לדלג לתוכן

רש"י על שמואל א טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה שמע לקול דברי ה'" - פעם אחת נסכלת עתה הזהר בעצמך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משור ועד שה" - שהיו בעלי כשפים ומשנין עצמן ודומין לבהמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמע שאול" - לשון הכרזה כמו (לעיל יד כ) ויזעק שאול "ויפקדם בטלאים" - אמר לכל אחד ואחד שיקח טלה מצאנו של מלך ואחר כך מנה את הטלאים לפי שאסור למנות את ישראל שנאמר בם (בראשית לב יב) לא יספר מרוב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירב בנחל" - וילחם בנחל ורבותינו אמרו (יומא כב ב) על עסקי נחל רב ודן את עצמו ומה בשביל נפש אחת אמרה תורה ערוף עגלה בנחל בשביל כל הנפשות האלו לא כל שכן אם אדם חטא בהמה מה חטאה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הקיני" - בני יתרו שהיו יושבין במדבר יהודה בנגב ערד שהלכו אצל יעבץ ללמוד תורה וערד הוא עמלק הכנעני מלך ערד עמלק היה שנאמר (במדבר כא א) יושב הנגב ועמלק יושב בארץ הנגב (שם יג כט) "עם כל בני ישראל" - שנהנו מסעודתו משה ואהרן וכל זקני ישראל והרי מעלה עליו כאלו עשה חסד עם כל בני ישראל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמשנים" - אין לו דמיון והם הבריאים ואומר אני לשון משנים כמו (בראשית מג יב) כסף משנה על שם שהוא כפול בבשר ובשומן וכן (שופטים ו כה) ופר השני שבע שנים "נמבזה ונמס" - כמו נבזה והמ"ם טפילה בו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחמתי" - מחשבה עלתה בלבי על מלכות שאול שהמלכתי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מציב לו יד" - בונה לו מזבח הוא המזבח שנאמר באליהו (מלכים -א יח ל) וירפא את מזבח ה' ההרוס ויונתן תרגם והא מתקן ליה תמן אתר לפלגא ביה ביזתא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרף" - כתרגומו אוריך פירוש המתן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראש שבטי ישראל אתה" - תרגם יונתן שבטא דבנימין עבר בימא בריש כל עמא כמה שנאמר (תהלים סח כח) בנימין צעיר רודם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד כלותם אותם" - העם אשר אתך יכלו אותם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעט" - כמו ותעף לשון עיט (בראשית טו יא)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשית החרם" - מיטב החרם וכן (דברים יח ד) ראשית דגנך כמה שנאמר (במדבר יח ל) בהרימכם את חלבו ממנו ויונתן תרגם קדם דיחרמון

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה שמוע" - בקולו טוב מזבח "להקשיב מחלב אילים" - זה מוסב על הנה שמוע מזבח טוב ולהקשיב מחלב אילים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר" - וכעונש של און ותרפים כן עונש של הפצר ויונתן תרגם ארי כחוב גבריא וכו' וכחובי עמא דטעו בתר טעותא כן חובת כל אנש דפצר ומוסיף וכו' "הפצר" - לשון תוספת וכן (בראשית לג יא) ויפצר בו הרבה עליו דברים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראתי את העם" - דואג האדומי שהיה חשוב ככולם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחזק בכנף מעילו" - לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף של שמואל לפי שהיה שאול מבקש ממנו שישוב עד שישתחוה בגלגל שהיה שם אהל מועד ומדרש אגדה (שוחר טוב) חולקים אמוראים יש אומרים מעילו של שמואל קרע שאול ויש אומרים מעילו של שאול קרע שמואל ומסר לו סימן זה מי שיכרות כנף מעילו הוא ימלוך תחתיו והוא שאמר לו שאול לדוד ביום שכרת את המעיל (לקמן כד כ) ידעתי כי מלוך תמלוך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם נצח ישראל לא ישקר" - ואם תאמר אשוב מעוני לפניו לא יועיל עוד ליטול את המלוכה ממי שנתנה לו כי הקב"ה שהוא נצחונו של ישראל לא ישקר מליתן הטובה לזה שאמר ליתן

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אגג מעדנות" - יונתן תרגם אגג מפנקא "אכן סר מר המות" - באמת ידעתי כי סר וקרב עלי מרירת המות

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר שכלה נשים חרבך" - להושיבם אלמנות מבעליהם שהייתם חותכים זנבי בחורי ישראל

"וישסף" - חתכו לארבע ואין לתיבה זו דמיון ותרגום וישסף ופשח ובגמרא שלנו יש הוה מפשח ויהיב לן אלותא כלומר בוקע