חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק קביעת גיל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק קביעת גיל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק קביעת גיל, תשכ״ד–1963


סמכות לקבוע גיל [תיקון: תשנ״ה]
הסמכות ליתן פסק דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לעניני משפחה.
שינוי קביעת גיל
נקבע גיל לפי חוק זה, רשאי אדם מעונין לבקש מבית משפט השלום שינוי הקביעה על סמך ראיות שלא היו לפני בית המשפט; אולם אם הוגשה הבקשה לשינוי קביעת הגיל על ידי אדם שלפי בקשתו נקבע הגיל, רשאי בית המשפט שלא להיזקק לראיות שהמבקש יכול היה להביא לפני בית המשפט בשעת הדיון בבקשה הקודמת.
ערעור בשופט אחד
בערעור על פסק דין של בית משפט שלום לפי חוק זה ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.
סטיה מדיני הראיות
בדונו בקביעת גיל או בשינוי קביעת גיל לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות אם, מטעמים שירשום, ראה לעשות כן לשם גילוי האמת.
דין גיל שנקבע
נקבע גילו של אדם לפי חוק זה, יהא זה גילו לכל ענין.
הגדרות
לענין חוק זה ”גיל“ – לרבות גיל מינימלי, גיל מכסימלי ומתח גילים.
הזמנת פוקד
הוגשה בקשה לקביעת גיל, או לשינויה, והדבר עשוי להשפיע על חובתו של אדם על פי חוק שירות בטחון, תשי״ט–1959 [נוסח משולב], ימציא בית המשפט העתק מן הבקשה לפוקד כמשמעותו באותו חוק (להלן – פוקד) ויזמינו להופיע כצד בבירור הבקשה. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, יקבע בתקנות את סוגי הבקשות שעליהן תחול הוראה זו.
בדיקות
הוגשה בקשה לקביעת גיל או לשינויה, ופוקד הוא צד לבירורה, חייב מי שמבקשים את קביעת גילו להיבדק כל בדיקה רפואית על־ידי ועדה רפואית לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט–1959 [נוסח משולב], או בדיקה אחרת, שבית המשפט ימצא לנכון שייעשו – לשם קביעת הגיל; ורשאי בית המשפט לקבוע את הגיל אף על סמך מסקנות הבדיקה לבדן.
חובת שירות סדיר
מי שגילו נקבע או שונה לפי חוק זה לאחר שנמצא כשר לשירות לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט–1959 [נוסח משולב], ולא פוטר מחובת שירות סדיר או לא סיימו, ימשיך להיות חייב בשירות סדיר אף אם לא היה חייב בו על פי הקביעה או שינויה.
הוראות מעבר
ענין שהיה תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין ערב תחילתו של חוק זה, ינהגו בו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.
תקנות
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין בהליכים לפי חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ה בחשון תשכ״ד (12 בנובמבר 1963).
  • לוי אשכול
    ראש הממשלה
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.