לדלג לתוכן

ירושלמי סנהדרין ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סנהדרין פרק ד: משנה תוספתא ירושלמי בבלי

<< ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק ד >>
הלכה א משנה[עריכה]

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין בחובה

הלכה א גמרא[עריכה]

אמר ר יוחנן בשביל לחוס על ממון ישראל אמרו האיך אתה יודע שזה חייב לזה ר חייה בר בא בעא קומי ר יוסי היך עבדין עובדא א"ל כר יוחנן דר יוחנן אמר בשביל לחוס על ממון ישראל אמרו היאך אתה יודע שזה חייב לזה זעירא בר חיננא בשם רבי חנינה ורבי יהודה חד אמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב וחד אמר צדק צדק תרדוף הא כיצד אם את רואה הדין שיוצא לאמיתו חקרוהו ואם לאו צדקיהו רב הונא כד הוה חמי שהדין מכוונה הוה חקר וכד הוה חמי הכין והכין הוה מכוון כיצד פותחין לזכות אומרין איפשר שזה הרג את הנפש א"ר יוסי אין כיני אמר אחד מן העדים יש לו ללמד זכות ובא חבירו וסייעו ויש כאן סיוע אם אומר את כאן לא נמצאת חב לדייני ויש עדים לשקרן א"ר יוחנן כל שאינו יודע לדון את השרץ לטהרו ולטמאו מאה פעמים אין יכול לפתוח בזכות כיצד דנין השרץ א"ר ינאי מה אם הנחש שממית טהור עכבר שאין ממית אינו דין להיות טהור או חילוף עכבר שאין ממית טמא נחש שממית אינו דין להיות טמא התיב ר פינחס הרי ועקרב ממית והרי הוא טהור אשכח תני אמר הוא נחש הוא עקרב אמר רבי תלמיד וותיק היה [לר"מ] והיה מטהר את השרץ ומטמאו מאה פעמים אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה אמר ר יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה


הלכה ב משנה[עריכה]

דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה

הלכה ב גמרא[עריכה]

א"ר ינאי אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה מה טעם וידבר ה אל משה אמר לפניו רבונו של עולם הודיעני היאך היא ההלכה אמר לו אחרי רבים להטות רבו המזכין זכו רבו המחייבין חייבו כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור מיניין ודגל"ו וכן הוא אומר אמרות ה אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים ואומר מישרים אהבוך


הלכה ג משנה[עריכה]

דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה

הלכה ג גמרא[עריכה]

הרי שיצא מב"ד זכאי ומצאו לו חובה שומע אני שיחזירוהו ת"ל צדיק אל תהרוג הרי שיצא מבית דין חייב ומצאו לו זכות שומע אני שלא יחזירוהו ת"ל ונקי אל תהרוג יכול אם צדק בדינך יצדק בדיני ת"ל כי לא אצדיק רשע א"ר יצחק אמר לי ר יוסי לא שנייא אלא אפילו נזדכה בטעות מחזירין אותו ר אמי בעא קומי ר יוחנן אפי נואף ונואפת א"ל איתקלף מרקועך


הלכה ד משנה[עריכה]

דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה ודיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות המלמד זכות מלמד חובה והמלמד חובה מלמד זכות ודיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובה

הלכה ד גמרא[עריכה]

רבי אמר ובלבד שלא יהו מחוסרין לומר איש פלוני אתה זכאי ואתה חייב אבל אם היו מחוסרין במשא ומתן לא בדא ר יוסי בן חנינה אמר אפילו מחוסרין במשא ומתן


הלכה ה משנה[עריכה]

דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה ודיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום

הלכה ה גמרא[עריכה]

מנלן ושפטו את העם בכל עת ואית קרי לשעבר אמר רב שמואל בר רב יצחק כיני מתניתא שאם טעו ודנו בלילה שדינם דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת אמר הא אמירה


הלכה ו משנה[עריכה]

דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום של אחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב

הלכה ו גמרא[עריכה]

תני העד אין מלמד לא זכות ולא חובה מנלן שנאמר ועד לא יענה בנפש למות ומניין שאף הוא אין מלמד לא זכות ולא חובה ת"ל והוא לא יענה בנפש למות ריש לקיש אמר פעמים שאדם רואה את עצמו מזדמם ומפליג דבריו שלא ימות מניין שצריכין שני ימים סמוכין זה לזה ר חזקיה ר אחי בשם ר אבהו אסור לדון דיני ממונות בערב שבת והדא מתני פליגא לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב דיני נפשות הא דיני ממונות דנין ותני ר חייה כן דנין דיני ממונות בערב שבת ואין דנין דיני נפשות בערב שבת אמר כאן להלכה כאן למעשה ויידונו אותו בערב שבת ויגמר דינו בשבת ויהרג למוצאי שבת אם אומר את כן נמצא דינו משתקע ריש לקיש בעי וידונו אותו בשבת ויגמר דינו בשבת ויהרג בשבת מה אם עבודה שדוחה שבת רציחת מצוה דוחה אותה שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות שבת שהעבודה דוחה אותה אין דין שתהא רציחת מצוה דוחה אותה ר לא בשם ר ינאי מיכן לבתי דינין שלא יהו דנין בשבת מאי טעמא נאמר כאן בכל מושבותיכם ונאמר להלן והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם מה להלן בבית דין הכתוב מדבר אף כאן בב"ד הכתוב מדבר


הלכה ז משנה[עריכה]

דיני ממונות הטהרות והטמאות מתחילין מן הגדול ודיני נפשות מתחילין מן הצד הכל כשירין לדון דיני ממונות ואין הכל כשירין לדון דיני נפשות אלא כהנים ולויים וישראלים המשיאין לכהונה

הלכה ז גמרא[עריכה]

רבי אומר: (שמות כג ב) "לא תענה על ריב" - רִב כתיב; שלא תענה אחר הרב, אלא קודם לרב. ר יוסי בן חנינה אמר: "לא תענה על ריב" - רִב כתיב; שלא תענה קודם לרב אלא אחר הרב. רב אמר: לא תענה אפילו אחר מאה דברי ר פינחס ר חלקיה בשם ר סימון איתפלגון ר יוחנן וריש לקיש חד אמר דינינו כדיניהן וחד אמר אין דינינו כדיניהן מאן דמר דינינו כדיניהן ניחא מאן דמר אין דינינו כדיניהן מה מקיים? (בראשית לז כו) "ויאמר יהודה" – "ויאמר ממוכן"; ראו דברי יהודה, ראו דברי ממוכן!

ומניין שמתחילין בדיני נפשות מן הצד תנא שמואל הזקן קומי ר אחא "ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש חרבו" ואח"כ ישבו בדין על נבל רבי תימא בר פפייס בשם רב הושעיא אף בפסול משפחה מתחילין מן הצד הכל כשירין לדון דיני ממונות ר יהודה אומר אפילו ממזרין רבי יהודה אומר אין מדקדקין ביין נסך כתיב לא תטה משפט אביונך בריבו אי אתה מטה אבל אתה מטה בדינו של שור ר אבהו בשם ר יוחנן ובלבד בדברים שבדין דיני ממונות לדיני נפשות כמה אינון אנן תנינן תשע תני ר חייה חד עשר הי דיני תרתי אוחרנייתא הסריס וכל מי שלא ראה לו בנים כשר לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות ר אבהו בשם ר יוחנן אף פחות מבן עשרים ושלא הביא שתי שערות כשר בדיני ממונות ולא בדיני נפשות ויושב בדינו של שור ר יוסי בן חנינה אמר תלת עשרה והי דינון תרתין אוחרנייתא דנין שני דיני ממונות ביום אחד ואין דנין שני דיני נפשות ביום אחד אמר ר אבין ואפילו נואף ונואפת


הלכה ח משנה[עריכה]

סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה ושני סופרי דיינין עומדין לפניהן אחד מימין ואחד משמאל וכותבין דברי מזכין ודברי מחייבין רבי יהודה אומר שלשה היו אחד כותב דברי מחייבין ואחד כותב דברי מזכין והשלישי כותב דברי מזכין ודברי מחייבין שלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהן וכל אחד ואחד מכיר את מקומו צרכו לסמוך סומכין מן הראשונה אחד מן השנייה בא לו לראשונה ואחד מן השלישית בא לו לשניה ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית ולא היה יושב במקומו של ראשון אלא יושב במקום שהוא ראוי לו

הלכה ח גמרא[עריכה]

רבי בא בר יסא בשם רבי יוחנן נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מייתי לה רב ממתניתא מתני אמרה הוי זנב לאריות ולא ראש לשועלים מתלא אמר הוי ראש לשועלים ולא זנב לאריות דתנינן צרכו לסמוך סומכין מראשונה


הלכה ט משנה[עריכה]

כיצד מאיימין על עידי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד מפי אדם נאמן שמעתם או שמא שאין אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו ודיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלויין בו עד סוף כל הדורות שכן מצינו בקין כשהרג את הבל נאמר בו קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו ד"א דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי בעולם ללמד שכל המאבד נפש אחת מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהו המינין אומרים רשויות הרבה יש בשמים ולהגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטביעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע את כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם שמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר והוא עד או ראה או ידע וגו שמא תאמר מה לנו לחוב בדמו של זה הלא כבר נאמר ובאבד רשעים רינה

הלכה ט גמרא[עריכה]

כיצד מאומד לא תאמרו ראינוהו רודף אחריו וסייף בידו נכנס לחורבה אחריו נכנסנו אחריו ומצאנוהו הרוג ראינוהו יוצא והסייף מטפטפת דם אמר ר שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי רודף אחר אחד נכנס לחורבה נכנסתי אחריו ומצאתיו הרוג וזה יוצא וסייף מנטף דם אמרתי לו אראה בנחמה שזה הרגו אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי אלא היודע מחשבות יפרע מאותו האיש לא הספיק לצאת משם עד שהכישו נחש ומת אדם נברא יחידי בעולם מפני המשפחות שלא יהו מתגרות זו בזו והלא דברים ק"ו ומה אם בזמן שהן בני אב אחד מתגרות זו בזו אילו היו בני שנים על אחת כמה וכמה ד"א שלא יהו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק ואתם בני רשעים להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה כו להגיד גדולת מלך מלכי המלכים שמחותם אחד טובע כל החותמות ואין אחד מהן דומה לחבירו שנאמר תתהפך כחומר חותם ומפני מה שינה פרצופותיהן שלא יהא אדם קופץ והולך לאשת חבירו או לשדה חבירו תני בשם ר מאיר שלשה דברים שינה הקב"ה בבני אדם מראה פנים ודעת וקול מראה ודעת מפני הגזלנין וקול מפני הערוה אמר רבי יצחק אפילו תינתא או חיטתא לא דמייא לחבירתה אדם נברא בערב שבת כדי שייכנס תחילה למצוה דבר אחר למה נברא באחרונה משל למלך שעשה סעודה כשמתקין הסעודה מזמין האורחין כך חכמות בנתה ביתה זה הקדוש ברוך הוא שבנה את העולם בחכמה שנאמר ה בחכמה יסד ארץ וגו חצבה עמודיה שבעה אילו שבעה ימי בראשית טבחה טבחה מסכה יינה אילו ימים ונהרות וכל צרכי העולם מי פתי יסור הנה זה אדם וחוה שמא תאמרו מה לנו ולצרה כו כתיב ויעבר הרינה במחנה מהו הרינה הריני וכן הוא אומר בצאת לפני החלוץ וגו ללמדך שאף מפלת הרשעים אינה שמחה לפני המקום