חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק זכויות מבצעים ומשדרים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק זכויות מבצעים ומשדרים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד–1984


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ו]
בחוק זה –
”מבצע“ – אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית;
”משדר“ – מי שמקיים, על פי הסמכה בדין, שידורי רדיו או טלויזיה;
”ביצוע“ – ביצוע של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, על ידי מבצע;
”טביעה“ – שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור;
”שידור“ – העברה או הפצה, בין קוית, בין אלחוטית ובין בכל דרך אחרת, של צלילים או מראות, או שילוב של צלילים ומראות, לציבור;
”שידור־משנה“ – שידור שבו אדם משדר שידור של אדם אחר, והנעשה בו־זמנית עם השידור של האחר;
”שעתוק“ – הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה.
[תיקון: תשנ״ו]

פרק ב׳: זכויות מבצעים ומשדרים

זכויות המבצע [תיקון: תשנ״ו־2, תשע״ד־2, תשע״ו]
למבצע תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:
(1)
טביעה;
(2)
שעתוק, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:
(א)
הטביעה נעשתה בהסכמת המבצע;
(ב)
השעתוק נעשה לשם אותה מטרה שלמענה ניתנה הסכמת המבצע;
(3)
שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:
(א)
הביצוע משודר על ידי תאגיד השידור הישראלי או גלי צה״ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;
(ב)
השידור הוא שידור־משנה שהמשדר המקורי הסכים לו;
(4)
מכירה, השאלה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה – לצרכי מסחר, של טביעה או של שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.
נותן הסכמה
הסכמה לענין סעיף 2 תינתן:
(1)
כשהמבצע הוא סולן או יחיד שאיננו חלק מקבוצה – בידי המבצע או נציג שהוא הרשה בכתב;
(2)
כשהמבצע הוא קבוצה – בידי נציג שחברי הקבוצה הרשו בכתב, ובאין נציג כזה – בידי רוב חברי הקבוצה.
תמלוג על השמעה והצגה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
מבצע זכאי לתמלוג ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו.
(ב)
תמלוגים לפי סעיף קטן (א) ישולמו לאירגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים (להלן – אירגון התמלוגים היציג).
(ג)
אירגון התמלוגים היציג יעביר את התמלוגים גם למבצעים ולבעלי זכויות מבצעים שאינם חברים בו, באופן שיקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
פטורים מהסכמה
הוראות סעיף 2 לא יחולו אם המעשים האמורים בו הם בגדר הפצה או שימוש הוגן, לשם לימוד עצמי או הוראה שלא למטרת רווח, או לשם מחקר, ביקורת, סקירה, או תמצית עתונאית.
זכות מוסרית [תיקון: תשנ״ו־2, תשע״ד]
(א)
למבצע זכות ששמו ייקרא על כל ביצוע שנעשה על ידיו ועל כל טביעה או שיעתוק שלו, בהיקף ובמידה המקובלים לאותו ענין.
(ב)
המבצע זכאי שלא ייעשה בביצוע שבו נטל חלק או בטביעה או בשעתוק של ביצוע כאמור, כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לביצוע העלולים לפגוע בכבודו או בשמו של המבצע.
(ג)
פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה.
(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (ג), מעשה בביצוע או בטביעה של ביצוע או בשעתוק של טביעה של ביצוע, הפוגע בזכות לפי סעיף קטן (ב), אינו מהווה עוולה אזרחית אם נעשה בביצוע, בטביעה או בשעתוק כאמור שאינם נגישים באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, לשם הפיכתם לטביעה מותאמת, בהתאם להוראות סעיף 4ג1(ב).
זכויות המשדר [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג, תשס״ג־2]
למשדר תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:
(1)
טביעה של שידוריו;
(2)
שעתוק טביעות של שידוריו;
(3)
שידור של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;
(4)
מכירה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;
(5)
שידור משנה של שידוריו, למעט שידור משנה שחובה להעבירו לפי הוראות סעיפים 6כא(א) או 6מט(4) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982.
הגנה [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
הוראות סעיף 4א1 לא יחולו על שידור הנעשה תוך הפרה של זכות יוצרים או זכות מבצעים.
פטור מהסכמה [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
הוראות סעיף 4א1(1) ו־(2) לא יחולו אם המעשים האמורים נעשו לשימוש פרטי או לשימוש הוגן, בסעיף זה, ”שימוש הוגן“ – שימוש ראוי לשם לימוד עצמי או לשם הוראה שלא בתמורה, או לשם מחקר או ביקורת.
התאמת ביצוע או שידור לאדם עם מוגבלות [תיקון: תשע״ד]
(א)
בסעיף זה –
”טביעה מותאמת“ – טביעה של ביצוע או טביעה של שידור, במתכונת המותאמת לשימושו של אדם עם מוגבלות.
(ב)
הוראות סעיפים 2 ו־4א1 לא יחולו לגבי מעשה מהמעשים המנויים בהם שנעשה בביצוע, בשידור, בטביעה של ביצוע או של שידור או בשעתוק של טביעה של ביצוע או של שידור, שאינם נגישים באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, לשם הפיכתם לטביעה מותאמת, ובלבד שמתקיימים התנאים לפי סעיף 28א לחוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007, בשינויים המחויבים.
תחולת הוראות [תיקון: תשנ״ו, תש״ס, תשס״ג]
בפרקים ג׳ ו־ד׳, למעט בסעיפים 6, 10, 11 ו־12, בכל מקום שבו נאמר ”מבצע“ ו”ביצוע“ – גם ”משדר“ ו”שידור“ במשמע.

פרק ג׳: תרופות ועונשין

תרופות אזרחיות
למבצע שזכותו לפי חוק זה הופרה יהיו כל התרופות האזרחיות המוקנות לפי כל דין לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחוייבים.
עונשין [תיקון: תשס״ג]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין):
(1)
עושה עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו;
(2)
עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של ביצוע, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של ביצוע בהיקף מסחרי.
(א1)
המחזיק עותק מפר של ביצוע לשם מסחר בו, דינו – מאסר שנה או קנס פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(א2)
בסעיפים קטנים (א) ו־(א1), ”עותק מפר“ – טביעה של ביצוע או שעתוק של טביעה של ביצוע, שנעשו בלא הסכמה של המבצע בניגוד להוראות סעיפים 2 ו־3, למעט אם עשייתם הותרה בהוראה מהוראות חוק זה או שנעשו בהסכמת אדם אחר שהוא בעל הזכות להסכים בהתאם להוראות חוק זה.
(א3)
(1)
אלה דינם מאסר שישה חורשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:
(א)
עושה עותק מפר של שידור לשם מסחר בו;
(ב)
עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של שידור, או מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של שידור בהיקף מסחרי.
(2)
בסעיף קטן זה, ”עותק מפר“ – טביעה של שידור או שעתוק של טביעה של שידור, שנעשו בלא הסכמה של המשדר בניגוד להוראות סעיף 4א1, למעט אם עשייתם הותרה לפי חוק.
(א4)
נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א), (א1) או (א3) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לעבירה.
(ב)
מי שמתיימר לתת הסכמה לענין סעיף 2 מבלי שהיה מורשה לכך או תוך חריגה מההרשאה, דינו – קנס.
אחריות נושא משרה בתאגיד [תיקון: תשס״ג]
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 6 (להלן – עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ב)
נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.
(ג)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
צו תפיסה או איסור הפצה
נוסף על כל סעד אחר, רשאי בית המשפט לצוות על תפיסה או על איסור הפצה של טביעה או של שעתוקים שלה; ציווה בית המשפט על תפיסה, יורה מה ייעשה בטביעה או בשעתוקים שנתפסו.
תחולת צו תפיסה על מי שאינו צד
(א)
צו תפיסה שניתן לפי סעיף 8 כוחו יפה כלפי כל אדם ששמו שצויין בצו, שברשותו נמצאים טביעה או שעתוקים לשם מכירה, השכרה, הפצה או החסנה, גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט (להלן – מי שאינו צד).
(ב)
בית המשפט רשאי להתנות צו תפיסה כלפי מי שאינו צד במתן ערובה להנחת דעתו; נוכח בית המשפט, לבקשת מי שאינו צד, כי בקשת הצו לא היתה סבירה, רשאי הוא – לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את דבריהם – להורות על חילוט הערובה, כולה או מקצתה, לטובת האדם שכלפיו הוצא הצו, לשם פיצוי הנזק שנגרם לו בביצוע הצו.
(ג)
צו תפיסה שבוצע נגד מי שאינו צד, בטל בתום שלושים ימים מיום שבוצע, זולת אם הוגשה נגדו לפני כן תביעה פלילית או אזרחית בשל ההפרה אשר שימשה עילה להוצאת הצו, או שהוא בוטל לפי סעיף קטן (ה).
(ד)
צו תפיסה שלא בוצע, בטל בתום תשעים ימים מיום שניתן.
(ה)
מי שבוצע נגדו צו תפיסה לפי סעיף קטן (ג), רשאי תוך שלושים ימים מיום הביצוע לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו; בית המשפט מוסמך להאריך מועד זה, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות המקרה.

פרק ד׳: הוראות שונות

התקופה לזכויות מבצעים [תיקון: תשמ״ד, תש״ס, תשע״ז]
הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר שבעים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.
לפי סעיף 3 לחוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע״ז–2017, הוראות החוק לא יחולו על ביצוע שבשנת 2017 חלפו חמישים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.
התקופה לזכויות משדרים [תיקון: תש״ס]
הוראות חוק זה לא יחולו על שידור לאחר עשרים וחמש שנים מתום השנה שבה נעשה השידור המקורי.
מבצע שהוא עובד [תיקון: תשמ״ד]
היה המבצע מועסק כעובד והביצוע נעשה תוך כדי שירותו אצל מעבידו ועקב אותו שירות, יהיו הזכויות שהוקנו לפי חוק זה למבצע בידי המעביד בחמש עשרה השנים הראשונות מתוך התקופה האמורה בסעיף 10, ובידי המבצע – ביתרת התקופה, זולת אם נקבע אחרת בהסכם.
מבצע שהוא שוטר או חייל [תיקון: תשמ״ד, תשס״ח]
(א)
בביצוע שנעשה תוך כדי שירותו של המבצע במשטרה או בצבא ועקב אותו שירות, יחולו הוראות סעיף 11 כאילו היתה המדינה המעביד של המבצע, אם הוא אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא;
(3)
אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא – אם הפקת הביצוע נעשתה בידי הצבא.
(ב)
נעשה ביצוע תוך כדי שירותו של המבצע בשירות מילואים ועקב אותו שירות, רשאית המדינה לשדרו ולטבעו ללא הסכמת המבצע.
(ג)
בסעיף זה –
(1)
”אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא“ ו”אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא“, כמשמעותם בהגדרת ”חייל“ שבסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(2)
”שירות מילואים“ – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008.
ביצוע מחוץ לישראל [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
חוק זה לא יחול על ביצוע שבוצע מחוץ לישראל.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להורות בצו כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על ביצועים שבוצעו מחוץ לישראל, אם הדבר נקבע באמנה בין־לאומית שישראל צד לה וכן על ביצועים שבוצעו במדינה שהיא צד לאמנה בין־לאומית בנושא זכויות המוגנות על פי חוק זה, שישראל צד לה.
ביצוע שלפני תחילת החוק
חוק זה לא יחול על ביצוע שנעשה לפני תחילתו.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
חופש התניה
אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע או לגרוע מתנאים על פי הסכם שנכרת לפני תחילתו או אחריו.
דין המדינה
חוק זה יחול על המדינה.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו.


נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984).
  • חיים הרצוג
    נשיא המדינה
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.