לדלג לתוכן

רש"י על במדבר יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל העדה" - סנהדראות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לו מתנו כב" - הלואי ומתנו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתנה ראש" - כתרגומו נמני רישא נשים עלינו מלך ורבותינו פירשו לשון ע"א

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תמרדו" - ושוב ואתם אל תיראו

"כי לחמנו הם" - נאכלם כלחם

"סר צלם" - מגינם וחזקם כשרים שבהם מתו איוב שהיה מגין עליהם (סוטה לה, א)[1] ד"א צלו של המקום סר מעליהם


פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לרגום אותם" - את יהושוע וכלב "וכבוד ה'" - (במדבר רבה) הענן ירד שם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד אנה" - עד היכן

"ינאצני" - ירגיזוני

"בכל האתות" - בשביל כל הנסים שעשיתי להם היה להם להאמין שהיכולת בידי לקיים הבטחתי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואורשנו" - כתרגומו לשון תרוכין ואם תאמר מה אעשה לשבועת אבות "ואעשה אתך לגוי גדול" - שאתה מזרעם (במדבר רבה)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמעו מצרים" - ושמעו את אשר תהרגם "כי העלית" - כי משמש בל' אשר והם ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו לך אלא יאמרו שכנגדם יכולת להלחם אבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת להלחם וזו היא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמרו אל יושב הארץ הזאת" - כמו על יושב הארץ הזאת ומה יאמרו עליהם מה שאמור בסוף הענין מבלתי יכולת ה' בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן בקרבם ועין בעין אתה ה' נראה להם והכל בדרך חבה ולא הכירו בך שנתקה אהבתך מהם עד הנה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמתה את העם הזה כאיש אחד" - פתאום ומתוך כך יאמרו הגוים אשר שמעו את שמעך וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבלתי יכלת וגו'" - לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים (ברכות לב) ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד מלכים זאת יאמרו על יושב הארץ הזאת

"מבלתי יכלת" - מתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם

"יכלת" - שם דבר הוא

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגדל נא כח ה'" - לעשות דבורך "כאשר דברת לאמר" - ומהו הדבור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' ארך אפים" - לצדיקים ולרשעים כשעלה משה למרום מצאו משה להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים א"ל לצדיקים אמר לו הקב"ה אף לרשעים אמר לו רשעים יאבדו אמר לו הקב"ה חייך שאתה צריך לדבר כשחטאו ישראל בעגל ובמרגלים התפלל משה לפניו בארך אפים אמר לו הקב"ה והלא אמרת לי לצדיקים אמר לו והלא אמרת לי אף לרשעים

"ונקה" - לשבים

"לא ינקה" - לשאינן שבים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדברך" - בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואולם" - כמו אבל זאת אעשה להם "חי אני" - לשון שבועה כשם שאני חי וכבודי ימלא את כל הארץ כך אקיים להם כי כל האנשים הרואים וגו' אם יראו את הארץ הרי זה מקרא מסורס חי אני כי כל האנשים אם יראו את הארץ וכבודי ימלא את כל הארץ שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי יכולת ה' להביאם שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינסו" - כמשמעו "זה עשר פעמים" - שנים בים ושנים במן ושנים בשליו וכו' כדאיתא במס' ערכין

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יראו לא" - לא יראו "לא יראוה" - לא יראו את הארץ

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח אחרת" - (במדבר רבה) שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר אני עמכם בעצה ובלבו היה לומר האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם כמו שנא' ויהס כלב שהיו סבורים שיאמר כמותם זהו שנא' בספר (יהושע יד) ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי ולא כאשר עם פי

"וימלא אחרי" - וימלא את לבו אחרי וזה מקרא קצר

"אשר בא שמה" - חברון תנתן לו

"יורשנה" - כתרגומו יתרכינה יורישו את הענקים ואת העם אשר בה ואין לתרגמו יירתינה אלא במקום יירשנה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעמלקי וגו'" - אם תלכו שם יהרגו אתכם מאחר שאיני עמכם "מחר פנו" - לאחוריכם וסעו לכם וגו'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעדה הרעה וגו'" - אלו המרגלים מכאן לעדה שהיא עשרה

"אשר המה מלינים" - את ישראל עלי

"את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים" - המרגלים מלינים אותם עלי שמעתי

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חי אני" - ל' שבועה

"אם לא וגו' כן אעשה" - כביכול איני חי

"כאשר דברתם" - שבקשתם ממני או במדבר הזה לו מתנו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל פקדיכם לכל מספרכם" - כל הנמנה לכל מספר שאתם נמנין בו כגון לצאת ולבא לצבא ולתת שקלים כל המנויים לכל אותן מספרות ימותו ואלו הן מבן כ' שנה וגו' להוציא שבטו של לוי שאין פקודיהם מבן עשרים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופגריכם אתם" - כתרגומו (דילכון) לפי שדבר על הבנים להכניסם לארץ ובקש לומר ואתם תמותו נופל לשון זה כאן לומר אתם

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארבעים שנה" - לא מת אחד מהם פחות מבן ס' לכך נגזר ארבעים כדי שיהיו אותם של בני עשרים מגיעין לכלל ששים ושנה ראשונה היתה בכלל ואע"פ שקדמה לשלוח המרגלים לפי שמשעשו את העגל עלתה גזירה זו במחשבה אלא שהמתין להם עד שתתמלא סאתם וזהו שנאמר (שמות לב) וביום פקדי במרגלים ופקדתי עליהם חטאתם ואף כאן נא' תשאו את עונותיכם ולא עונכם שתי עונות של עגל ושל תלונה וחשב להם במנין חייהם מקצת שנה ככולה וכשנכנסו לשנת ששים מתו אותם של בני עשרים "ונשאו את זנותיכם" - כתרגומו ויקבלון ית חוביכון

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את תנואתי" - שהניאותם את לבבכם מאחרי תנואה לשון הסרה כמו (במדבר ל) כי הניא אביה אותה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישבו וילינו עליו" - וכששבו מתור הארץ הרעימו עליו את כל העדה בהוצאת דבה אותם אנשים וימותו כל הוצאת דבה לשון חינוך דברים שמלקיחים לשונם לאדם לדבר בו כמו (שיר ז) דובב שפתי ישנים וישנה לטובה וישנה לרעה לכך נאמר כאן מוציאי דבת הארץ רעה שיש דבה שהיא טובה "דבה" - פרליר"ש בלע"ז

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במגפה לפני ה'" - באותה מיתה ההגונה להם מדה כנגד מדה הם חטאו בלשון ונשתרבב לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין לתוך טבורם לכך נא' במגפה ולא במגפה וזהו לפני ה' באותה הראויה להם על פי מדותיו של הקב"ה שהוא מודד מדה כנגד מדה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהושוע וכלב חיו" - מה ת"ל חיו מן האנשים ההם אלא מלמד שנטלו (ב"ב קיז) חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחיים

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ראש ההר" - והוא הדרך העולה לארץ ישראל

"הננו ועלינו אל המקום" - לארץ ישראל

"אשר אמר ה'" - לתתה לנו שם נעלה

"כי חטאנו" - על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא לא תצלח" - זו שאתם עושין לא תצלח

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי על כן שבתם" - כלומר כי זאת תבא לכם על אשר שבתם וגו'

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעפלו" - לשון חוזק וכן (חבקוק ב) הנה עפלה אינגרי"ש בלע"ז ל' עזות וכן (מיכה ד) עופל בת ציון (ישעיהו לב) עופל ובחן ומדרש תנחומא מפרשו לשון אופל הלכו חשכים שלא ברשות

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכתום" - כמו (דברים ט) ואכות אותו טחון מכה אחר מכה

"עד החרמה" - שם המקום נקרא על שם המאורע

  1. ^ ראה בגירסת תוספות שאנץ שם - ויקיעורך