רש"י על במדבר טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על במדבר · טו · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תבאו" - בשר להם שיכנסו לארץ

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשיתם אשה" - אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה'

"ריח ניחח" - שיהיה נחת רוח לפני

"לפלא נדר או בנדבה וגו'" - או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם שחייבתי אתכם לעשות במועד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקריב המקריב" - תקריבו נסכים ומנחה לכל בהמה המנחה כליל והשמן נבלל בתוכה והיין לספלים כמו ששנינו במסכת סוכה (סוכה נה)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכבש האחד" - על כל האמור למעלה הוא מוסב על המנחה ועל השמן ועל היין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"או לאיל" - ואם איל הוא (מנחות צא) ורבותינו דרשו או לרבות את הפלגס לנסכי איל (חולין כג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשה ריח" - אינו מוסב אלא על המנחה והשמן אבל היין אינו אשה שאינו ניתן על האש

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"או לשה" - בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים כבש ושה קרוים בתוך שנתם "איל" - בן י"ג חדש ויום אחד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמספר אשר תעשו" - כמספר הבהמות אשר תקריבו לקרבן ככה תעשו נסכים לכל אחד מהם "כמספרם" - של בהמות מספרם של נסכים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככם כגר" - כמותכם כן גר וכן דרך לשון עברית (בראשית יג) כגן ה' כארץ מצרים כן ארץ מצרים (מ"א כב) כמוני כמוך כעמי כעמך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבאכם אל הארץ" - משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה שבכולן נאמר כי תבא כי תבאו לפיכך כולן למדות זו מזו וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה אף כולן כן אבל זו נאמר בה בבואכם משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשית ערסתכם" - כשתלושו כדי עיסותיכם שאתם רגילין ללוש במדבר וכמה היא (שמות טז) וימודו בעומר עומר לגלגלת (ושיעורו מ"ג ביצים וחומש ביצה) תרימו מראשיתה כלו' קודם שתאכלו ממנה ראשית תלקח חלה אחת תרומה לשם ה'

"חלה" - טורטי"ל בלע"ז

"כתרומת גורן" - שלא נאמר בה שיעור ולא כתרומת מעשר שנא' בה שיעור אבל חכמים נתנו שיעור לבעל הבית אחד מעשרים וארבעה ולנחתום אחד מארבעים ושמונה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מראשית ערסתיכם" - (ספרי) למה נאמר לפי שנאמר ראשית עריסותיכם שומע אני ראשונה שבעיסות ת"ל מראשית מקצתה ולא כולה "תתנו לה' תרומה" - (ספרי) לפי שלא שמענו שיעור לחלה נאמר תתנו שיהא בה כדי נתינה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכי תשגו ולא תעשו" - ע"א היתה בכלל כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן לידון בפר לעולה ושעיר לחטאת

"וכי תשגו וגו'" - (שם) בע"א הכתוב מדבר או אינו אלא באחת מכל המצות ת"ל את כל המצות האלה מצוה אחת שהיא ככל המצות מה העובר על כל המצות (כריתות ז) פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים אף מצוה זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים ואיזו זו ע"א

"אשר דבר ה' אל משה" - (הוריות ח) אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום (תהלים סב) אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כל אשר צוה וגו'" - (ספרי) מגיד שכל המודה בע"א ככופר בכל התורה כולה ובכל מה שנתנבאו הנביאים שנא' מן היום אשר צוה ה' והלאה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם מעיני העדה נעשתה לשגגה" - אם מעיני העדה נעשתה עבירה זו ע"י שוגג כגון ששגגו והורו על אחת מן העבודות שהיא מותרת לעבוד ע"א בכך "לחטת" - (הוריות יג זבחים נ) חסר א' שאינו כשאר חטאות שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה החטאת קודמת לעולה שנא' (ויקרא ה) ואת השני יעשה עולה וזו עולה קודמת לחטאת

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הביאו את קרבנם אשה לה'" - (ספרי יבמות ט) זה האמור בפרשה הוא פר העולה שנאמר אשה לה' "וחטאתם" - זה השעיר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחטא בשגגה" - בע"א "עז בת שנתה" - שאר עבירות יחיד מביא כשבה או שעירה ובזו קבע לה שעירה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביד רמה" - במזיד "מגדף" - מחרף כמו (יחזקאל ה) והיתה חרפה וגדופה (ישעיהו לו) אשר גדפו נערי מלך אשור עוד דרשו רבותינו מכאן למברך את השם שהוא בכרת (סנהדרין צ)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר ה'" - אזהרת ע"א מפי הגבורה והשאר מפי משה "עונה בה" - בזמן שעונה בה שלא עשה תשובה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו" - (כריתות ז) בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא שמרו אלא שבת ראשונה ובשניה בא זה וחללה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המצאים אתו מקושש" - (ספרי) שהתרו בו ולא הניח מלקושש אף משמצאוהו והתרו בו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא פרש מה יעשה לו" - (ספרי סנהדרין עח) לא היו יודעים באיזו מיתה ימות אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רגום" - פשנ"ט בלע"ז וכן הלוך אלנ"ט וכן זכור ושמור

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויציאו אותו" - מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מב"ד (סנהדרין מב)

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשו להם ציצת" - על שם הפתילים התלוים בה כמו (יחזקאל ח) ויקחני בציצית ראשי ד"א ציצית על שם וראיתם אותו כמו (שיר ב) מציץ מן החרכים "תכלת" - (מנחות מב) צבע ירוק של חלזון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזכרתם את כל מצות ה'" - שמנין גימטריא של ציצית שש מאות ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג "ולא תתורו אחרי לבבכם" - כמו (במדבר יג) מתור הארץ הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני ה'" - נאמן לשלם שכר

"אלהיכם" - נאמן להפרע

"אשר הוצאתי אתכם" - על מנת כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם גזרותי

"אני ה' אלהיכם" - עוד למה נא' כדי שלא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום לא שנעש' ונטול שכר אנו לא עושים ולא נוטלים שכר (שבת פח) על כרחכם אני מלככם וכן הוא אומר (יחזקאל כ) אם לא ביד חזקה וגו' אמלוך עליכם ד"א למה נאמר יציאת מצרים אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לשאינה של בכור אני הוא עתיד להבחין ולהפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא (ב"מ סא) ומיסודו של רבי משה הדרשן העתקתי למה נסמכה פרשת מקושש לפ' ע"א (חולין ה) לומר שהמחלל את השבת כעובד ע"א שאף היא שקולה ככל המצות וכן הוא אומר (בעזרא נחמי' ט) ועל הר סיני ירדת ותתן לעמך תורה ומצות ואת שבת קדשך הודעת להם ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה כנגד כל המצות שנא' ועשיתם את כל מצותי

"על כנפי בגדיהם" - כנגד (שמות יט) ואשא אתכם על כנפי נשרים על ארבע כנפות ולא בעלת שלש ולא בעלת חמש כנגד ד' לשונות של גאולה שנאמר במצרים (שמות ז) והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי

"פתיל תכלת" - על שם שכול בכורות תרגום של שכול תכלא ומכתם היתה בלילה וכן צבע התכלת דומה לרקיע המשחיר לעת ערב ושמונה חוטים שבה כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים

חסלת פרשת שלח