רש"י על במדבר לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה מסעי" - למה נכתבו המסעות הללו להודיע חסדיו של מקום שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר לא תאמר שהיו נעים ומטולטלי' ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות צא מהם י"ד שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה שמשם נשתלחו המרגלים שנא' (במדבר יב) ואחר נסעו העם מחצרות וגו' (שם יג) שלח לך אנשים וגו' וכאן הוא אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה למדת שהיא במדבר פארן ועוד הוצא משם ח' מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות זה מיסודו של רבי משה הדרשן ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות אמר לו כאן ישננו כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך וכו' (במדבר רבה)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומצרים מקברים" - טרודים באבלם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחנו ברתמה" - ע"ש לה"ר של מרגלים שנא' (תהלים קכ) מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על פי ה'" - מלמד שמת בנשיקה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמע הכנעני" - כאן למדך שמיתת אהרן היא השמועה שנסתלקו ענני הכבוד וכסבור שנתנה רשות להלחם בישראל לפיכך חזר וכתבה

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעיי העברים" - ל' חרבות וגלים כמו (מיכה א) לעי השדה (תהלים עט) שמו את ירושלים לעיים

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבית הישמת עד אבל השטים" - כאן למדך שיעור מחנה ישראל י"ב מיל דאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא אתרא וכו' "אבל השטים" - מישור של שטים אבל שמו

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אתם עברים את הירדן וגו' והורשתם וגו'" - והלא כמה פעמים הוזהרו על כך אלא כך אמר להם משה כשאתם עוברים בירדן ביבשה ע"מ כן תעברו ואם לאו מים באין ושוטפין אתכם וכן מצינו שאמר להם יהושוע בעודם בירדן

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והורשתם" - וגרשתם

"משכיתם" - כתרגומו בית סגדתהון על שם שהיו מסככין את הקרקע ברצפת אבנים של שיש להשתחוות עליהם בפישוט ידים ורגלים כדכתיב (ויקרא כו) ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה

"מסכתם" - כתרגומו מתכתהון

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והורשתם את הארץ" - והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה תוכלו להתקיים בה ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אשר יצא לו שמה" - מקרא קצר הוא זה אל מקום אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה "למטות אבותיכם" - (ב"ב קיז) לפי חשבון יוצאי מצרים ד"א בשנים עשר גבולין כמנין השבטים

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה אשר תותירו מהם" - יהיו לכם לרעה

"לשכים בעיניכם" - ליתדות המנקרות עיניכם תרגום של יתדות שיכיא

"ולצנינם" - פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים הסוככת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מאין יוצא ובא

"וצררו אתכם" - כתרגומו