חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 954; תשע״ז, 576.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בתקנות אלה –
”גוף שידור“ – כל אחד מאלה, ולעניין פסקאות (1) עד (4) בלבד שאינו מופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות –
(1)
גוף המפורט בסעיף 6(א)(2) לחוק שקיבל רישיון לשידורי טלוויזיה;
(2)
גוף המפורט בסעיף 6(א)(5) לחוק שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות והעמיד את הבטוחות הנדרשות להבטחת תשלום דמי ההפצה בעד הפצת שידוריו במועד הבקשה כאמור;
(3)
גוף המפורט בסעיף 6(א)(7) לחוק שקיבל מהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין אישור הפעלה לתחילת שידוריו המלאים של הערוץ והעמיד את הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת אישור ההפעלה כאמור;
(4)
גוף המפורט בסעיף 7 לחוק, שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות והעמיד את הבטוחות הנדרשות להבטחת תשלום דמי ההפצה בעד הפצת שידוריו במועד הבקשה כאמור;
(5)
גוף המפורט בסעיף 6(א) לחוק, שביקש כי שידוריו יופצו בערוץ נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה והעמיד את הבטוחות הנדרשות להבטחת תשלום דמי ההפצה בעד הפצת שידוריו במסגרת הערוץ הנוסף כאמור;
”מרבב חדש“ – מרבב שהוקם לפי סעיף 4 לחוק, ושערב היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות;
”קיבולת“ – קיבולת מרבב חדש להפצת שידוריהם של גופי שידור;
”קיבולת העולה על 50%“ – (נמחקה).
שימוש במרבב חדש [תיקון: תשע״ז]
(א)
שימוש במרבב חדש ייעשה לראשונה אם הקיבולת הנדרשת עומדת על הפצה של ערוץ טלוויזיה אחד לפחות בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
(ב)
מצא הגורם המפעיל כי התקיים התנאי בתקנת משנה (א) לשימוש במרבב החדש לראשונה, יודיע על כך בכתב לשר ולשר האוצר טרם השימוש במרבב החדש; בהודעתו כאמור, יפרט הגורם המפעיל את שיעור הקצאת הקיבולת הנדרשת במרבב החדש.
(ג)
(נמחק).
(ד)
(נמחק).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.


כ׳ באדר ב׳ התשע״ו (30 במרס 2016)
  • משה כחלון
    שר האוצר
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
    ושר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.