לא תרד על הצמחים כי ביער תרד 

מצודת ציון

"ברדת" - מלשון ירידה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משלחי רגל" - ותהיו משלחים שמה רגל השור והחמור לאכול לשבעה ולרמוס ברגל ולא יחושו כי תגדל הרבה תבואה

"אשריכם" - הצלחה תהיה לכם כי תזרעו על כל מים ר"ל בכל מקום שתזרעו ימצא מים לגדל התבואה 

מצודת ציון

"אשריכם" - ענין הצלחה כמו אשריך ישראל (דברים ל"ג)

"משלחי" - ענינו דבר הנעזב לרצונו וכן ונער משולח מביש אמו (משלי כט)