עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קכו עמוד ב[עריכה]

א ד ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ב ופכ"ו הלכה טו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שלג סעיף א:

דף קכז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה טו , טוש"ע שם:

ג ב ג מיי' שם הלכה יד וטו:

ד ד טוש"ע שם סעיף ב:

ה ה ו מיי' וסמג שם , טוש"ע שם ס"ג:

ו ז מיי' פי"ד מהלכות אבל הלכה ב:

ז ח סמג עשין יב:

ח ט מיי' פ"ה מהלכות דעות הלכה ז ופכ"ג מהלכות סנהדרין הלכה י , טוש"ע ח"מ סימן יז סעיף י:

ט י מיי' פ"ג מהלכות ת"ת הלכה ג , סמג שם , טוש"ע י"ד סימן רמו סעיף יח:

דף קכז עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה כ:

יא ב שם הלכה יט:

יב ג מיי' פ"י מהלכות מעשר הלכה יא:

יג ד מיי' פ"ג מהלכות תרומות הלכה יג טור י"ד סימן שלא:

יד ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה יט:

דף קכח עמוד א[עריכה]

טו א ב ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הל' יט:

טז ד ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הל' [טז] יז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שח סעיף כט:

יז ו מיי' פ"א מהלכות מלוה ולוה הלכה ז ופ"ג מהלכות ערכין הל' טז , סמג עשין צג , טוש"ע ח"מ סימן צז סעיף כח:

יח ז מיי' פכ"ו מהלכות שבת הלכה יח , סמג לאוין סה ועשין קלה , טוש"ע א"ח סימן שח סעיף כח:

יט ח ט מיי' שם ופכ"א שם הלכה יט , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שכא סעיף א ובסימן שיט סעיף ו:

כ י מיי' פכ"ו שם הלכה טז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף לב:

כא כ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף לא:

כב ל מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כט בהג"ה:

דף קכח עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שח סעיף לט:

כד ב מיי' פי"ח שם הלכה טז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף מא:

כה ג מיי' פכ"ה שם הלכה כו וסמג שם , טוש"ע א"ח סימן שה סעיף יט:

כו ד מיי' פי"ג מהלכות רוצח וש"נ הלכה יג , סמג עשין פ פא ולאוין קסט , טוש"ע ח"מ סימן ערב סעיף ט בהג"ה:

כז ה ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף מ:

כח ז שם סעיף מא:

כט ח [מיי' פ"ג מהל' שחיטה הל' יד] , סמג עשין סג , טוש"ע י"ד סי' כד סעיף כ [וברב אלפס חולין פ"ב דף רסא]:

ל ט י מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה טז , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סימן שלב סעיף א וסימן תקכג סעיף ג:

לא כ מיי' שם , טוש"ע שם ס"ד:

לב ל מ נ מיי' פ"ב מהלכות שבת הלכה יא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' של סעיף א:

דף קכט עמוד א[עריכה]

לג א ב ג מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן של סעיף ג:

לד ד מיי' שם , טוש"ע שם ס"ד:

לה ה מיי' שם הלכה י , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף יז:

לו ו מיי' שם הלכה יד , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן של סעיף ו:

לז ז מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סימן שכח סעיף יח:

דף קכט עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' פ"ד מהלכות דעות הלכה יח:

לט ב מיי' שם הל' ג:

מ ג מיי' שם הלכה יט , טוש"ע א"ח סי' רמ סעיף טו:

מא ד מיי' פ"ד מהלכות דעות הלכה יח:

מב ה ש"ע א"ח סימן תסח סעי' י בהג"ה:

מג ו מיי' פ"ב מהלכות שבת הלכה יא יג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן של סעיף ז: