רש"י על משלי כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נסו ואין רודף רשע" - נסו הרשעים כשיבא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף "וצדיק" - אמיץ לבו בהקב"ה ככפיר אשר יבטח בגבורתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפשע ארץ רבים שריה" - שזהו פורענות לארץ בהיות קציניה רבים הרודפי' רק אחר בצעם "ובאדם מבין" - ובשביל אדם מבין יתארך הפורענות מלבוא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבר רש" - דיין עם הארץ עושק דלים בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר הסוחף את השדה ואין עושה פירות "סוחף" - שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף אביריך (ירמיהו מו) נשטפו ומעדו וכשלו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנשי רע לא יבינו משפט" - אינם משימים לב לפורעניות העתידה שיתבוננו בה וישובו מדרכם וינצלו "ומבקשי ה' יבינו כל" - טובה ורעה משפט (יושטיצ"א בלע"ז) כך פירש רבי תנחומא על דור המבול

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב רש" - אף עני שבתורה "והולך בתומו" - במעשים טובים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורועה זוללים" - מחבר לו זוללים והוא ל' רעים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים" - הרשות שומעין עליו שהוא מתעשר בלא משפט ונוטלין ממונו ובונין בו גשרים ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים כך דרשו רבי תנחומא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשחותו" - מל' שחת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש עשיר ודל מבין" - כנגד רב ותלמיד הוא מדבר שהתלמיד חוקר ועל ידו הרב מתחכם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחופש אדם" - יתחפש בכל מיני עלילות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומודה ועוזב" - מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפחד תמיד" - דואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארי נוהם" - הוא להם "ודוב שוקק" - נהימה לארי ושקיקה לדוב שניהם לשון צעקה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסר תבונות" - מתוך שהוא חסר תבונה הוא רב מעשקות כי אינו נותן לב על חייו ומרבה לעשוק שהרי השונא בצע יאריך ימים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדם עשוק בדם נפש" - (שיש עליו עושק דם) הוא המחטיא את חבירו ואבדה נפשו על ידו

"עד בור ינוס" - עד יום מותו ינוס לעזרה שיתכפר לו

"ואל יתמכו בו" - משמים להספיק בידו לשוב שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנם כך נדרש במסכת יומא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפול באחת" - ברעה אחת ואין תקומה למפלתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישבע ריש" - עניות

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש אמונות" - הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו ברכה "ואץ להעשיר" - דוחק השעה להתעשר בשל עניים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפשע גבר" - המטה משפט.

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבהל להון" - ממהר להרבות הון, וגוזל תרומותיו ומעשרותיו. "כי חסר יבואנו" - חסרון יבא לו, שהמארה משתלחת במעשה ידיו.

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוכיח אדם וגו'" - על עבירות שבידו ומפרישו מהם "אחרי חן" - לאחר זמן חן ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון מצינו בבראשית רבה כל מקום שנאמר אחרי אינו אלא מופלג אחר סמוך בתנחומא על אלה הדברים מוכיח אדם אחרי זה משה שהוכיח את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם שנאמר (יחזקאל לד) אדם אתם ונאמר בו כי מצאת חן בעיני (שמות לג) ממחליק לשון זה בלעם האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו אהליך יעקב (במדבר כ"ו) משה מכריז השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב באומו' אבל בכם אומ' ולא יעשה ושלמה צוח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא (לעיל כז)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גוזל אביו" - הקב"ה

"ואמו" - כנסת ישראל המחטיא את הרבי' שגוזל הקב"ה מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה

"משחית" - ירבעם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רחב נפש" - להשיג כל תאותו "יגרה מדון" - מגרה עליו מדת הדין

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נותן לרש" - צדקה

"(אין מחסור" - להרבות לו צדקה סא"א) וכן הרב שאינו מונע תורה מפי התלמיד