רש"י על שמות ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמות · ח · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותעל הצפרדע" -

צפרדע אחת היתה, והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (שמות רבה).

ופשוטו: יש לומר, שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות. וכן, (שמות ח): "ותהי הכנם" - הרחישה, פדוליר"א בלע"ז. ואף "ותעל הצפרדע" - גרינוליר"א בלע"ז (געפרעש).

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התפאר עלי" - כמו (ישעיהו י) היתפאר הגרזן על החוצב בו משתבח לומר אני גדול ממך ונטיר בלע"ז וכן התפאר עלי השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו

"למתי אעתיר לך" - את אשר אעתיר לך היום על הכרתת הצפרדעים למתי תרצה שיכרתו ותראה אם אשלים דברי למועד שתקבע לי אלו נאמר מתי אעתיר היה משמע מתי אתפלל עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו הצפרדעים לזמן שתקבע לי אמור לאיזה יום תרצה שיכרתו אעתיר העתירו והעתרתי ולא נאמר אעתר עתרו ועתרתי מפני שכל ל' עתר הרבות פלל הוא וכאשר יאמר הרבו ארבה והרביתי ל' הפעיל כך יאמר אעתיר העתירו והעתרתי דברים ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם (יחזקאל לה) הרביתם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר למחר" - התפלל היום שיכרתו למחר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצא ויצעק" - מיד שיכרתו למחר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמרם חמרם" - צבורים צבורים כתרגומו דגורין גלין

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכבד את לבו" - ל' פעול הוא כמו הלוך ונסוע וכן (מ"ב ג) והכות את מואב (שמואל א כב) ושאול לו באלהים (מ"א כ) הכה ופצוע

"כאשר דבר ה'" - והיכן דבר ולא ישמע אליכם פרעה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמור אל אהרן" - לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרן

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותהי הכנם" - הרחישה פדוליר"א (בלע"ז לויזערייא)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להוציא את הכנים" - לבראותם (נ"א ולהוציאם) ממקום אחר

"ולא יכלו" - שאין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אצבע אלהים היא" - מכה זו אינה ע"י כשפים מאת המקום היא

"כאשר דבר ה'" - ולא ישמע אליכם פרעה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משליח בך" - מגרה בך וכן (דברים לב) ושן בהמות אשלח בם לשון שסוי אינציט"ר (בלע"ז אנרייצען)

"את הערוב" - כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביא והיו משחיתים בהם ויש טעם בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם כסדר מלכות כשצרה על עיר בתחלה מקלקל מעיינותיה ואח"כ תוקעין עליהן ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם וכן הצפרדעים מקרקרים והומים וכו' כדאיתא במדרש רבי תנחומא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והפליתי" - והפרשתי וכן (שמות ט) והפלה ה' וכן (דברים ל) לא נפלאת היא ממך לא מובדלת ומופרשת היא ממך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמתי פדות" - שיבדיל בין עמי ובין עמך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשחת הארץ" - נשחתה הארץ אתחבלת ארעא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבחו לאלהיכם בארץ" - במקומכם ולא תלכו במדבר

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תועבת מצרים" - יראת מצרים כמו (מלכים ב כג) ולמלכום תועבת בני עמון ואצל ישראל קורא אותה תועבה ועוד י"ל בלשון אחר תועבת מצרים דבר שנאוי הוא למצרים זביחה שאנו זובחים שהרי יראתם אנו זובחים

"ולא יסקלנו" - בתמיה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התל" - כמו להתל

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעתר אל ה'" - נתאמץ בתפלה וכן אם בא לומר ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסר הערוב" - ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים שאם מתו יהיה להם הנאה בעורותם

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם בפעם הזאת" - אע"פ שאמר אנכי אשלח אתכם לא קיים הבטחתו