חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק עדכון כתובת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק עדכון כתובת מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק עדכון כתובת, תשס״ה–2005


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשס״ה, 998; תשע״ב, 142; תשפ״ב, 883.

דחיית תחילה: ק״ת תשפ״ג, 962.


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בחוק זה –
”עדכון כתובת“ – רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות סעיף 2 או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;
”פקיד הרישום“ – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק המרשם;
”רשות“ – רשות המנויה בתוספת;
”תושב“ – כהגדרתו בחוק המרשם;
”השר“ – שר הפנים.
הודעה על כתובת למשלוח דואר
(א)
תושב רשאי למסור לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר; חל שינוי בכתובת למשלוח דואר של תושב, חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על כך בתוך שלושים ימים מיום השינוי; היה בחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למסור הודעה, ימסור התושב הודעה כאמור בעבורו.
(ב)
תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר, יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר.
כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין [תיקון: תשע״ב, תשפ״ב, ק״ת תשפ״ג]
(א)
הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין, את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2 או את מענו הדיגיטלי, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין; לעניין זה, ”מען דיגיטלי“ – כהגדרתו בחוק המרשם.
(ב)
הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות סעיף 18(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962.
(ג)
נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.
חובת רשות [תיקון: תשפ״ב, ק״ת תשפ״ג]
רשות תפנה לשר או למי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים; ואולם, הייתה הכתובת מען דיגיטלי כהגדרתו בחוק המרשם, תועבר הכתובת לשם שליחת מסר בהתאם להוראות חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע״ח–2018, בלבד.
משלוח דואר לאחר עדכון כתובת [תיקון: תשע״ב]
שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת; לענין זה, ”כתובת למשלוח דואר“ – לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק המרשם.
שינוי התוספת
השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת, גם לבקשת גוף המעוניין להיכלל בה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין קביעת סוגי הגופים שרשאים לבקש להיכלל בתוספת.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ג׳ בשבט התשס״ו (1 בפברואר 2006).

תוספת

(סעיף 1)

רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה.
המוסד לביטוח לאומי.
רשות המסים בישראל.
עיריות ומועצות מקומיות.


התקבל בכנסת ביום כ׳ בתמוז התשס״ה (27 ביולי 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אופיר פז־פינס
  שר הפנים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.