רש"י על משלי כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · כז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתהלל" - אל תתפאר עכשיו בדבר שעתיד להיות ליום מחר

"כי לא תדע מה ילד יום" - שמא היום יולד שום רעה שיבטל מחשבות מחר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונטל" - משא

"וכעס אויל" - שהאויל מכעיס להקב"ה גורם להביא כעס לעולם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושטף אף ומי יעמוד" - לפני קנאתו של קנא ונקם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונעתרות" - ל' גודל כמו העתרתה עלי (יחזקאל לה)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תבוס נופת" - תרמוס ברגל כמו יבוס קמינו (תהלים נד)

"כל מר מתוק" - כל דבר מר מתוק לה ויש לפותרו בתלמוד תורה [ס"א: בתלמיד חכם] המראה את עצמו כשבע שאינו מתאוה לדברי תורה לתאות נפש

"תבוס נופת" - אף הטעמים המיושבים על הלב אינם חשובים עליו והמתאוה לה אפי' דברים הבאים לו במרירות וביגיעה הם מתוקים לו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נודדת מקנה" - שהולכת ומטלטלת כן האיש הנודד ממקומו ת"ח הנודד מן הלמוד מלחזור על גרסתו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמן וקטרת" - ריח שמן אפרסמון וריח קטרת משמחין לב

"ומתק רעהו מעצת נפש" - מי שחברו מקרבו וממתק לו בדבריו הוא טוב ממ' שנפשו יועצתו ד"א ומתק רעהו המכשיר מעשיו שהן מתוקין להקב"ה טוב לו ממה שהוא ממלא תאות לבו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רעך ורע אביך" - הקב"ה שנקרא ריע לישראל וריע אביך שחיבב את אבותיך

"אל תעזב" - אם עזבת יבא עליך פורענות

"ובית אחיך" - אל תבטח בבני עשו וישמעאל שיקרבוך מצינו כשגלו ישראל לבבל היו אומרים למוליכיהם בקולר בבקשה מכם הוליכונו בדרך אחינו בני עשו וישמעאל והיו בני ישמעאל יוצאים לקראתם ומקדמין אותם במיני מלוחים ונודות נפוחים

"מאח רחוק" - טוב שישכון ביניכם הקרוב לקוראיו משתבואו אצל אח שנתרחק לאמור יקרבו ימי אבל אבי וגו'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חכם בני" - התחכם בני

"ושמח לבי" - ותהא לבי שמח בך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערום ראה רעה" - רואה פורענות הבאה על הארץ ונסתר הימנה שמשך ידו מן העבירה ופתאים לא נסתרו אלא עברו בדרך רעה

"ונענשו" - ונפסדו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ערב זר" - אדם שנעשה ערב גורם שאמר הדיין למלוה קח בגדו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מברך רעהו" - יש משבח את חבירו יום יום והברכה נהפכה לקללה שאומרים עליו שהוא וותרן בממונו ועשיר והכל באין ושואלין ממנו והמלכות מתגרת בו לגבו' ממון כך נדרש במסכ' ערכין ועוד יש במדרש רבי תנחומא כנגד בלעם שהיה מברך את ישראל בקול רם שנאמר וישא משלו וגו' (במדבר כג) ל' נשיאות קול וסופו יעץ להחטיאם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דלף טורד" - גשם הנוטף מן הגג לתוך הבית וטורד את בני הבית

"ביום סגריר" - יום הגשם שהכל נסגרים בבתיהם

"ואשת מדינים נשתוה" - שניהם שוין

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צופניה צפן רוח" - מי שסבור לשומרה מתזנותיה צפונת רוח הוא כשם שאי אפשר לצפון הרוח כן היא לא תצפנה

"ושמן ימינו יקרא" - קורא הוא הצרעת לבוא עליו עד שיגרשנה כמצורע המטהר בשמן בבהן ידו הימנית

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחד פני רעהו" - יחד ת"ח מחדדין זה לזה בהלכה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאכל פריה" - וכן שומר אדוניו יכובד ויאכל פרי מעלליו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמים" - הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך

"כן לב האדם לאדם" - חברו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאול ואבדון לא תשבענה" - מלקבל את הרשעים לתוכם כשם שעיני האדם רשע לא תשבענה מלשוט אחר יצר הרע מלמלאות תאותו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצרף" - כלי עשוי לצרוף כסף והכור עשוי לבחון זהב ואיש נצרף ומתחשב לפי מהללו ע"י שהבריות מהללו' אותו במעשיו הטובים נבחן לרבים אם טוב אם רע

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הריפות" - חטים הנידוכים במכתש

"מכתש" - אסיתא מורטיו"ר בלע"ז

"בעלי" - הוא בוכנא פולין מורטר"ו בלע"ז על שם שמעלין אותו ומכין בו תמיד נקרא עלי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פני צאנך" - אל יקלו בעיניך להתבונן בם תמיד מה הם צריכים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא לעולם חוסן" - שאם אתה עשיר בכסף ובזהב שמא לא יתקיים לעולם לכך אל תבזה דברים קטנים שלך

"גלה חציר" - כשגלה החציר בימי ניסן ויראה הדשא ונאספו עשבים לצמוח אז ייטיב לך שיהיו גזותיהם של כבשים ללבושך

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומחיר שדה" - ישוו לך העתודים כי תאכל הבשר ותמכור העורות

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודי" - פרנסתך

"ללחמך וללחם ביתך" - תסתפק בחלב העזים הרי מליצתו והמשל כן הוא פני צאנך הרב המתמנה על הצבור ישאם בחיקו וינהלם לאט כי לא לעולם חסן ובזאת יאכל פירו' והקרן קיימת

"גלה חציר" - כשיתפשטו שמועותיו ותגדל התורה על ידו אז יהיו הכבשים האלה לבושו יהיו התלמידים לו לשם ולבוש הוד והדר