לדלג לתוכן

מצודות על הושע י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בוקק" - ענין ריקות כמו בוקק הארץ (ישעיהו כד)

"ישוה" - ענין שימה כמו משוה רגלי (תהלים יח)

"מצבות" - הם מזבחות מאבן אחת 

מצודת דוד

"פרי וגו'" - וכי מהראוי שהמקום ב"ה ישים לו פרי ר"ל וכי ראוי הוא להשפעה בתמיה

"כרב" - הלא כפי מרבית פריו והשפעתו כן הרבה לעשות מזבחות לעכו"ם וכפי מרבית הטובה הבאה לארצו עשו מזבחות טובות ויפות

"גפן וגו'" - הנה ישראל הוא כגפן בוקק וריק מבלי רטיבות ולחות כן הוא מבלי תורה ויראת שמים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלק" - ענין פרוד

"יאשמו" - מלשון שממון

"יערף" - ענין השחתה ודוגמתו וערפו שם (דברים כא)

"ישודד" - ענין עשק 

מצודת דוד

"הוא יערוף" - ר"ל המקום ברוך הוא יספיק ביד האויב להשחית מזבחותם ולעשוק מצבותם

"חלק לבם" - נחלק לבם ונפרד מן המקום ברוך הוא לכן עתה בזמן קרוב יהיו שממה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עתה" - בזמן שיבא האויב יאמרו הנה אין המלך מועיל לנו ללחום מול האויב כי הואיל ולא יראנו את ה' אם כן מה יוכל המלך לעשות לנו אם אין לנו יראת אלהים כי יראת ה' ויראת המלך קשורה יחד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אלות" - מלשון אלה ושבועה

"ופרח" - מלשון פריחה והצמחה

"כראש" - שם עשב מר כמו ראש ולענה (דברים כט)

"תלמי" - הוא הערוגה הנעשה בחרישה וכן תלמיה רוה (תהלים סה)

"שדי" - כמו שדה 

מצודת דוד

"ופרח" - לכן יפרח עליהם משפט גמול כמו עשב הראש המר הפורח מהר על תלמי שדה

"דברו דברים" - המה מדברים דברים העולה על לבבם מבלי הבחנה ונשבעין לשוא וכורתין ברית לעכו"ם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לעגלות" - יתכן שהיו שם רבים שעשו בדמות העגל שעשה ירבעם ולפי שנלקחו בשבי ותשש כחן כנקבות אמר לעגלות

"בית און" - הוא בית אל וכנהו לגנאי

"יגורו" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)

"וכמריו" - כן יקראו כהני עכו"ם וכן והשבית את הכמרים (מלכים ב' כג) 

מצודת דוד

"כי אבל עליו" - על העגל יתאבלו עמו שהאמינו בו וגם הכומרים שהיו שמחים עליו הנה עתה יתאבלו על כבודו כי גלה ממנו כי כשלוקח בשבי איה כבודו

"לעגלות" - בעבור עגלות בית און שנלקחו בשבי יפחדו השוכנים בשומרון באמרם אם לא הגינו על עצמן איך יגינו עלינו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יובל" - כמו יובל שי (ישעיהו יח)

"ירב" - הוא אשור וכן אל מלך ירב (לעיל ה)

"בשנה" - מלשון בושת 

מצודת דוד

"ויבוש וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מעצתו" - שייעצו לעשות העגלים

"בשנה" - אז יקבל אפרים בושת על מה שעבדו ללא אלוה

"גם אותו" - כמו שיובא העם בשבי כן יובא גם העגל בשבי לאשור להיות למנחה אל המלך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נדמה" - מלשון דמיון והשואה

"כקצף" - תרגם יונתן כרותחא והם כעין אבעבועות ועל כי באים ע"י מהירות השפיכה מכלי אל כלי ונראה כאלו השופך מתקצף לזה קרוי בלשון קצף 

מצודת דוד

"נדמה שומרון מלכה" - המלך אשר בשומרון נדמה הוא כקצף הם האבעבועות שעל פני המים שעולה למעלה ויתמיד זמן מועט כן המלך לא יתמיד במלכותו כ"א מעט זמן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונשמדו" - ענין אבדון

"ודרדר" - מין קוצים וכן וקוץ ודרדר (בראשית ג

מצודת דוד

"קוץ ודרדר" - כי לא יבוא מי שם ויהיו שממה

"ואמרו להרים כסונו" - למען לא יראה מי בבשתם

"ונשמדו" - ואז ישמדו הבמות שבבית און שהם היו חטאת ישראל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלוה" - הוא הפך מן עולה וכמו כבש כשב 

מצודת דוד

"לא תשיגם" - לכן לא תשיג אותם בגבעה נצחון מלחמה כשנלחמו על בני עולה הם בני בנימין שחזקו ידי עוברי עבירה

"שם עמדו" - במעלה זה עמדו אז

"מימי הגבעה" - ר"ל עון זה היה בידם מימי פלגש בגבעה כי גם אז היה בידם פסל מיכה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"באותי" - מלשון תאוה ורצון

"ואסרם" - מלשון יסורין

"באסרם" - ענין קשירה

"עוונותם" - כמו מעניתם והוא הקו שיחרוש החורש באורך השדה וחוזר ועושה אחר כמוהו וכן עד כלות השדה כמו האריכו למעניתם (תהלים קכט

מצודת דוד

"באסרם" - בעת אאסור אותם לשתי מענות המחרישה לחרוש שתיהן יחד לא כדרך החורשים אחת אחת ר"ל כשאביא עליהם רעה כפולה ומרובה

"ואספו" - עובדי כוכבים רבים יתאספו לבוא עליהם למלחמה

"באותי ואסרם" - ברצוני ליסרם וכן אייסרם באמת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלמדה" - ענין ההרגל כמו וילמד לטרף טרף (יחזקאל יט)

"אוהבתי" - היו"ד יתירה וטפלה

"לדוש" - מלשון דישה והוא הפרדת התבואה מהקשין

"ארכיב" - אמר בלשון שאלה על הדבר ההושם ממעל

"ישדד" - ענין כתישת הרגבים לכסות הזרעים ממעל וכן יפתח וישדד אדמתו (ישעיהו כח

מצודת דוד

"ישדד לו יעקב" - כל ישראל בכללו יכתת הרגבים לכסות הזרעים בעבורו למען יאכל פריה ר"ל יקיימו המצות לטובתן למען יקבלו שכר

"ארכיב אפרים" - לכן הרכבתי עול התורה על אפרים וגם יהודה יחרוש ר"ל יעסוק במצות

"ואני עברתי" - העברתי ידי

"על טוב צוארה" - ר"ל חפשתי צוארה וראיתי שהיא טובה ושמנה וראוייה לשום העול עליה ר"ל ראיתי שראוי הוא לקבל עליו עול התורה ומצוה

"ואפרים" - הנה אפרים הוא כעגלה שמרגילין אותה לעבודתה למשוך בעול ולחרוש והיא אוהבת לדוש למען תאכל מן הדיש ר"ל אני למדתים התורה והמצות והם חפצים בקבול השכר מבלי עשות המעשה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפי" - לשיעור

"נירו" - ענין חרישה כמו ניר ראשים (משלי יג)

"ויורה" - ענין השלכה כמו ירם בים (שמות טז

מצודת דוד

"עד יבא" - ר"ל כן עשו עד אשר יבא המקום ב"ה וישליך לכם צדק מן השמים כי לא יקופח שכרכם

"ועת לדרוש" - וקבעו עתים לדרוש את ה' לא באקראי

"נירו לכם ניר" - ר"ל הסירו מלבבכם דעות נפסדות וכוזבות כמו שהחורש יחרוש שדהו להמית שרשי העשבים הרעים לבל יכחישו את הזרע הנזרע

"זרעו לכם לצדקה" - לטובתכם זרעו את הצדקה למען תקצרו תבואתה לפי החסד שאני עושה ר"ל עשו צדקה ותקבלו גמול בחסדי כי גמול מעשה הטוב גם הוא לחסד תחשב וכמ"ש מי הקדימני ואשלם (איוב מא)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עולתה" - מלשון עולה

"כחש" - שקר 

מצודת דוד

"פרי כחש" - גמול מעשה השקר

"בדרכך" - במה שהיית הולך למצרים ולאשור לבקש עזרה הנה בזה בטחת ברוב גבוריך ולזה לא חששת על אזהרותי

"חרשתם רשע" - ר"ל הנה לא כן עשיתם כי חרשתם רשע וגו' ר"ל חשבתם לעשות רשע וכן עשיתם אותה וככה היה הגמול

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשחר" - בבוקר

"נדמה" - ענין כריתה ואבדון כמו ער מואב נדמה (שם טו) 

מצודת דוד

"בשחר" - ר"ל בתחלת מלכות הושע בן אלה בשנת שש למלכו נכרת מלכותו בכריתה כי אז אסרו מלך אשור כמ"ש במלכים ב ב' י"ח

"ככה" - הדבר הזה עשה לכם בית אל מפני רעת העגל העומדת בה שהיא רעתכם אשר הורגלתם בה מאז כי עוד במדבר עשיתם את העגל