עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף לב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א' והכל שם:

ב ב מיי' פי"ט מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קי, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף ט':

ג ג מיי' פכ"ג מהל' מלוה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ז':

ד ד מיי' פכ"ג מהל' מלוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ג:

ה ה ו מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף א':


דף לב עמוד ב[עריכה]

ו א ב מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף א':

ז ג ד מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ב, סמ"ג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' ער"ב סעיף י"ד:

ח ה סמ"ג עשין צו:

ט ו מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד':

י ז מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ח:

יא ח מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ז':


דף לג עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף א':

יג ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ב':

יד ו ז מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ג' ועי"ש:


דף לג עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח', ומיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א' והלכה ח, סמ"ג עשין צח:

טז ב מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ה', סמ"ג עשין צח:

יז ג ד מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ד':

יח ה ו מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ט':

יט ז מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח':

כ ח מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח':

כא ט מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח':


דף לד עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח':

כג ב מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ג':

כד ג מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ג':

כה ד מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':

כו ה מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ה':

כז ו מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג':

כח ז מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ד:


דף לד עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ח:

ל ב מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט"ו:

לא ג מיי' פי"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג' והלכה יג:

לב ד מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף ב':

לג ה מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

לד ו מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ה':

לה ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ב':

לו ח מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ב':

לז ט מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ב':

לח י מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

לט כ ל מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף א':

מ מ מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה':

מא נ מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א':


דף לה עמוד א[עריכה]

מב א ב מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י':

מג ג מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה א':

מד ד מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף א':

מה ה ו מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ב':

מו ז מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ב':

מז ח מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ז':

מח ט מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט' והלכה י:


דף לה עמוד ב[עריכה]

מט א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף א':


דף לו עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח' והלכה י:

נא ב ג מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ו':

נב ד מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' י"ח סעיף ה':

נג ה מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' י"ח סעיף ה' ובהג"ה:


דף לו עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' י"ח סעיף ה':

נה ב מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ד':

נו ג מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':

נז ד מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ה':

נח ה מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה י"א, סמ"ג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ב':

נט ו ז מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה י"א, ומיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ב':

ס ח מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א' והלכה ט, ומיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ט':

סא ט י מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו':

סב כ מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג':

סג ל מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ט':


דף לז עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג עשין צז:

סה ב מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ח':

סו ג מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב':

סז ד מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':


דף לז עמוד ב[עריכה]

סח א מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד':


--- אין בדף לח ולט ---