רש"י על בראשית נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על בראשית · נ

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחנט את אביו" - ענין מרקחת בשמים הוא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימלאו לו" - השלימו לו ימי חניטתו עד שמלאו לו ארבעים יום

"ויבכו אותו וגו'" - ארבעים לחניטה ושלשים לבכיה לפי שבאה להם ברכה לרגלו שכלה הרעב והיו מי נילוס מתברכין

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר כריתי לי" - כפשוטו כמו (שמות כא) כי יכרה איש ומדרשו עוד מתיישב על הלשון כמו אשר קניתי אר"ע כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה (ב"ר) ועוד מדרשו ל' כרי דגור שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי ואמר לעשו טול זה בשביל חלקך במערה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר השביעך" - ואם לא בשביל השבועה לא הייתי מניחך אבל ירא לומר עבור על השבועה שלא יאמר א"כ אעבור על השבועה שנשבעתי לך שלא אגלה על לה"ק שאני מכיר עודף על שבעים ל' ואתה אינך מכיר בו כדאיתא במס' (סוטה דף לו)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גרן האטד" - מוקף אטדין היה ור"ד (סוטה יג) על שם המאורע שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה וכיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב עמדו כולן ותלו בו כתריהם והקיפוהו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר צום" - מהו אשר צום

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישאו אתו בניו" - ולא בני בניו שכך צום אל ישאו מטתי לא איש מצרי ולא אחד מבניכם שהם מבנות כנען אלא אתם (ב"ר) וקבע להם מקום ג' למזרח וכן לד' רוחות וכסדרן למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון ויוסף לא ישא שהוא מלך מנשה ואפרים יהיו תחתיהם וזהו איש על דגלו באותות באות שמסר להם אביהם לישא מטתו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא ואחיו וכל העולים אתו" - בחזרתן כאן הקדים אחיו למצרים העולים אתו ובהליכתן הקדים מצרים לאחיו שנאמר ויעלו אתו כל עבדי פרעה וגו' ואח"כ כל בית יוסף ואחיו אלא לפי שראו הכבוד שעשו מלכי כנען שתלו כתריהם בארונו של יעקב נהגו בהם כבוד

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויראו אחי יוסף כי מת אביהם" - מהו ויראו הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו ומשמת יעקב לא קרבן (ב"ר)

"לו ישטמנו" - שמא ישטמנו לו מתחלק לענינים הרבה יש לו משמש בל' בקשה ולשון הלואי כגון לו יהי כדבריך לו שמעני ולו הואלנו לו מתנו ויש לו משמש בל' אם ואולי כגון לו חכמו לו הקשבת למצותי ולו אנכי שוקל על כפי ויש לו משמש בל' שמא לו ישטמנו ואין לו עוד דומה במקרא והוא ל' אולי כמו אולי לא תלך האשה אחרי ל' שמא הוא ויש אולי ל' בקשה כגון אולי יראה ה' בעניי אולי ישיב ה' אותי הרי הוא כמו לו יהי כדבריך ויש אולי ל' אם אולי יש חמשים צדיקים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצוו אל יוסף" - כמו ויצום אל בני ישראל צוה למשה ולאהרן להיות שלוחים אל בני ישראל אף זה ויצוו אל שלוחם להיות שליח אל יוסף לומר לו כן ואת מי צוו את בני בלהה שהיו רגילין אצלו שנא' והוא נער את בני בלהה

"אביך צוה" - (ב"ר יבמות סה) שינו בדבר מפני השלום כי לא צוה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שא נא לפשע עבדי אלהי אביך" - אם אביך מת אלהיו קיים והם עבדיו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילכו גם אחיו" - מוסף על השליחות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי התחת אלהים אני" - שמא במקומו אני בתמיה אם הייתי רוצה להרע לכם כלום אני יכול והלא אתם כולכם חשבתם עלי רעה והקב"ה חשבה לטובה והיאך אני לבדי יכול להרע לכם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר על לבם" - דברים המתקבלים על הלב עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי שאני עבד ועל ידיכם נודע שאני בן חורין ואני הורג אתכם מה הבריות אומרות כת של בחורים ראה ונשתבח בהן ואמר אחי הם ולבסוף הרג אותם יש לך אח שהורג את אחיו ד"א עשרה נרותנו לא יכלו לכבות נר אחד וכו'

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ברכי יוסף" - כתרגומו גדלן בין ברכיו חסלת פרשת ויחי