רש"י על שמות ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעל הצפרדע" -

צפרדע אחת היתה, והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (שמות רבה).

ופשוטו: יש לומר, שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות. וכן, (שמות ח): "ותהי הכנם" - הרחישה, פדוליר"א בלע"ז. ואף "ותעל הצפרדע" - גרינוליר"א בלע"ז (געפרעש).

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התפאר עלי" - כמו (ישעיהו י) היתפאר הגרזן על החוצב בו משתבח לומר אני גדול ממך ונטיר בלע"ז וכן התפאר עלי השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו "למתי אעתיר לך" - את אשר אעתיר לך היום על הכרתת הצפרדעים למתי תרצה שיכרתו ותראה אם אשלים דברי למועד שתקבע לי אלו נאמר מתי אעתיר היה משמע מתי אתפלל עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו הצפרדעים לזמן שתקבע לי אמור לאיזה יום תרצה שיכרתו אעתיר העתירו והעתרתי ולא נאמר אעתר עתרו ועתרתי מפני שכל ל' עתר הרבות פלל הוא וכאשר יאמר הרבו ארבה והרביתי ל' הפעיל כך יאמר אעתיר העתירו והעתרתי דברים ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם (יחזקאל לה) הרביתם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר למחר" - התפלל היום שיכרתו למחר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצא ויצעק" - מיד שיכרתו למחר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמרם חמרם" - צבורים צבורים כתרגומו דגורין גלין

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכבד את לבו" - ל' פעול הוא כמו הלוך ונסוע וכן (מ"ב ג) והכות את מואב (שמואל א כב) ושאול לו באלהים (מ"א כ) הכה ופצוע "כאשר דבר ה'" - והיכן דבר ולא ישמע אליכם פרעה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמור אל אהרן" - לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותהי הכנם" - הרחישה פדוליר"א (בלע"ז לויזערייא)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להוציא את הכנים" - לבראותם (נ"א ולהוציאם) ממקום אחר "ולא יכלו" - שאין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אצבע אלהים היא" - מכה זו אינה ע"י כשפים מאת המקום היא "כאשר דבר ה'" - ולא ישמע אליכם פרעה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משליח בך" - מגרה בך וכן (דברים לב) ושן בהמות אשלח בם לשון שסוי אינציט"ר (בלע"ז אנרייצען) "את הערוב" - כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביא והיו משחיתים בהם ויש טעם בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם כסדר מלכות כשצרה על עיר בתחלה מקלקל מעיינותיה ואח"כ תוקעין עליהן ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם וכן הצפרדעים מקרקרים והומים וכו' כדאיתא במדרש רבי תנחומא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והפליתי" - והפרשתי וכן (שמות ט) והפלה ה' וכן (דברים ל) לא נפלאת היא ממך לא מובדלת ומופרשת היא ממך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמתי פדות" - שיבדיל בין עמי ובין עמך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשחת הארץ" - נשחתה הארץ אתחבלת ארעא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זבחו לאלהיכם בארץ" - במקומכם ולא תלכו במדבר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תועבת מצרים" - יראת מצרים כמו (מלכים ב כג) ולמלכום תועבת בני עמון ואצל ישראל קורא אותה תועבה ועוד י"ל בלשון אחר תועבת מצרים דבר שנאוי הוא למצרים זביחה שאנו זובחים שהרי יראתם אנו זובחים "ולא יסקלנו" - בתמיה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התל" - כמו להתל

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעתר אל ה'" - נתאמץ בתפלה וכן אם בא לומר ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסר הערוב" - ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים שאם מתו יהיה להם הנאה בעורותם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם בפעם הזאת" - אע"פ שאמר אנכי אשלח אתכם לא קיים הבטחתו