עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/435

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וריבל וכולהו רבנן דקיסרי, ואמר לרב יוסף בריה דרי"בל "בר אריה" תא אימא לך מלתא מעלייתא דהוה עביד אבוך יומא עח., ובירושלמי יומא רפ"ח ר' זעירא בר חמא ר' יוסי בר' חנינא בשם רי"בל, ובתענית פ"א ה"ו גרס המאמר זעירה בר חמא יוסה בריה דרי"בל בשם רי"בל, וחסר תיבת דר' חנינא בשם.

וביצה פ"ג ה"ח ר' לעזר אמר לר' זעירא בר חמא.

ר' זעירא בר חנינא

נזכר נדה ג: מתרץ קושיית הגמרא, ונראה שהוא הנקרא בירושלמי בשם זעור או זעיר בר חיננא ונזכר ברכות פ"ה ה"א זעור בר חיננא אמר המקיז דם בקדשים מעל, ובשבת פ"ז ה"ב=ל. שם סה"ד, סנהדרין רפ"ד אמר בשם ר' חנינא, ובע"ז פ"ד ה"ה בשם ר' חנניה (והוא ר"ח חברון דרבנן).

ובתרומות ספ"ח יסופר שפ"א נשבה בידי גזלנין והלכו ר' אמי ור' שמואל אצל זנביה מלכותא להשתדל עבורו וע"פ נס ניצל.

זעירא מדיהבות

נזכר תענית ז: הקשה לרבינא, ורש"י שם גורס מר זעירי מדיהבות.

ר' זעירא דכפר דאמין

נזכר זהר שמיני מא. שהיה לו ינוקי בשם יוסי ולמד עמו בכל יום ג' מילי ובלילה ג' מילי דחכמתא ודאגדתא.

זעירא יתמא

בגיטין נב: אמר רב אשי אנא ורב כהנא חתמינן אשטרא דאימיה דזעירא יתמא דמזבנא ארעא לכרנא וכו'.

ר' זעירא תנאי אחוה דר' חייא בר אבא

נזכר בירושלמי ברכות פ"א ה"א ו: ופי' בחרדים שהיה שונה ברייתות, ובמלחמות להרמב"ן בפרק א' דברכות באלפסי מביא הירושלמי וגרס דאמר ר' זעירא, תני אחוה דר"ח בר אשי.

זעירי א)

היה תלמידו דר' חייא כמפורש שבת קנו. כתיב אפינקסיה דזעירי אמרת קדם רבי ומנו ר' חייא.

והיה חבירו דרב כדמצינו מחלקותם ב"ק ל:, גיטין כד:. והיה בא"י גם אחרי שירד רב לבבל כחולין קו. כי סליק ר' אלעזר אשכחיה לזעירי אמר לו מי כאן תנא דאתנייה לרב כחל אחויה ליה ר' יצחק בר אבדימי, וכן הוא ב"ב פז. אך שם איתא דאתנייה רב. וחולק עם ר' ינאי כמנחות ט:.

ומצינו כלאים רפ"ט ר' יוחנן בשם ר' זעירה ובל"ס צ"ל זעירי.

וכן מה שמצינו שבת פ"ז רה"ב, שבועות פ"ב ה"ד ר' בא בר ממל קומי ר' זעירא שם ג"כ צ"ל זעירי, כי ר' זעירא היה כתלמיד לר' אבא בר ממל.

ואח"כ ירד לבבל כדמצינו ברכות כב. כי אתא זעירי אמר בטלוה לטבילותא. והרביץ תורה בבבל וכל גדולי תלמידי דרב ושמואל קבלו גם ממנו.

רב יהודה אמר זעירי מנחות כא., ע"ז סא:.

רב גידל אמר זעירי מנחות כא..

רב אחא בר אשי תלמידו כיומא עז: א"ר יצחק בב"ח אנא חזיתיה לזעירי דאזל לגביה רב חייא בר אשי תלמידיה. ובשבת קט. קמ. דביתהי דזעירי עבדה לחייא בר אשי ולא אכל א"ל לרבך עבדי ליה ואכל ואת לא אכלת?

רב חסדא אמר זעירי ברכות מג. לא. מט: ס:.

ובכתובות יג. חולק עם רב אסי.

ובירושלמי סנהדרין פ"ו ה"א ר' בא בר זבדא בעי קומי ר' זעירא נראה שצ"ל קומי זעירי.