חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (דמי הפצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (דמי הפצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (דמי הפצה), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 3282.


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 9(א) ו־14 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דמי הפצה“ – סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן, ובתחזוקתן של תחנות שידור ספרתיות, וכן כל תשלום שוטף אחר בשל הפצת שידורים כאמור, למעט עלות ההקמה, מחולקים בין הגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף 9 לחוק ולפי תקנות אלה;
”עלות הפעלת הרדיו במרבב אחד“ – סכום של 1,200,000 שקלים חדשים לכל שנה;
”עלות הפעלת הרדיו בשני מרבבים“ – סכום של 1,000,000 שקלים חדשים לכל שנה;
”עלות הפעלת מרבב אחד“ – סכום של 28,700,000 שקלים חדשים לכל שנה;
”עלות הפעלת שני מרבבים“ – סכום של 36,000,000 שקלים חדשים לכל שנה;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי או ב־1 באוקטובר בכל שנה.
דמי הפצה
כל אחד מהגופים שלהלן ששידוריו מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ישלם, מדי שנה בשנה, סכום דמי הפצה כמפורט בתקנות 3 עד 5, לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו כמפורט בסעיפים 6(א) ו־7(א) עד (ב1) לחוק ולפי התקופה שבה מופצים שידוריו, ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים השידורים:
(1)
בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה;
(2)
בעלי רישיון זעיר ובעלי רישיון זעיר ייעודי;
(3)
הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
(4)
תאגיד השידור הישראלי – במסגרת ערוצי טלוויזיה;
(5)
הטלוויזיה הלימודית;
(6)
משדר ערוץ ייעודי;
(7)
משדר ערוץ נושאי;
(8)
תאגיד השידור הישראלי – במסגרת ערוצי רדיו;
(9)
גלי צה״ל;
(10)
בעלי זיכיונות לשידורי רדיו;
(11)
שירות ההתגוננות האזרחית.
דמי הפצה – מרבב אחד
הופצו השידורים לפי החוק באמצעות מרבב אחד, ישלמו הגופים המפורטים בתקנה 2 בעד הפצת שידוריהם בערוץ אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, דמי הפצה כמפורט להלן:
(1)
כל גוף מהגופים המפורטים בתקנה 2(1) ששידוריו הופצו בתחנות השידור הספרתיות, ישלם בעד הפצת שידוריו בערוץ טלוויזיה אחד דמי הפצה כמפורט בסעיף 9(ז)(2) לחוק;
(2)
כל גוף מהגופים המפורטים בתקנה 2(2) עד (7) ששידוריו הופצו בתחנות השידור הספרתיות, ישלם בעד הפצת שידוריו בערוץ טלוויזיה אחד, דמי הפצה בסכום השווה לעלות הפעלת מרבב אחד בניכוי עלות הפעלת הרדיו במרבב אחד ובניכוי סכום דמי ההפצה ששילמו הגופים המפורטים בתקנה 2(1) והסכום שבו נשא אוצר המדינה לפי סעיף 9(ז)(2) לחוק, מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן להפיץ על גבי המרבב בניכוי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריהם של הגופים המפורטים בתקנה 2(1).
דמי הפצה – שני מרבבים
הופצו השידורים לפי החוק באמצעות שני מרבבים, ישלמו הגופים המפורטים בתקנה 2 בעד הפצת שידוריהם בערוץ אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, דמי הפצה כמפורט להלן:
(1)
כל גוף מהגופים המפורטים בתקנה 2(1) ששידוריו הופצו בתחנות השידור הספרתיות, ישלם דמי הפצה בסכום הזהה לסכום שהיה משלם לפי תקנה 3(1);
(2)
כל גוף מהגופים המפורטים בתקנה 2(2) עד (7), ששידוריהם הופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ישלם בעד הפצת שידוריו בערוץ טלוויזיה אחד דמי הפצה בסכום השווה לעלות הפעלת שני מרבבים בניכוי עלות הפעלת הרדיו בשני מרבבים ובניכוי סכום דמי ההפצה ששילמו הגופים המפורטים בתקנה 2(1) והסכום שבו נשא אוצר המדינה לפי סעיף 9(ז)(2) לחוק, מחולק במספר הערוצים שניתן להפיץ על גבי שני המרבבים בניכוי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריהם של הגופים המפורטים בתקנה 2(1).
תשלום בעד קיבולת פנויה
נוסף על התשלום לפי תקנות 3(2) או 4(2), לפי העניין, ישלמו הגופים המפורטים בתקנה 2(3) עד (5), ששידוריהם הופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, את עלות הקיבולת הפנויה, לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק; בתקנה זו, ”עלות הקיבולת הפנויה“ – הסכום המתקבל מעלות הפעלת מרבב אחד או שני מרבבים, לפי העניין, בניכוי עלות הפעלת הרדיו במרבב אחד או בשני מרבבים, לפי העניין, ובניכוי דמי ההפצה ששילמו הגופים המפורטים בתקנה 2(1) עד (7) יחד, והסכום שנשא בו אוצר המדינה לפי סעיף 9(ז)(2) לחוק.
הפצה של ערוץ בטכנולוגיית חדות גבוהה
לעניין חישוב התשלום לפי תקנות 4 ו־5, אם הופצו שידורי ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות גבוהה, יחולו הוראות אלה:
(1)
לעניין חישוב מספר ערוצי הטלוויזיה המופצים על גבי המרבב, ערוץ טלוויזיה ששידוריו מופצים בטכנולוגיית חדות גבוהה ייספר כשני ערוצים בטכנולוגיית חדות רגילה;
(2)
ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות גבוהה ישלם דמי הפצה בסכום שמשלם גוף בעד הפצת שידוריו בערוץ אחד בטכנולוגיית חדות רגילה לפי תקנה 3(2) או לפי תקנה 4(2), לפי העניין, בעד כל אחד מהערוצים שלו לפי סעיף 6(א) לחוק.
דמי ההפצה של משדרי הרדיו
הגופים המפורטים בתקנה 2(8) עד (11), ישלמו ביחד את עלות הפעלת הרדיו במרבב אחד או בשני מרבבים, לפי העניין; כל גוף ישלם בעד הפצת שידוריו בערוץ רדיו אחד, דמי הפצה בסכום העומד על סכום עלות הפעלת הרדיו במרבב אחד או בשני מרבבים, לפי העניין, מחולק במספר ערוצי הרדיו שניתן להפיץ על גבי כל המרבבים לפי סעיף 7(א) לחוק.
הצמדה
הסכומים הקבועים בתקנה 1 יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), לפי שיעור השינוי במדד ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018); הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד תשלום דמי הפצה
גוף החייב בתשלום דמי הפצה לפי סעיף 9 לחוק, ישלם את דמי ההפצה השנתיים הנדרשים ממנו בארבעה תשלומים רבעוניים, ביום הראשון של כל רבעון; אם במהלך רבעון נוספו או פסקו שידורים של גוף מסוים שהופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות, יערוך הגורם המממן עד לתום הרבעון שבו נוספו או פסקו שידורים של גוף מסוים כאמור, חישוב מעודכן של דמי ההפצה לכל אחד מהגופים החייבים בתשלום דמי הפצה, לרבות גופים החייבים בתשלום דמי הפצה ששידוריהם נוספו או הופסקו במהלך אותו רבעון מהמועד שבו פסקו או נוספו שידורים כאמור; כמו כן, ולפי תוצאות החישוב, ישיב הגורם המפעיל לגופים החייבים בתשלום דמי הפצה כאמור כספים המגיעים להם, או יגבה מהם כספים המגיעים לגורם המפעיל בעד תשלום דמי הפצה, לפי העניין, במסגרת תשלום דמי ההפצה של הרבעון העוקב.
הודעת תשלום
מנהל הגורם המפעיל ימסור לכל אחד מן הגופים החייבים בתשלום דמי הפצה כמפורט בתקנה 2, הודעה על סכום התשלום הרבעוני של כל אחד מן הגופים כאמור לפי תקנות אלה, לא יאוחר מ־14 ימים לפני תחילת כל רבעון.
דמי הפצה שלא שולמו במועדם
דמי הפצה שלא שולמו במועד שנקבע בתקנות אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, מן המועד שנקבע לתשלומם ועד למועד תשלומם בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או סמכות אחרת הנתונים לגורם המפעיל עקב אי־תשלום כאמור.
מס ערך מוסף
לתשלומים לפי תקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף אם הוא חל לפי דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בסיוון התשע״ז (1 ביוני 2017) (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, על דמי הפצה שמועד תשלומם חל מיום התחילה עד היום הקובע לא יחולו תקנות 8 ו־11.
(ב)
מועד תשלום דמי ההפצה שמועד תשלומם חל מיום התחילה עד היום הקובע יהיה בתוך 14 ימים מיום הפרסום או מיום קבלת דרישת תשלום מהגורם המפעיל, המאוחר מביניהם.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), הגורם המפעיל רשאי, לבקשת גוף חייב, לפרוס את תשלום דמי ההפצה שמועד תשלומם חל מיום התחילה עד היום הקובע לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים מיום הפרסום; לעניין זה ישקול הגורם המפעיל, בין השאר, את גובה החוב, את השפעת פריסתו על יציבותו הפיננסית של הגורם המפעיל ואת הנזק שייגרם לגוף חייב אם ישלם את החוב במועד האמור בסעיף קטן (ב); החלטה כאמור תתקבל בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.
(ד)
בקשה כאמור בתקנת משנה (ג) תוגש בתוך 14 ימים מיום הפרסום או מיום קבלת דרישת התשלום מהגורם המפעיל, המאוחר מביניהם; מניין הימים לתשלום לפי תקנת משנה (ב) ייעצר עם הגשת הבקשה כאמור בתקנת משנה (ג), עד לקבלת החלטת הגורם המפעיל.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אם אושרה לגוף חייב פריסת חוב לפי תקנת משנה (ג) לתקופה של מעל 18 חודשים, תקנות 8 ו־11 יחולו מהחודש ה־18 והלאה.
(ו)
לא עמד גוף חייב בתשלום החוב לפי תקנת משנה (ב) או בפריסת התשלומים לפי תקנת משנה (ג), חייב הגוף החייב לשלם את מלוא יתרת סכום החוב ויחולו על יתרת החוב תקנות 8 ו־11.
(ז)
תשלומים ששילם גוף חייב לגורם המפעיל בעד דמי הפצה טרם יום הפרסום, יקוזזו מסכום החוב שיחושב לפי תקנות אלה.
(ח)
בתקנה זו –
”גוף חייב“ – גוף החייב בתשלום דמי הפצה לפי תקנות אלה;
”היום הקובע“ – ב׳ בתמוז התשפ״ב (1 ביולי 2022);
”יום הפרסום“ – יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (התקנות פורסמו ביום 27.6.2022).


כ״ב בסיוון התשפ״ב (21 ביוני 2022)
  • אביגדור ליברמן
    שר האוצר
  • יועז הנדל
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.