מצודות על הושע יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על הושע · יא · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וממצרים" - מעת יצא ממצרים קראתי את בני ר"ל שלחתי אליו עבדי הנביאים לקרוא לו לשוב אלי

"כי נער" - עודו בנערותו משועבד במצרים אהבתיו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קראו להם" - כל מה שהנביאים הרבו לקרוא להם בשמי כן הרבו ללכת ולברוח מפניהם ולא אבו לשמוע אבל זבחו לעגלים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא ידעו" - אינם משימים לב לדעת שרפואתם והצלתם בא ממני

"ואנכי" - הלא אנכי הרגלתי את אפרים שהאומן יקחם על זרועותיו בחמלה רבה ר"ל נתתי להם מנהיג טוב להוליכם בנחת וזה משה שנאמר כאשר ישא האומן את היונק (במדבר י"א

מצודת ציון

"תרגלתי" - כמו הרגלתי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואט עליו אוכיל" - כהחורשים הרחמנים המטים אוכל לפי הבהמה בעת שחורשת ר"ל הקלתי עולם והספקתי די צרכם

"ואהיה להם" - הנהגתים ברחמנות כמו החורשים הרחמנים המרימים העול מעל לחיי הבהמה להקל ממנה כובד משא העול

"בעבותות אהבה" - בחבלים עבים שמושכים בהם דרך אהבה והוא כפל ענין במ"ש

"בחבלי אדם" - משכתים ללכת אחרי בחבלים רכים ונוחים שמושכים בהם בני אדם ר"ל הנהגתים בדרך חמלה 

מצודת ציון

"כמרימי" - מלשון הרמה

"לחיהם" - מלשון לחי

"ואט" - מלשון הטיה

"אוכיל" - לשון מאכל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשור וגו'" - ר"ל וכי אשור הוא מלכו ללחום מלחמתו אשר מאנו לשוב אלי ולבקש עזרה ממני וסמכו על אשור כאלו היה מלכו ומבקש טובתו

"לא ישוב" - לא היה להם לשוב אל ארץ מצרים לבקש מהם עזרה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואכלה" - הנה החרב תאכל את כלם מסבת מועצותיהם אשר יעצו לבקש עזר ממלכי מצרים ולא פנו אל ה'

"וחלה" - לכן תחול החרב בעריו ותכלה את גבוריו 

מצודת ציון

"וחלה" - תשכון כמו על ראש רשעים יחול (ירמיהו כב)

"וכלתה" - מלשון כליון

"בדיו" - ענפיו כמו ותעש בדים (יחזקאל יז)ור"ל גבוריו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל על יקראוהו" - ר"ל עם כי הנביאים כולם קוראים אליו שהוא ישוב תחלה אל העליון ב"ה כי הוא רם ונשא הנה הם כולם יחד אין בהם מי שירומם אותו העליון לכבדו לשוב אליו תחלה

"ועמי תלואים למשובתי" - עמי תלויים ומסופקים לשוב אלי וממתינים עד שאשוב אליהם תחלה להטיב עמהם 

מצודת ציון

"תלואים" - מלשון תלוי ומסופק

"למשובתי" - מלשון השבה

"על" - מלשון עליון וכן על עולה (איוב לו)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחד נכמרו נחומי" - כל מדות תנחומין שיש בי לנחם על הרעה כולם יחד נתחממו ונתעוררו בלי מצוא צד הפכו

"נהפך עלי לבי" - עם כי כעסתי עליהם הנה נהפך עלי לבי לרחם אותם

"איך אתנך אפרים" - ר"ל הנה עכ"ז רחמתי עליך ואומר איך אתנך אפרים ביד הבבליים איך אמסרך בידם איך אתנך להיות הפוכה כאדמה וגו' כאומר איך אוכל לראות באבדן עמי 

מצודת ציון

"אמגנך" - ענין מסירה כמו אשר מגן צריך (בראשית יד)

"כאדמה כצבואים" - הן חברותיהן של סדום ועמורה

"נכמרו" - ענין חמום כמו עורנו כתנור נכמרו (איכה ה)וזה הלשון יאמר על החמלה

"נחומי" - מלשון תנחומין וחרטה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא איש" - שממהר להנקם בחושבו פן לאח"ז לא יהיה לאל ידו

"בקרבך קדוש" - ר"ל לכן עוד אשרה בקרבך קדושת שכינתי ולא אבוא בעיר אחרת מערי העכו"ם

"כי אל אנכי" - ובכל עת ידי משלה עליהם לכן אאריך עוד אפי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הוא ישאג" - ר"ל יעורר הלבבות כאלו ישאג בקול לישראל הנקראים בנים למקום ימהרו לבוא מפאת הים

"כאריה ישאג" - כמו שע"י שאגת האריה מתאספים אליו כל החיות כי הוא המלך עליהם כן יתאספו כולם אחרי ה'

"אחרי ה'" - ר"ל זאת אעשה להם בבוא זמן הגאולה בימי המשיח ילכו אז אחרי ה' אל ארצם 

מצודת ציון

"ויחרדו" - ענין מהירות ההליכה בחפזון רב וכן ויחרדו זקני העיר לקראתו (שמואל א טז)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והושבתים" - ואני אושיב אותם לבטח על בתיהם

"יחרדו" - וכן ימהרו לבוא ממצרים ומאשור כצפור וכיונה הממהרים לעוף 

מצודת ציון

"והושבתים" - מלשון ישיבה