לדלג לתוכן

רש"י על משלי כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקשה עורף" - מלשמוע "פתע ישבר" - מהר ישבר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורועה" - מחבר לו זונות ורבותינו אמרו האומר שמועה זו נאה אשננה וזו אינה נאה לא אשננה וסיוע במקרא שאין זונות במקרא מלא אלא זה בלבד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעמיד ארץ" - אם שופט אמת הוא יעמיד ארץ "ואיש תרומות" - איש גאות שאינו חש להיות מתון בדין ורבותינו אמרו אם הדיין דומה למי שאינו צריך לקנות אוהבים וליקח שוחד הוא יעמיד ארץ ואם דומה לכהן השואל תרומות על הגרנות הוא יהרסנה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחליק" - מדבר חלקות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפשע איש רע" - יבא מוקש "וצדיק" - שלא הלך בדרכיו ירון ושמח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דין דלים" - ייסורי דלים ומה הם צריכים ונותן להם לב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפיחו" - ילהיבו כלהבת אש הנפוח ברוח

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש חכם נשפט" - מתוכח עם האויל "ואין נחת" - בין מראה לו פנים זעופות בין שמראהו פנים שוחקות אין נחת לא בזו ולא בזו אינו מוצא קורת רוח מצינו באמציה שהראה לו הקב"ה פנים שוחקות ומסר בידו אדום ובשובו מהכות (דברי הימים ב כה) ויבא את אלהיהם ולהם השתחוה לאחז הראה הקב"ה פנים זועפות ומסרו ביד מלכי ארם ויזבח לאלהי דמשק כי אמר אלהי ארם מעזרים להם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבקשו נפשו" - ל' חבה ונראה שכן הוא כמה שאמר דוד לאביתר (שמואל א כב) אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך מי שיגמול לי חסד יגמול לך ואין הפותרים מודים לי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באחור ישבחנה" - כשיוציא הכסיל כל רוחו בא החכם וישפילנו במענה לשונו ודומה לו משביח שאון ימים (תהלים סה) בשוא גליו אתה תשבחם (שם פט)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיש תככים" - איש מזימות בעל תורה ורבותינו (תמורה טז ויקרא רבה פ' ל"ד) פירשו תלמיד שאמר לרב השניני פרק א' ומלמדו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונער משולח" - (ששלחו אביו ללכת בדרכי לבו סופו מביש אמו ישמעאל על שהיה רשע גרם לשרה שאמרה לאברהם גרש את האמה וגו') (בראשית כא)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באין חזון יפרע עם" - כשגורמין ישראל שהנבואה מסתלקת מהם ע"י שהם מלעיבים בנביאים יפרצו בם פרצות ויוצאין לתרבות רעה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יבין ואין מענה" - כיון שרואהו שמוכיחו שותק והוא חוזר ומקלקל לכך צריך ליסרו במכות ועונשין ולא דבר עם עבד ממש אלא על כל הממרי' דברי השופטים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אץ בדבריו" - ממהר ונבהל להשיב "תקוה לכסיל ממנו" - יש לכסיל תקוה יותר ממנו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפנק מנער עבדו" - יצר הרע "מנון" - שליט וכן לפני שמש ינון שמו (תהלים עב) וכן כל נין שבמקרא שהנין קם תחת אביו לשלוט בנכסיו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש אף יגרה מדון" - כמשמעו מדון מדת הדין

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתמוך כבוד" - יקרב אל הכבוד ותומך בו תמיד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה ישמע" - שמשביעין אותו אם ראית פלוני שגנב לי כך וכך ומתוך שהוא חולק עמו אינו מגיד

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרדת אדם יתן מוקש" - מסורס הוא: מוקש עבירה יתן חרדה לאדם.

דבר אחר, כמשמעו: מתוך שאדם צר עין וחרד, אם יעשה צדקה יצטרך אל הבריות, חרדה זו תתן לו מוקש.

והראשון נוח לי.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פני מושל" - לדון לפניו. "ומה' משפט איש" - אם יזכה או אם יתחייב; ובמושלי עכו"ם דיבר הכתוב.

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישר דרך" - אדם שהוא ישר בדרכיו