לדלג לתוכן

חוק שידורי ערוץ הכנסת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק שידורי ערוץ הכנסת מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003


מטרות החוק [תיקון: תשע״ו־2]
מטרתו של חוק זה להסדיר שידורי ערוץ הכנסת בטלוויזיה ובאינטרנט והפצתם לציבור הרחב, כדי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ולמגוון היבטי עבודתה, לטפח מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה ובכללם את מעמד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, והכל בזיקה לעבודת הכנסת ובדרך שתבטיח שקיפות לגבי עבודתה.
הגדרות [תיקון: תשס״ד, תשע״ו־2, תשע״ז־2]
בחוק זה –
”הגוף המשדר“ – בעל הרישיון לשידורים לפי חוק זה;
”המועצה“ – כהגדרתה בחוק התקשורת;
”הערוץ“, ”ערוץ הכנסת“ – ערוץ הכנסת שבו ישודרו שידורי הכנסת והמישדרים המוספים בטלוויזיה ובאינטרנט;
”מישדרים מוספים“ – מישדרים, העוסקים בעניני הכנסת, או מישדרים שמטרתם טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיה, או שענינם מתן מידע או העשרה (בחוק זה – אירועים ממלכתיים), או עדכונים כתובים בענייני היום בארץ ובעולם שישודרו בהתאם לתקנות לפי סעיף 4;
”שידורי הכנסת“ – שידורי טלוויזיה של ישיבות מליאת הכנסת, של ישיבות ועדות הכנסת ושל אירועים ממלכתיים הנערכים על ידי הכנסת במשכן הכנסת או מחוץ למשכן;
”תשדיר שירות“ – מישדר מטעם גוף ממלכתי, שמטרתו העברת מידע לציבור בנושאי בריאות, בטיחות, ביטחון, איכות סביבה, רווחה וזכויות וחובות האזרח, ובלבד שאין בהם כדי לקדם ענין מסחרי של גוף כלשהו או רכישה של מוצר או שירות כלשהו.
שידורי ערוץ הכנסת [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
שידורי הכנסת והמישדרים המוספים ישודרו בערוץ הכנסת בהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
(1)
בשידורי ערוץ הכנסת ייכללו שידורים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכן שירותים הנלווים להם במישרין, לרבות שירותי חוזי או שמע, ולעניין שידורי הטלוויזיה – לרבות שידורים דו־כיווניים או הידודיים; בשידורים באינטרנט ייכללו רק שידורי הכנסת, בין אם הם משודרים בטלוויזיה ובים אם לאו, והמישדרים המוספים ששודרו או המשודרים בטלוויזיה.
(2)
על השידורים באינטרנט יחולו ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע בחוק או בתקנות לפי סעיף 4 כי הן חלות על שידורי הטלוויזיה בלבד.
קביעת מדיניות לעניין שידורי ערוץ הכנסת [תיקון: תשע״ו־2, תשע״ז־2]
ועדת הכנסת תקבע בתקנות מדיניות לענין –
(1)
מאפייני הערוץ והשידורים בו;
(2)
היקף השידורים בערוץ ומשכם, ובלבד שלא יקוימו שידורים בשבת ובמועדי ישראל;
(3)
אופן סיקור שידורי הכנסת, לרבות דרך קביעת ישיבות ועדות הכנסת שדיוניהן ישודרו בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי;
(4)
סיקור אירועים רשמיים בעלי חשיבות לאומית;
(5)
סוגי תשדירי השירות שיותרו לשידור ואופן שידורם;
(6)
סוגי המישדרים שרשאי הגוף המשדר לכלול במסגרת המישדרים המוספים, ובכלל זה הוראות לעניין שידור עדכונים כתובים בעניינים פרלמנטריים ובענייני היום בארץ ובעולם במהלך שידורי הגוף המשדר;
(7)
(נמחקה);
(8)
שימוש בחומר שהקליט או שצילם הגוף המשדר לצורך ביצוע שידורי הכנסת, לרבות בחומר כאמור שלא שודר במסגרת שידורי הכנסת.
צילום ושידור של הדובר בישיבות מליאת הכנסת [תיקון: תשע״ו־2]
בעת צילום ושידור ישיבות מליאת הכנסת, ישדר הגוף המשדר את מי שקיבל רשות דיבור מיושב ראש הישיבה או את יושב ראש הישיבה כשהוא הדובר; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר במקביל התרחשויות אחרות במליאת הכנסת, במהלך דברי הדובר.
הוראות לעניין המועצה לפי חוק זה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה, יכהנו במועצה שני חברים נוספים שהם נציגי ציבור בעלי ידע וניסיון בעבודה פרלמנטרית, ובכלל זה חברי הכנסת לשעבר או עובדי הכנסת לשעבר, את האחד ימנה יושב ראש הכנסת, ואת האחר ימנה ראש האופוזיציה.
(ב)
לחבר המועצה שמונה לפי סעיף קטן (א) לא יהיה קול מכריע בהצבעה, והוא לא ישתתף בהצבעה הקשורה לבחירת הגוף המשדר, ואולם אין בהוראות אלה כדי למנוע את השתתפותו בישיבות שמתקיימות בהן הצבעות כאמור.
(ג)
ההוראות החלות לפי דין לעניין בדיקת כשירותם והתאמתם של המועמדים לכהונה כחברי המועצה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), וכן הוראות סעיפים 6ב(ד), ו־6ד לחוק התקשורת, יחולו על חברי המועצה שימונו לפי הסעיף הקטן האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 6ג(א) בסופו יקראו ”ואולם לא יראו חבר מועצה שמונה לפי הוראות סעיף 4ב לחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003, כקשור לעניין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני הכנסת או בשל היותו חבר הכנסת לשעבר או עובד הכנסת לשעבר“.
תפקידי המועצה וסמכויותיה [תיקון: תשס״ד]
(א)
המועצה תבחר את הגוף המשדר ותעניק לו רישיון לשידורים בערוץ הכנסת בהתאם להוראות סעיף 7, ותפקח באופן שוטף על קיום השידורים בערוץ ועל ביצוע הוראות חוק זה והתקנות, הכללים וההוראות לפיו.
(ב)
המועצה רשאית לקבוע כללים וכן ליתן הוראות לענין השידורים בערוץ הכנסת ואופן הפעילות של הגוף המשדר, ובכלל זה לקבוע כללים בענינים המפורטים להלן, ובלבד שבענינים שלגביהם נקבעה מדיניות לפי סעיף 4, תקבע המועצה את הכללים בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור:
(1)
אתיקה בשידורי הערוץ;
(2)
נושאיהם, סגנונם, תוכנם, היקפם ואופן שיבוצם של תשדירי שירות המותרים לפי חוק זה;
(3)
שידורים בשעת חירום;
(4)
קביעת סוגי חובות אשר בשל הפרתן יהיה יושב ראש המועצה רשאי להטיל על הגוף המשדר עיצום כספי, בהתאם להוראות סעיף 18.
(ג)
המועצה רשאית לקבוע, כי הוראות בדבר שידורי טלוויזיה החלות, לפי חוק, על שידורי טלוויזיה לציבור ועל גופים המשדרים לציבור לפי דין, יחולו, בהתאמות ובשינויים שתקבע, על שידורי הערוץ ועל הגוף המשדר.
צוות תיאום
(א)
יושב ראש הכנסת ימנה צוות תיאום שיכלול שלושה עובדי כנסת לפחות.
(ב)
צוות התיאום ישמש כגוף מקשר ומתאם בין המועצה לבין הכנסת, ובין הגוף המשדר לבין הכנסת.
(ג)
המועצה לא תקבע כללים הנדרשים לצורך ביצוע הוראות חוק זה, ואת תנאי המכרז לפי סעיף 7, אלא לאחר שנועצה בצוות התיאום.
(ד)
צוות התיאום ונציגי הגוף המשדר יחליטו על לוח השידורים של הועדות שדיוניהן ישודרו מדי שבוע, בין בשידור ישיר ובין בשידור שאינו ישיר, בהתאם למדיניות שקבעה ועדת הכנסת לפי הוראות סעיף 4.
(ה)
עובד הכנסת שמונה כחבר בצוות התיאום, יחדל להיות עובד כאמור, יחדל לכהן כחבר צוות התיאום, ויושב ראש הכנסת ימנה במקומו עובד אחר.
בחירת הגוף המשדר
(א)
הגוף המשדר ייבחר במכרז אשר תפרסם המועצה; תנאי המכרז ייקבעו בהתאם למדיניות שהתוותה ועדת הכנסת בתקנות לפי סעיף 4 ולכללים שקבעה המועצה כאמור בסעיף 5, ויכללו התייחסות גם לתמורה המרבית שתשלם הכנסת לזוכה במסגרת תקציבה המאושר.
(ב)
המועצה תשמש ועדת מכרזים לבחירת הגוף המשדר, ויושב ראש המועצה יהיה היושב ראש, ואולם לא תהיה לו זכות לדעה מכרעת.
(ג)
ועדת המכרזים רשאית, ככל שתמצא לנכון, להיוועץ במומחים שלא מבין חבריה, וכן תיוועץ בצוות התיאום בשאלות הנוגעות לאופן נגישות הציבור לתהליכי העבודה הפרלמנטרית.
(ד)
ועדת המכרזים תדון בהצעות ותחליט על הזוכה במכרז, והיא רשאית לפסול כל הצעה ואף את ההצעות כולן.
(ה)
עתירות נגד החלטות של ועדת מכרזים לפי חוק זה יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלבד.
זכות להשתתף במכרז [תיקון: תשע״א, תשע״א־2, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז]
(א)
במכרז יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
(1)
תאגיד הרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל;
(2)
תאגיד הרשום בישראל ומרכז עסקיו בישראל, ובלבד שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א)
רוב הדירקטורים בתאגיד והמנהל הכללי של התאגיד או מי שממלאים תפקידים כאמור אף אם תוארם שונה, הם אזרחים ישראלים ותושבים בה;
(ב)
השליטה במשתתף לא תוחזק בידי מי שאינו אזרח ישראלי ותושב בה;
(ג)
המשתתף, בעל ענין או בעל שליטה בו, אינם מדינת ישראל, רשות שלטונית, חברה ממשלתית או תאגיד שהוקם לפי חוק;
(ד)
המשתתף, בעל ענין או בעל שליטה בו אינו אחד מאלה:
(1)
מפלגה, כמשמעותה בחוק המפלגות, התשנ״ב–1992;
(2)
נציג או שלוח של מפלגה;
(3)
גוף הקשור לסיעה כמשמעותו בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973;
(4)
גוף אחר הקשור למפלגה או לסיעה או נציג או שלוח של גוף כאמור, אם לדעת המועצה הוא עלול להשתמש בשידורי הערוץ לקידום המטרות המיוחדות של המפלגה או של הגופים האמורים;
(5)
מי שהתקיים בו אחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (4) בארבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;
(ה)
מי מהמפורטים להלן אינו בעל שליטה במשתתף:
(1)
בעל רישיון כללי לשידור כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתם בחוק התקשורת או בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע״ב–2012, לרבות מי שהוא בעל שליטה או בעל ענין בבעל רשיון כאמור;
(2)
בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990, לרבות מי שהוא בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;
(3)
עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או תאגיד שהוא המוציא לאור של עיתון כאמור, לרבות מי שהוא בעל ענין או בעל שליטה בהם;
(ו)
עיתון יומי אשר נמנה עם שני העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל אינו בעל ענין במשתתף;
(ז)
המשתתף, מנהל כללי, עורך, בעל ענין במשתתף או בעל השליטה בו, לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשדר שידורים מן הכנסת.
(ב)
תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1) (בסעיף זה – תאגיד חדשות) או תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2) יתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, לקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסת, אלא אם כן הקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).
(ג)
(1)
המועצה רשאית לדרוש מתאגיד חדשות או מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2) להתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, להקים תאגיד נפרד לשם פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסת שיוחזק על ידו בבעלות מלאה (בסעיף קטן זה – תאגיד נפרד).
(2)
לעניין חוק זה, יראו תאגיד נפרד שיקים תאגיד חדשות כמי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל.
(3)
הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון הקובעות איסור או הגבלה לענין הקמת תאגיד נפרד על ידי תאגיד חדשות.
(ד)
המועצה רשאית לקבוע, במכרז או הרישיון, הוראות שעניינן כללי ממשל תאגידי לשם הבטחת האינטרס הציבורי, ובכלל זה לעניין מינוי דירקטורים בלתי תלויים וביקורת נאותה על התנהלות התאגיד; הוראות כאמור יחולו על תאגיד חדשות אם חויב להקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), על תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2) או על שניהם, והכול כפי שתקבע המועצה; הוראות שנקבעו לפי סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון.
ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו
המועצה רשאית לבטל רשיון לשידורים בערוץ, להגבילו או להתלותו בכל אחד מהמקרים האלה, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו:
(1)
בעל הרישיון לא גילה למועצה או לועדת המכרזים, לפי הענין, מידע שנדרש לגלותו, או שמסר להם מידע לא נכון;
(2)
בעל הרישיון לא קיים את הוראת החוק, את התקנות או את הכללים או את ההוראות לפיו;
(3)
בעל הרישיון הפר הפרה מהותית את תנאי הרישיון;
(4)
בעל הרישיון הפר תנאי ברישיון, הפרה שאינה מהותית, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורתה לו המועצה;
(5)
בעל הרישיון לא החל בשידורים בתוך הזמן שנקבע לו לכך ברישיון;
(6)
חדלו להתקיים בבעל הרישיון אחד או יותר מן התנאים המכשירים אותו להיות בעל הרישיון;
(7)
לבעל הרישיון מונה כונס נכסים או מפרק זמני, ניתן צו לפירוקו או שהתאגיד החליט על פירוקו מרצון;
(8)
בעל הרישיון ביקש את ביטול רישיונו.
הגבלות בהעברת בעלות בגוף המשדר
(א)
לא יועברו 10% או יותר מאמצעי השליטה בגוף המשדר בלא אישור מראש של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.
(ב)
לא יועברו אמצעי שליטה בגוף המשדר בלא אישור מראש של המועצה ובהתאם לתנאי האישור, אם כתוצאה מההעברה יהפוך אדם לבעל ענין או לבעל שליטה בגוף המשדר, או יחדל להיות בעל ענין או בעל שליטה בגוף המשדר.
(ג)
לא ייעשו שינויים בשליטה בגוף המשדר ולא יועברו אמצעי שליטה בו, אם כתוצאה מהשינויים או מההעברה יחדלו להתקיים בו הוראות סעיף 8.
(ד)
בסעיף 8 ובסעיף זה, ”אמצעי שליטה“, ”בעל ענין“ ו”שליטה“ – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק התקשורת.
שידורי הכנסת [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
הגוף המשדר ישדר את כל דיוני מליאת הכנסת במלואם, בזמן אמת ובלא כל קטיעה או עריכה, ולא יימנע משידורם או יבטלם, אלא בהתאם לתקנות שקבעה ועדת הכנסת.
(ב)
הגוף המשדר ישדר את הדיונים מועדות הכנסת ואת האירועים הממלכתיים, בהתאם להוראות שנקבעו לפי החוק ולהוראות אלה:
(1)
כל דיוני הוועדות המתקיימות במשכן הכנסת יצולמו וישודרו בערוץ הכנסת, אלא אם כן הדיון חסוי לפי כל דין, או אם החליטה הוועדה אחרת;
(2)
כל האירועים הממלכתיים שהכנסת ביקשה לשדרם ישודרו בערוץ הכנסת, ובלבד שמספרם של אירועים כאמור לא יעלה על עשרה בשנה; אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר אירועים ממלכתיים נוספים.
(ב1)
הגוף המשדר ילווה את שידורי הטלוויזיה של דיוני מליאת הכנסת וועדות הכנסת בכיתוב הכולל מידע ודברי הסבר על מהות הדיונים האמורים, בהתאם לכללים שתקבע המועצה או להוראות שתיתן לבעל הרישיון לאחר שנועצה בצוות התיאום.
(ג)
שידורי הטלוויזיה שהגוף המשדר מעביר ואינם משודרים בשידור חי יהיו מלווים בתרגום לערבית או לעברית, לפי הענין; לעניין התרגום לפי סעיף קטן זה רשאית המועצה לקבוע כללים או לתת הוראות לבעל הרישיון, לאחר שנועצה בצוות התיאום, ובכלל זה לקבוע פטור מחובת התרגום של שידורי טלוויזיה שהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס״ה–2005, חלות עליהם.
הבטחת שידורים מהימנים [תיקון: תשע״ו־2]
הגוף המשדר יבטיח כי התוכן שישדר –
(1)
יהיה אמין, הוגן ומקצועי, תוך נאמנות מוחלטת לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים ודברי הרקע לשידורי הכנסת – ייתן ביטוי הולם למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור;
(2)
במישדרים המוספים – לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, את שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש; אין בהוראות אלה כדי למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת או של פעילות חברי הכנסת.
איסור פרסומת
בשידורי ערוץ הכנסת לא תיכלל פרסומת, אך בכפוף להוראות שנקבעו לפי סעיפים 4 ו־5, יותרו תשדירי שירות.
עוצמת הקול בתשדירי שירות, בקדימונים ובשידורים אחרים [תיקון: תשס״ח־2]
הגוף המשדר לא ישדר תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; בסעיף זה, ”קדימון“ – כל אחד מאלה:
(1)
תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;
(2)
תשדיר שנועד לקדם את שידורי הגוף המשדר.
שידור לווייני
(א)
הגוף המשדר יעביר את שידורי הערוץ להפצה באמצעות לוויין, בשידורים שאינם משודרים בצופן ואשר מיועדים לקליטה לא מפוענחת בידי כל אדם, אלא אם כן קבעה המועצה, באישור ועדת הכנסת, מתכונת אחרת להעברת השידורים.
(ב)
בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק התקשורת, יעבירו, במסגרת שידוריהם, את שידורי הערוץ, והוראות סעיפים 6כא(ב) ו־6מט1 לחוק התקשורת לענין הפטור מתשלומים יחולו לענין זה.
הפצת החומר המשודר [תיקון: תשס״ח]
(א)
(1)
זכויות הקנין הרוחני בשידורי הכנסת יהיו בבעלות הכנסת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות או בכללים לפי חוק זה;
(2)
בסעיף קטן זה –
”קנין רוחני“ – לרבות זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007, וזכויות מבצעים ומשדרים לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד–1984;
”שידורי הכנסת“ – לרבות חומר שהוקלט או שצולם, אף אם לא שודר למעשה.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), שידורי הכנסת יעמדו חינם לשימוש כל הרוצה בהם, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות לענין השימוש או לענין התשלום.
(ג)
הרוצה בהקלטות לאחר שידור – ישלם לגוף המשדר תשלום בשל ההוצאות הכרוכות בכך, המבוסס על מחיר העלות, בהתאם לכללים שתקבע המועצה, ואולם הכנסת תהיה רשאית לקבל, בלא תשלום, הקלטות של כל שידורי הכנסת.
העדר בלעדיות השידור
(א)
לגוף המשדר לא תהיה בלעדיות בשידורי הכנסת, והוא יבצע את שידוריו באופן שלא ימנע למעשה צילומים ושידורים של גורמים אחרים אשר אושרו כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאפשר לגורמים נוספים לצלם ולשדר את דיוני המליאה והועדות, כולם או חלקם, לרבות ישיבות ואירועים מיוחדים בכנסת, ובלבד שלדעת יושב ראש הכנסת, לא תיגרם הפרעה לאפשרות ביצוע תקין של שידורי הגוף המשדר לפי הוראות חוק זה.
שמירת החומר המשודר
(א)
הגוף המשדר ישמור על הקלטות של שידורי הכנסת ושל המישדרים המוספים, או של סוגי מישדרים מוספים שתקבע המועצה, באופן הולם, כך שאיכותן לא תיפגע, ויעבירן לגנזך המדינה ולכנסת, כפי שיקבע בתקנות יושב ראש הכנסת.
(ב)
ההקלטות המקוריות של שידורי הכנסת יהוו חומר ארכיוני כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955, והוראות החוק האמור יחולו לגביהן.
עיצום כספי [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
מצא יושב ראש המועצה כי הגוף המשדר הפר חובה מן החובות הנקובות בסעיף 5(ב)(4) או 13א, רשאי הוא, לאחר ששמע את הגוף המשדר, להטיל עליו, בשל ההפרה, עיצום כספי בשיעור של פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ב)
לענין הטלת עיצום כספי כאמור, יחולו הוראות סעיפים 37ג עד 37ט לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
מקורות מימון [תיקון: תשע״ו־2]
שידורי הערוץ, לרבות התמורה שתשולם לגוף המשדר, ימומנו מהמקורות האלה בלבד:
(1)
הסכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של הכנסת;
(2)
שידור תשדירי שירות.
ביצוע ותקנות
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, למעט בענינים שנקבעה בחוק זה דרך אחרת לקביעתם.
הוראות לתקופת הביניים [תיקון: תשס״ד]
(א)
בסעיף זה, ”תקופת הביניים“ – תקופה שמיום התחילה עד יום תחילת שידוריו של הגוף המשדר, ובלבד שמשך תקופת הביניים לא יעלה על שלושים חודשים; יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על מועד תחילת שידוריו של הגוף המשדר.
(ב)
לצורך גיבוש תפיסת השידורים בערוץ הכנסת ואפיונם, ובכלל זה גיבוש ואפיון של פעילות הגוף המשדר ושל הכללים שיחולו על שידורים אלו, ישודרו השידורים בערוץ הכנסת, בתקופת הביניים, במתכונת ניסיונית, והוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) יחולו עליהם.
(ג)
שידורי ערוץ הכנסת בתקופת הביניים יבוצעו באמצעות מי שייבחר על ידי הכנסת בדרך האמורה בסעיף קטן (ד), מבין מי שמפיק ומשדר על פי דין תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל; נוכחה הכנסת כי לא נמצא גוף כאמור המתאים לביצוע השידורים בערוץ הכנסת בתקופת הביניים, רשאית היא להחליט, באישור ועדת הכנסת, כי השידורים האמורים יבוצעו באמצעות גוף אחר בעל ניסיון ומומחיות בתחום שידורי הטלוויזיה.
(ד)
התקשורת עם הגוף המשדר הזמני כאמור בסעיף קטן (ג), אינה טעונה מכרז לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992, אך תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון; הגוף המשדר הזמני לא יהיה מנוע מלהשתתף במכרז לקביעת הגוף המשדר בהתאם להוראות סעיף 7 רק בשל פעילותו בשידורי הכנסת בתקופת הביניים בהתאם להוראות סעיף זה, אך הוא לא יזכה בעדיפות במכרז בשל כך בלבד.
(ה)
על אף הוראות סעיף 22 וכל עוד לא נכנסו לתוקף התקנות והכללים שהותקנו לפי סעיפים 4 ו־5, רשאית הכנסת לכלול בהתקשרות בינה לבין הגוף המשדר הזמני הוראות בענינים האמורים בסעיף 4 וסעיף 5(ב), כולם או חלקם.
(ו)
הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיפים 7 עד 9, יחולו על הגוף המשדר הזמני כשם שהן חלות על הגוף המשדר.
תחילה והתקנת תקנות וכללים ראשונים
תחילתו של חוק זה בתום תוקפו של חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ״ז–1997 (בחוק זה – יום התחילה), ואולם תקנות וכללים ראשונים לפי סעיפים 4 ו־5 יותקנו במהלך תקופת הביניים ולפני מועד פרסום המכרז כאמור בסעיף 7.


התקבל בכנסת ביום כ״ז בכסלו התשס״ד (22 בדצמבר 2003).
  • אריאל שרון
    ראש הממשלה
  • משה קצב
    נשיא המדינה
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.