לדלג לתוכן

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע״ב–2012


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשע״ב, 286; תשע״ג, 131; תשע״ד, 544, 817; תשע״ה, 292; תשע״ו, 656, 1202; תשע״ז, 96, 928; תשע״ח, 196, 492; תשפ״ד, 182.

עדכון סכומים: י״פ תשע״ח, 10385; תשע״ט, 6384; תש״ף, 2631; תשפ״א, 2619; תשפ״ב, 2547; תשפ״ג, 2744; תשפ״ד, 2350. דחיית תחילה: ק״ת תשע״ה, 1108, 1330.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז, תשפ״ד]
בחוק זה –
”אמצעי שליטה“, בתאגיד – כל אחד מאלה:
(1)
זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
(2)
הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;
(3)
הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4)
הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;
”בעל עניין“ – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
”הגורם המפעיל“ – הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי סעיף 2(א);
”גורם מפעיל פרטי“ – הגורם המפעיל שאינו גורם ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק;
”דמי פיגורים“ ו”ריבית שקלית“ – (החל מיום 1.10.2024): כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;
”החזקה“, לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;
”הפקה מקומית“ ו”הפקה מקומית קנויה“ – כהגדרתן בסעיף 6א לחוק התקשורת;
”זיכיון לשידורי טלוויזיה“, ”זיכיון לשידורי רדיו“, ””ערוץ 2“ ו”הערוץ השלישי““, ”ערוץ הכנסת“ ו”רישיון לשידורי טלוויזיה“ – כהגדרתם בחוק הרשות השנייה;
”חוק זכות יוצרים“ – חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007;
”חוק זכויות מבצעים ומשדרים“ – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד–1984;
”חוק פסיקת ריבית והצמדה“ – (החל מיום 1.10.2024): חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”טכנולוגיית חדות גבוהה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (‎High-Definition (HD)‎);
”טכנולוגיית חדות רגילה“ – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (‎Standard-Definition (SD)‎);
”היום הקובע“ – יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014);
”המועצה לשידורי כבלים ולוויין“ – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת;
”מועצת הרשות השנייה“ – מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השנייה;
”מנהל הגורם המפעיל“ – המנהל הכללי של הגורם המפעיל או מי שממלא תפקיד דומה גם אם כינויו שונה;
”משדר ערוץ ייעודי“ – כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת, ובלבד שנקבע, לפי הוראות סעיף 6לד(א3) לחוק האמור, כי הוא רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;
”משדר ערוץ נושאי“ – מי שקיבל רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי סעיף 13, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק התקשורת;
”עלות ההקמה“ – כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד –
(1)
רכישת זכות במקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות;
(2)
רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין;
(3)
הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
(4)
רכישת המשדרים;
”רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי סעיף 12א;
”רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
”רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות“ – רישיון שניתן לפי סעיף 12ב;
”רשות השידור“ – (נמחקה);
”הרשות השנייה“ – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי חוק הרשות השנייה;
”שידורים“ – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק התקשורת;
”תאגיד השידור הישראלי“ – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014;
”תחנת שידור ספרתית“ – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;
”תחנת שידור“ – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;
”השר“ – שר התקשורת.
[תיקון: תשע״ז]

פרק ב׳: הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים

מינוי הגורם המפעיל [תיקון: תשע״ג, תשע״ז]
(א)
השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; מינוי גורם מפעיל פרטי ייעשה בדרך של מכרז; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מונתה כגורם מפעיל עד ליום 24.9.2022 או עד שימונה גורם מפעיל אחר, לפי המוקדם מביניהם (י״פ תשע״ז, 8172; תשע״ט, 2402; תש״ף, 578).
(ב)
(בוטל).
(ג)
לא ימונה לגורם מפעיל הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003, וכן גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו־(6) (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר), בעל עניין או בעל שליטה בגוף המשדר, מי שהגוף המשדר הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בגוף המשדר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו, בין השאר בעניינים אלה:
(1)
החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;
(2)
עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;
(3)
(נמחקה).
(ג1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), לא ימונה לגורם מפעיל פרטי מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא או נושא משרה, בעל שליטה או בעל עניין בו הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי למנותו לגורם המפעיל;
(2)
מתקיים בו אחד מאלה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין:
(א)
הוא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון או בעל זיכיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;
(ב)
הוא בעל רישיון לשידורי לוויין או בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת, או בעל רישיון לשידור ערוץ ייעודי לפי סעיף 6לד1 לחוק התקשורת שקיבל אישור מאת המועצה לשדר שידורי חדשות בהתאם לרישיונו, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל רישיון כאמור;
(ג)
הוא עיתון כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת, בעל עניין או בעל שליטה בעיתון, או שמתקיים בו האמור בסעיף 6ח4(א)(3) או (4) לחוק התקשורת.
(ג2)
במינוי גורם מפעיל פרטי יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1)
מדיניות הממשלה בתחום הבזק ובתחום השידורים;
(2)
שיקולים שבטובת הציבור;
(3)
התאמתו של המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי;
(4)
תרומת מינוי הגורם המפעיל הפרטי לתחרות בתחום השידורים;
(5)
ההפחתה מסכום דמי ההפצה שהיה על הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיפים 6 ו־7 לשלם בעד הפצת שידוריהם לפי סעיף 9, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי;
(6)
היקף ההשקעות בהפקות מקומיות המוצע על ידי המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי.
(ד)
(בוטל).
(ה)
העברת אמצעי שליטה בתאגיד שהוא הגורם המפעיל, טעונה אישור מראש ובכתב מאת השר.
(ו)
(בוטל).
היתר הפעלה לגורם מפעיל פרטי [תיקון: תשע״ז]
(א)
מינו השר ושר האוצר גורם מפעיל פרטי, ייתן לו השר היתר להפעלת תחנות השידור הספרתיות (בחוק זה – היתר הפעלה); בהיתר ההפעלה רשאי השר לקבוע תנאים, בין השאר בעניינים אלה:
(1)
אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;
(2)
אופן מתן שירות של הפצת שידורים וטיב השירות;
(3)
ערבויות שעל הגורם המפעיל הפרטי להמציא לשם קבלת היתר ההפעלה והבטחת מילוי תנאי ההיתר, והדרכים למימושן;
(4)
קביעת גובה דמי ההפצה בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי סעיף 9(ה) ואופן תשלומם;
(5)
קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי סעיף 11(ג).
(ב)
היתר הפעלה וכן נכסיו של הגורם המפעיל הפרטי הדרושים לו לפעילותו לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.
(ג)
גורם מפעיל פרטי שקיבל היתר הפעלה אינו חייב ברישיון לפי סעיף 4 לחוק התקשורת.
(ד)
הגורם המפעיל הפרטי לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, ”שירות“ – שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל [תיקון: תשע״ג, תשע״ז]
(א)
הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה ולעניין גורם מפעיל פרטי – גם בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, והכל בעצמו או באמצעות אחר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות באמצעות אחר.
(ב)
תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972, או מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965.
(ד)
הוראות סעיפים 13, 13א ו־13ב לחוק התקשורת יחולו גם לגבי הגורם המפעיל.
ביטול היתר הפעלה [תיקון: תשע״ז]
(א)
השר רשאי לבטל היתר הפעלה שנתן לגורם מפעיל פרטי, אם מצא כי הגורם המפעיל הפרטי הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר או הפר תנאי מתנאי ההיתר שאינו מהותי ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר.
(ב)
בוטל היתר הפעלה לפי הוראות סעיף קטן (א), יפקע מינויו של הגורם המפעיל הפרטי, והוא יחדל לתכנן, להקים ולהפעיל את תחנות השידור הספרתיות.
[תיקון: תשע״ג]

פרק ג׳: מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע

מימון עלות ההקמה [תיקון: תשע״ג]
אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע – לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.
דיווח
(א)
מנהל הגורם המפעיל יגיש לשר ולשר האוצר, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה – הרבעון המדווח), דין וחשבון בדבר פעילות הגורם המפעיל הממומנת לפי הוראות סעיף 4, במהלך הרבעון המדווח, ובדבר פעילות כאמור הצפויה ברבעון שלאחריו; דין וחשבון כאמור יתייחס, בין השאר, להתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח ולהתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, לאומדן מעודכן של סך עלות ההקמה ולאומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.
(ב)
השר, שר האוצר או מי שאחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש ממנהל הגורם המפעיל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (א).

פרק ד׳: הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות

חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות [תיקון: תשע״ג, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז, תשע״ח]
(א)
הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
(1)
בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(2)
בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון; ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה, אם ביקשו זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל בעל רישיון, לפי בחירת בעל הרישיון;
(3)
הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(4)
תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר לפי בחירת המשדר;
(8)
גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
(ב)
הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
(1)
בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
(2)
תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי סעיף 13(א);
(6)
גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.
(ג)
הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.
חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות [תיקון: תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז, תשע״ח־2]
(א)
הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
(1)
תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
(2)
גלי צה״ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה״ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
(3)
בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
(4)
שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס״ה–2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הישראלי או גלי צה״ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הישראלי או גלי צה״ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
(ב1)
עד למינוי גורם מפעיל פרטי יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על תוכן שידורים נוסף כהגדרתו בסעיף 72(ו) לחוק הרשות השנייה, נוסף על שידורי הערוץ האמור בסעיף קטן (א)(3), ששידר בעל זיכיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף 72(ו), אם ביקש זאת בעל הזיכיון.
(ג)
הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
(ד)
הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים [תיקון: תשע״ג, תשע״ז]
על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו־7(ג), השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו, לעניין גורם מפעיל שאינו גורם מפעיל פרטי, אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.
הפסקת הפצה של שידורים
השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הגורם המפעיל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם יפסיק הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים האמורים בסעיפים 6 ו־7, לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, כן נסיבות ותנאים שבהם יהיה רשאי הגורם המפעיל להפסיק הפצה כאמור.
תשלום דמי הפצה [תיקון: תשע״ג, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ז]
(א)
גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6 או 7 ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
(1)
סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 6 (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי סעיף 7 (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:
(א)
חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);
(ב)
חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (7)(א) של הגופים המפורטים באותן פסקאות, ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הרדיו);
(2)
חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי סעיף 6 ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;
(3)
חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 7.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:
(1)
נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:
(א)
תאגיד השידור הישראלי;
(ב)
הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
(ג)
(נמחקה);
(2)
מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל;
(3)
סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ״ד באב התשע״ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
(4)
לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי סעיף 7, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.
(ב1)
לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7.
(ג)
לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
(ד)
החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע״ז–2016, ועד יום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018) – אוצר המדינה יישא בתשלום דמי ההפצה של גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6(א)(5) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.
(ה)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מונה גורם מפעיל פרטי, יקבע הוא את דמי ההפצה שישלם כל גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7 בעד הפצת שידוריו, ובלבד שקביעת סכום דמי ההפצה תיעשה באופן שוויוני, ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(4); הגורם המפעיל הפרטי יפרסם באתר האינטרנט שלו את גובה דמי ההפצה שקבע לכל גוף שהוא מפיץ את שידוריו.
(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(3), (4) ו־(6), לא יעלה גובה דמי ההפצה שיקבע הגורם המפעיל הפרטי על גובה דמי ההפצה המרביים שהגופים האמורים היו עשויים לשלם לפי הוראות סעיף 9(א) או (ב), אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי.
(ז)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו־(ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(1) ו־(2) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד, יחולו הוראות אלה:
(1)
החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע״ז–2016, ועד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום ששילמו לפי סעיף קטן (ב)(3);
(2)
החל ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018) ועד המועד שבו החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר במסגרת השידורים הנוספים, כמשמעותם בסעיף 12א(א), ערוץ אחד לפחות הממומן באמצעות פרסומות (בסעיף קטן זה – ערוץ הממומן באמצעות פרסומות), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום של 1.5 מיליון שקלים חדשים בשנה; עד למינוי גורם מפעיל פרטי אוצר המדינה יישא בתשלומים הנוספים הנובעים מההפרש שבין הסכום שהגופים האמורים ישלמו לפי פסקה זו לבין הסכום שהיה עליהם לשלם לפי סעיף קטן (ב)(3), בשים לב להפחתה בסך התשלומים והעלויות של הפצת השידורים, אם תהיה הפחתה כאמור;
(3)
החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר ערוץ הממומן באמצעות פרסומות – לא ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה.
השימוש בדמי ההפצה [תיקון: תשע״ג, תשע״ז]
(א)
היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה, בלבד.
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 4.
ערבויות ובטוחות [תיקון: תשע״ד־2, תשע״ז]
(א)
הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי סעיפים 6 ו־7, למעט הגופים האמורים בסעיפים 6(א)(3) ו־7(א)(2) ו־(4), להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 9.
(ב)
היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור.
(ג)
היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(5).
(ד)
קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תיעשה באופן שוויוני לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.
אי־גביית תשלום בעד קליטת שידורים [תיקון: תשע״ג]
הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה; למעט תשלום בעד קליטת השידורים הנוספים שמשדר גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי סעיף 12א או בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף 13(ה).
[תיקון: תשע״ז]

פרק ד׳1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות

רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
המועצה לשידורי כבלים ולוויין (בפרק זה – המועצה) רשאית לתת לגורם מפעיל פרטי רישיון כללי לשדר, באמצעות תחנות השידור הספרתיות שבהפעלתו, שידורי טלוויזיה נוספים על השידורים שהוא חייב בהפצתם לפי סעיף 6 (בפרק זה – השידורים הנוספים).
(ב)
המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
(ג)
גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון לפי סעיף זה רשאי לממן את השידורים הנוספים באמצעות גביית תשלום בעד קליטת השידורים או באמצעות שידורי פרסומות, בהתאם לתנאי רישיונו; ואולם, לא ימומנו יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות, וערוץ המוקדש לשידורים לילדים לא ימומן כלל באמצעות שידורי פרסומות.
(ד)
לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והתנאים בו יחולו הוראות סעיפים 6ח(ו), 6ח1, 6ח2(2), 6ח3 ו־6ט(א)(2) עד (5), (8), (9) ו־(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
(ה)
לעניין העברה, שעבוד או עיקול של רישיון שניתן לפי סעיף זה או של נכס מנכסי הרישיון יחולו הוראות סעיף 6י לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
(ו)
המועצה רשאית לבטל רישיון שניתן לפי סעיף זה, להגבילו או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התקיים האמור בסעיף 6יא(א) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים;
(2)
מתקיים האמור בסעיף 2(ג1)(2).
רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה היקף פעילות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, היקף פעילות רחב, רשאית המועצה לתת רישיון מיוחד לשידור ערוץ אחד של שידורי טלוויזיה בתחנות השידור הספרתיות באמצעות בעל הרישיון הכללי; לעניין זה, ”היקף פעילות רחב“ – סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, כהגדרתו בסעיף 12ג(א), באותה שנה, לפי הנמוך.
(ב)
המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
(ג)
לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והרישיון שניתן יחולו הוראות סעיף 12א(ד), (ה) ו־(ו)(1), בשינויים המחויבים.
(ד)
נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף זה, יעביר בעל הרישיון הכללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ויחולו הוראות סעיף 6לד(א) ו־(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים, ואולם רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע לעניין סעיף 6לד(א) לחוק האמור שיעור הגבוה מחמש שישיות.
סמכויות המועצה לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
בסעיף זה –
”היקף פעילות רחב“, לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות – אחד מאלה:
(1)
סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשלוש שנות כספים רצופות הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית באותן שנים, לפי הנמוך;
(2)
סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים אחת הוא 800 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 20% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית באותה שנה, לפי הנמוך;
”סך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית“ – סך ההכנסות של גופים שקבע השר, לפי חישוב שקבע.
(ב)
סמכויות המועצה הנתונות לה לפי סעיפים 6ה(1), (5)(א) ו־(7), 6ה1(א1), (א2) ו־(ב) עד (ד) לחוק התקשורת, לעניין רישיון כללי לשידורי כבלים ולעניין רישיון מיוחד לשידורי כבלים כהגדרתם בסעיף 6א לחוק האמור ולעניין בעלי רישיונות כאמור, יהיו נתונות לה לעניין רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ולעניין רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתאמה, ולעניין בעלי רישיונות כאמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: שיעור ההשקעה שבו יחויב בעל רישיון כללי כאמור לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת יחושב מהכנסותיו השנתיות מפעילותו לפי חוק זה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
הוראות סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;
(2)
לעניין הוראות סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת
(א)
היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ־200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות הסעיף;
(ב)
היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”4.5% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“;
(ג)
היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ־300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ־400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, אך לא יותר מ־10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת כך שבמקום ”עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ־8% מהכנסות אלה“ יבוא ”6% מהכנסותיו השנתיות“, ובמקום ”הפקות מקומיות“ יבוא ”הפקות מקומיות קנויות“.
החלת הוראות על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הוראות סעיפים 4ז, 6ט1, 6יב, 6כב, 6כד1, 6כה, 6לו, 6לח1, 13, 13א, 13ב, 51ג, 51ד ו־51ה לחוק התקשורת יחולו לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידורים הספרתיות, בשינויים המחויבים.
(ב)
נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות אלה, בשינויים המחויבים:
(1)
הוראות סעיפים, 6ה1(א), 6יא1, 6יא2, 6יט2(א) ו־(ג), 6כ2(א) עד (ח), 6כא1, ו־6נא1 לחוק התקשורת, ואולם הוראות סעיפים 6יא2, 6יט2(א) ו־(ג) ו־6מ לחוק האמור לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו בסעיף 12ג(א), ולעניין סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת, לא יחולו הוראות אותו סעיף על בעל רישיון כאמור שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו בסעיף 12ב(א);
(2)
לעניין שידוריו של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, הממומנים באמצעות שידורי פרסומות – הוראות סעיפים 6לד1(ז) ו־6לד2 לחוק התקשורת.
(ג)
נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות סעיף 6כד לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
משדר ערוץ נושאי [תיקון: תשע״ג, תשע״ז]
(א)
המועצה רשאית, כל עוד אין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –
”נושא“ – לרבות שפה;
”ערוץ נושאי“ – ערוץ טלוויזיה ש־75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;
”שעות צפיית השיא“ – השעות שבין 19:00 ל־23:00, בכל יום.
(ב)
זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:
(1)
ספורט;
(2)
שידורים לילדים;
(3)
סרטים;
(4)
טבע;
(5)
סדרות;
(6)
תעודה;
(7)
חדשות;
(8)
מוזיקה;
(9)
היסטוריה;
(10)
תרבות;
(11)
כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב) –
(1)
מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;
(2)
מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.
(ד)
(1)
במכרז לערוץ נושאי, לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
(א)
גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו־(6);
(ב)
גורם כמפורט להלן, אם הוא מחזיק אמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי, אחד או יותר, ושידוריו של משדר הערוץ הנושאי או של כל המשדרים כאמור יחד, שבהם הוא מחזיק אמצעי שליטה, מופצים במסגרת ארבעה ערוצים נושאיים לפחות:
(1)
גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(1) ו־(2) וכן הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003;
(2)
מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);
(3)
מי שגוף כאמור בפסקת משנה (1) הוא בעל עניין או בעל שליטה בו;
(4)
מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);
(ג)
(נמחקה);
(ד)
(נמחקה);
(ה)
בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם בחוק התקשורת (בפסקה זו – בעל רישיון לשידורים);
(ו)
מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;
(ז)
מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;
(ח)
מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים.
(1א)
לעניין מכרז לערוץ נושאי בנושא חדשות, אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מהוראות סעיף 6כ2 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף קטן (ו).
(2)
(נמחקה).
(3)
(נמחקה).
(ד1)
המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.
(ה)
משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת והכול בהתאם לקבוע במכרז ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.
(ו)
הוראות סעיפים 6ה, 6ה1, , 6ח2, 6ח3, 6ט(א)(3), (5) ו־(8), 6י(א), 6יא, 6כב, 6כד1 ו־6כה לחוק התקשורת וכן הוראות סימן ט׳ בפרק ב׳1 לחוק האמור, למעט סעיפים 6לד, 6לד1(א), (ב), (ט) ו־(י) ו־6לד3 לאותו חוק, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות סעיף 6כ2 לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
(א)
סעיף קטן (א) – לא יחול;
(ב)
בסעיפים קטנים (א1) ו־(א3), במקום ”מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי“ יקראו ”מהכנסותיו השנתיות“;
(ג)
במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);
(2)
בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו־(ט) ופסקה (5)(א) ו־(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.
הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון [תיקון: תשע״ז]
מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, למעט גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיפים 6(1) עד (6) ו־(8) ו־7, לא ישדר שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל.
[תיקון: תשע״ז]

פרק ד׳2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
”אמצעים טכנולוגיים“ – מכשיר, מוצר, תוכנת מחשב, או רכיב של כל אחד מאלה או כל אמצעי טכנולוגי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה משמש למניעת הפעולות האמורות בסעיף 13ג(א)(5) ו־(6) או מיועד למנוע את הפעולות האמורות;
”גוף משדר“ – גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6(א)(1) עד (6) ו־(8);
”הסכמה לשידור“ – הסכמת המשדר לפי סעיף 4א1(5) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים;
”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;
”מרשם“ – מרשם ספקי תכנים שמנהלת המועצה לפי סעיף 13ד;
”ספק תכנים“ – מי שפעילותו העיקרית שידור של מגוון תכנים לציבור בישראל, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק הנמצא בשליטתו, והכול בין שהתכנים המשודרים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית בידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה;
”ספק תכנים רשום“ – ספק תכנים הרשום במרשם;
”השידורים הפתוחים“ – שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות של הגופים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (6) ו־(8) במסגרת ערוצי הטלוויזיה המפורטים באותו סעיף.
חובת מתן הסכמה לשידור של ספק תכנים רשום [תיקון: תשע״ז]
(א)
גוף משדר ייתן לכל ספק תכנים רשום שביקש זאת, הסכמה לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט, ללא תמורה, בכפוף להוראות אלה:
(1)
ספק התכנים הרשום ייתן גישה לשידורים הפתוחים כפי שהם מופצים בידי הגורם המפעיל, באופן מלא, בזמן אמיתי, בלא קטיעה או עריכה (בסעיף זה – שידור בו־זמני);
(2)
על אף האמור בפסקה (1), היה קושי ממשי להשיג רישיון לפי סעיף קטן (ב) לתוכן מסוים, רשאי הגוף המשדר לספק תוכן חלופי, וספק התכנים הרשום ייתן גישה לאותו תוכן חלופי במקום שידור בו זמני;
(3)
ספק התכנים הרשום יסמן את השידורים הפתוחים שהוא נותן גישה אליהם בסימון המזהה אותו ובאופן שאינו נראה על המסך;
(4)
ספק התכנים הרשום לא יגבה תשלום כלשהו בעד מתן הגישה לשידורים הפתוחים;
(5)
ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת ההפצה של השידורים הפתוחים והגישה אליהם מחוץ לישראל; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב);
(6)
ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת משיכת השידורים הפתוחים, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב).
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים הפתוחים וביצירות הכלולות בהם לפי כל דין; שידור בו־זמני של השידורים הפתוחים בידי ספק התכנים הרשום טעון רישיון מאת בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים האמורים וביצירות הכלולות בהם, בין שניתן במישרין על ידי בעלי הזכויות כאמור ובין שניתן בעקיפין על ידי הגוף המשדר נותן ההסכמה לשידור אם קיבל לכך רשות מאת בעלי הזכויות.
(ג)
רישיון שניתן בעקיפין על ידי גוף משדר כאמור בסעיף קטן (ב), יינתן בכפוף לתשלום של ספק התכנים הרשום לגוף המשדר בעד התמורה ששילם הגוף המשדר לשם קבלת הרישיון.
(ד)
הופצו השידורים הפתוחים או שהתאפשרה הגישה אליהם מחוץ לישראל, או שנמשכו השידורים, הוטמעו באתר אינטרנט או שנעשה בהם שימוש אחר, בידי גורם אחר, והוכח כי מקור השידור הוא בספק התכנים הרשום שקיבל רישיון לפי סעיף זה, על ספק התכנים הראיה שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור בסעיף קטן (א)(5) או (6).
מרשם ספקי תכנים [תיקון: תשע״ז]
(א)
המועצה תנהל מרשם של ספקי תכנים הזכאים לקבל הסכמה ורישיון לשידור לפי סעיפים 13ג(א) ו־(ב); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.
(ב)
המועצה תרשום במרשם ספק תכנים שהגיש בקשה לכך, אם מצאה כי מתקיימים בו התנאים שבהגדרה ”ספק תכנים“ שבסעיף 13ב; ספק תכנים יצרף לבקשתו הצהרה ולפיה הוא פועל בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים.
(ג)
המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם.
(ד)
חדל להתקיים בספק תכנים רשום תנאי מהתנאים לרישום במרשם כאמור בסעיף קטן (ב), תמחק אותו המועצה מהמרשם.
[תיקון: תשע״ז]

פרק ד׳3: פיקוח

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
”בעל רישיון“ – הגורם המפעיל הפרטי, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ומשדר ערוץ נושאי;
”מפקח“ – מי שהוסמך לפי הוראות סעיף 13ו;
”ציוד בזק“, ”מיתקן בזק“, ”פעולת בזק“ ו”שירות בזק“ – כמשמעותם בחוק התקשורת.
הסמכת מפקחים [תיקון: תשע״ז]
(א)
השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
סמכויות מפקחים [תיקון: תשע״ז]
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות הקלטה שנעשתה לשם תיעוד ההתקשרות בין בעל רישיון לבין מנוי, ולרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
להיכנס למקום שבו פועל בעל רישיון או מקבל שירות בזק, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט; בפסקה זו, ”מקום שבו פועל בעל רישיון“ – לרבות מקום שבו מנהל בעל רישיון או מי מטעמו את עסקיו, לשם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק;
(4)
לערוך מדידות או בדיקות או ליטול דגימות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים במקום שבו פועל בעל רישיון כהגדרתו בפסקה (3) או במקום שבו פועל מקבל שירות בזק, וכן למסור את המדידות, הבדיקות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.
זימון נושאי משרה [תיקון: תשע״ז]
היה למנהל הכללי של משרד התקשורת יסוד סביר להניח כי בעל רישיון הפר הוראה מההוראות לפי הוראות חוק זה, רשאי הוא מנימוקים שיירשמו, להתיר למפקח, נוסף על הסמכויות המנויות בסעיף 13ז, לזמן למשרדיו, למועד סביר שיקבע, נושא משרה בבעל הרישיון שלדעת המנהל עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה, לשם בירור ההפרה.
חובת הזדהות [תיקון: תשע״ז]
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
[תיקון: תשע״ז]

פרק ד׳4: עיצום כספי

[תיקון: תשע״ז]

סימן א׳: הטלת עיצום כספי

הגדרות [תיקון: תשע״ז, [י״פ הודעות]]
”המועצה“ – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד התקשורת;
”הסכום הבסיסי“ – 100,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2024, 113,650 ש״ח).
עיצום כספי – גורם מפעיל פרטי [תיקון: תשע״ז]
(א)
הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
לעניין גורם מפעיל פרטי שהוא תאגיד – העביר אמצעי שליטה בתאגיד בלא אישור מאת השר, בניגוד להוראות סעיף 2(ה);
(2)
לא הגיש דין וחשבון כאמור בסעיף 5(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;
(3)
לא המציא פרטים בהתאם לדרישה שניתנה כאמור בסעיף 5(ב), בניגוד להוראות אותו סעיף;
(4)
הפר דרישה למסור ידיעה או מסמך שניתנה כאמור בסעיף 13ז(2).
(ב)
הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של כפל הסכום הבסיסי:
(1)
פעל שלא בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 3(א);
(2)
הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 13 לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 3(ד), לעניין מתן שירותים או עשיית פעולות לכוחות הביטחון, או הפר הוראה שניתנה לפי סעיפים 13א או 13ב לחוק התקשורת כפי שהוחלו בסעיף 3(ד), לעניין ביצוע פעולות בזק ומתן פעולות בזק בשעת חירום או במקרה של תקלה משמעותית או הפסקה משמעותית במתן שירותי בזק בסיסיים או במתן שידורים.
(ג)
הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של פי ארבעה מהסכום הבסיסי:
(1)
התנה מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, בלא היתר לכך מאת השר או בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר, בניגוד להוראות סעיף 2א(ד);
(2)
תכנן, הקים או הפעיל את תחנות השידור הספרתיות לאחר שבוטל היתר ההפעלה, בניגוד להוראות סעיף 3א(ב);
(3)
לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף 6(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;
(4)
לא הפיץ שידורי טלוויזיה במועדים הקבועים בסעיף 6(ב);
(5)
הפיץ שידורי טלוויזיה כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים, בניגוד להוראות סעיף 6(ג);
(6)
לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי רדיו של הגופים המנויים בסעיף 7(א) או (ב), בניגוד להוראות אותו סעיף;
(7)
לא הפיץ שידורי רדיו במועדים הקבועים בסעיף 7(ג), בניגוד להוראות אותו סעיף;
(8)
הפיץ שידורי רדיו כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים, בניגוד להוראות סעיף 7(ד);
(9)
לא הפסיק להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים המפורטים בסעיפים 6 ו־7, בניגוד לתקנות שקבע השר לפי סעיף 8;
(10)
גבה תשלום מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בניגוד להוראות סעיף 12.
עיצום כספי – המשדר בלא רישיון [תיקון: תשע״ז]
שידר מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, ואינו גוף ששידוריו מופצים לפי סעיפים 6(1) עד (6) ו־(8) ו־7, שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל, בניגוד להוראות סעיף 13א, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי.
עיצום כספי – בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 12א(ב), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת או תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו־(9) לחוק התקשורת, כפי שהוחלו בסעיף 12א(ד);
(2)
מימן יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות או מימן ערוץ המוקדש לשידורים לילדים באמצעות שידורי פרסומות, בניגוד להוראות סעיף 12א(ג);
(3)
הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(א);
(4)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
(5)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;
(6)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין הפקות מקומיות;
(7)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
(8)
הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
(9)
שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);
(10)
שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);
(11)
הפר את הוראות סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות;
(12)
הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6יא2(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין חבילת יסוד;
(13)
דרש ממנוי לחבילת יסוד תשלומים נלווים בלי שדרש תשלומים כאמור ממנויים לחבילות אחרות, בניגוד להוראות סעיף 6יא2(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), או פעל בלא אישור המועצה לפי הסעיף האמור לעניין גובה תשלומים נלווים;
(14)
הפר הוראה שקבעה המועצה לפי סעיף 6יט2(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין תוכן שידורי הכבלים;
(15)
לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
(ב)
הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת או תנאי ברישיון שנקבע לפי סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו־(9) לחוק האמור, כפי שהוחל בסעיף 12א(ד);
(2)
הפר הוראה לפי סעיף 6לד(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ד), לעניין שימוש;
(3)
הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
(4)
הפר הוראה שקבע השר לפי סעיף 6יב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;
(5)
הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;
(6)
גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א).
עיצום כספי – בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 12ב(ב), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ג);
(2)
הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב);
(3)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א2) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
(4)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין הפקות מקומיות;
(5)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
(6)
הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
(7)
שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);
(8)
שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);
(9)
כלל פרסומות בשידוריו, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ג);
(10)
לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
(ב)
הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ג);
(2)
הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;
(3)
הפר הוראה שקבע השר לפי סעיף 6יב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;
(4)
הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;
(5)
גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א).
עיצום כספי – משדר ערוץ נושאי [תיקון: תשע״ז]
(א)
הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 13(ד1), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(2)
הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(3)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;
(4)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;
(5)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין הפקות מקומיות;
(6)
הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;
(7)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6כ2(ו) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו), או כללים שהחילה עליו המועצה לפי אותו סעיף, לעניין שידורי חדשות;
(8)
שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(9)
שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(10)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ד) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידורי ערוץ נושאי הממומן באמצעות שידורי פרסומת;
(11)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ו) לחוק התקשורת או שהוחלה עליו לפי אותו סעיף, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(12)
הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ז) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידורי פרסומות;
(13)
שידר שידורי פרסומת בזמן שידור שהמועצה הורתה על נטילתו, בניגוד להוראות לפי סעיף 6לד2 לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(14)
לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.
(ב)
הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:
(1)
הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);
(2)
הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה.
הודעה על כוונת חיוב [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין (בפרק זה – הממונה), יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 13יז;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 13יט, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.
זכות טיעון [תיקון: תשע״ז]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13טז רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת הממונה ודרישת תשלום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 13יז, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 13כ.
(ב)
החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 13יז, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשע״ז]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, 2% לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, ”הפרה נמשכת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, לאחר שהממונה הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.
(ב)
בהפרה חוזרת יווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה למחצית מסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, לפי העניין, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על הגורם המפעיל בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.
(ג)
השר, בהתייעצות עם המועצה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על המשדר בלא רישיון, על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ועל ערוץ נושאי, בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשע״ז]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 13יח(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.
(ב)
הסכום הבסיסי הקבוע בסעיף 13י יתעדכן ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין זה, העדכון הראשון יהיה ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הממונה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום הבסיסי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום עיצום כספי [תיקון: תשע״ז]
המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 13יח.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשע״ז, תשפ״ד]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
ריבית שקלית ודמי פיגורים [תיקון: תשע״ז, תשפ״ד]
(החל מיום 1.10.2024): לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשינויים המחויבים.
גבייה [תיקון: תשע״ז]
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה); בלי לגרוע מסמכויות הגבייה לפי כל דין, רשאי הממונה, לגבות עיצום כספי בדרך של מימוש הערבויות שהמציא הגורם המפעיל, בעל הרישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או המשדר ערוץ נושאי, לפי העניין.
[תיקון: תשע״ז]

סימן ב׳: התראה מינהלית

התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סימן א׳, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 13כז, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 13כו.
(ג)
נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
בקשה לביטול התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 13כה, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 13יט(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות סעיפים 13יז ו־13יח, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 13יט(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13טז בשל ההפרה החוזרת.
[תיקון: תשע״ז]

סימן ג׳: התחייבות להימנע מהפרה

הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, הודעה שלפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי הוראות סימן זה, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א׳; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.
(ב)
נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
תנאי ההתחייבות וגובה העירבון [תיקון: תשע״ז]
(א)
בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בסעיף 13כח(א) ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה, ושתחילתה ביום מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים (בסימן זה – תקופת ההתחייבות).
(ב)
הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.
(ג)
נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי סעיף 13כ(ב) או (ג).
תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי־הגשתם [תיקון: תשע״ז]
הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי סימן זה, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 13כח(א), לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון בתוך התקופה האמורה, ימציא לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי סעיף 13טז.
הפרת התחייבות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון לפי סימן זה והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:
(1)
המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יחלט הממונה את העירבון וימציא למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת כאמור בסעיף 13יט(א);
(2)
חזר המפר והפר, במהלך תקופת ההתחייבות, את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 13יט(ב) ויחולו הוראות אלה:
(א)
הממונה ימציא למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת;
(ב)
שלח הממונה דרישת תשלום בשל ההפרה החוזרת לפי הוראות סעיף 13יח(ב)(1) או שהמפר לא טען את טענותיו לפני הממונה לעניין אותה הפרה כאמור בסעיף 13יח(ד), יחלט הממונה את העירבון בנוסף להטלת העיצום הכספי בשל ההפרה החוזרת;
(3)
הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור בסעיף 13כט(ב) – יודיע לו הממונה על כוונתו לחלט את העירבון בתוך 45 ימים, לאחר שייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה לעניין זה.
(ב)
לעניין פרק זה יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.
(ג)
הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות סימן זה, בשל אותה הפרה.
השבת העירבון [תיקון: תשע״ז, תשפ״ד]
עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי סימן זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי סימן זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת ריבית שקלית מיום הפקדתו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
[תיקון: תשע״ז]

סימן ד׳: הוראות שונות

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר [תיקון: תשע״ז]
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 13יא עד 13טו ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
עיכוב ביצוע והחזר [תיקון: תשע״ז, תשפ״ד]
(א)
אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטת הממונה לפי פרק זה, כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
(ב)
החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על החלטה בעתירה כאמור והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על החלטה בעתירה כאמור והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
פרסום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.
(ב)
הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א) את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לאזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.
(ו)
השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשע״ז, תשפ״ד]
(א)
תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב התחייבות ועירבון לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 13יא עד 13טו, המהווה עבירה.
(ב)
שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש התחייבות ועירבון, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
אצילת סמכויות [תיקון: תשע״ז]
המנהל רשאי לאצול לסגן המנהל הכללי לענייני פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת את סמכותו לפי פרק זה, למעט הסמכות לקבוע נהלים לפי סעיפים 13כה(א) ו־13כח(א).

פרק ה׳: הוראות שונות

פטור לגורם המפעיל לעניין חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים [תיקון: תשע״ז]
(א)
על אף האמור בכל דין, הגורם המפעיל לא יישא באחריות על הפרתה של זכות לפי חוק זכות יוצרים או חוק זכויות מבצעים ומשדרים בשל הפצת שידורים לפי סעיפים 6 ו־7.
(ב)
היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי שהוא בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א) על השידורים הנוספים, כמשמעותם בסעיף 12א(א), שהוא משדר בהתאם לרישיונו.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

פרק ו׳: תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר

תחילה
תחילתם של סעיף 3, פרקים ג׳ ו־ד׳ למעט סעיף 13, ופרק ה׳, ביום הקובע.
הנוסח שולב בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990 כהוראת שעה מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2013.
העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל [תיקון: תשע״ג]
על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות סעיף 22, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל (בפרק זה – מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי סעיף 2; בסעיף זה ובסעיף 23, ”נכס“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.
הליכים משפטיים ועילות [תיקון: תשע״ג]
כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה בסעיף 21.
תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה
שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לעניין העברת תחנות השידור הספרתיות, וכן הנכסים האחרים, הפעילויות, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, מהרשות השנייה לגורם המפעיל, הוראות, על אף האמור בכל דין, בכל אחד מאלה:
(1)
פטור מלא או חלקי ממסים, מתשלומי אגרות או מתשלומי חובה אחרים, בתנאים שקבע;
(2)
הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.
הוראות מעבר [תיקון: תשע״ג]
(א)
תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי חוק הרשות השנייה, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום ”הרשות השנייה“ יבוא ”הגורם המפעיל“, והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.
(ב)
הופצו ערב היום הקובע שידוריו של גוף מהמנויים בסעיפים 6 ו־7 באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי הוראות חוק הרשות השנייה כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, ימשיך הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי הוראות חוק זה.
(ג)
ביקש גוף כאמור בסעיף 51א(א)(3) עד (5) ו־(7) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, לפני היום הקובע, כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 51ב לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, יראו אותו, החל ביום הקובע, כמי שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 6 או 7 לחוק זה, לפי העניין.
(ד)
החל הליך לבחירת גוף כאמור בסעיף 51ב(ב4)(2) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(2) לחוק זה, לפני היום הקובע, יראו את ההליך האמור, החל ביום הקובע, כהליך לפי סעיף 6(א)(8) לחוק זה.


התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר התשע״ב (21 במרס 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר התקשורת
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.