עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מז עמוד א[עריכה]

א א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ב ד מיי' פ"יג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג:

דף מז עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"יא מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ:

ד ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה:

ה ג מיי' פ"יג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג:

ו ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כח:

דף מח עמוד א[עריכה]

ז א ב מיי' פ"יא מהל' פסולי מוקדשין הלכה כה:

ח ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

ט ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כה:

י ה מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כו:

יא ו מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח:

יב ז מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כח:

יג ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כז:

דף מח עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כז:

טו ב מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא:

דף מט עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה והלכה טו , סמג לאוין שט:

יז ב מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה טו , ומיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ז , סמג לאוין שג:

יח ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה טו , סמג לאוין שו:

יט ד מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה א , ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה טו , סמג לאוין שו:

כ ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה טז והלכה יז , ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה טו:

כא ו מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יח , ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה טו , ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

כב ז ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כח:

כג ט מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לז:

דף מט עמוד ב[עריכה]

כד א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

כה ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יג:

כו ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יד:

כז ו מיי' פ"יב מהל' בכורים הלכה ח:

דף נ עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

כט ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט:

ל ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב:

לא ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יג:

דף נ עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ד:

לג ב מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה ד:

לד ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

לה ד ה מיי' פ"ג מהל' תמורה הלכה ה:

לו ו מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה י:

לז ז מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' תמורה הלכה א:

דף נא עמוד א[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

לח א ב מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ט:

לט ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ח:

מ ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה א:

מא ה ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה טו??:

דף נא עמוד ב[עריכה]

מב א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יג:

מג ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

מד ד ה מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ב:

מה ו מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה יב:

דף נב עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ג:

דף נב עמוד ב[עריכה]

מז א ב ג ד מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

מח ה ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה א:

מט י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

נ כ מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ח:

דף נג עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

נב ב מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה ב והלכה ג , סמג עשין קסז:

נג ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כה:

נד ז מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א:

נה ח ט י מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ד:

נו כ ל מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז [ רב אלפס קידושין פ"א דף רכא. [סי' תרי"ג] וע"ש הגירסא בענין אחר. הרא"ש שם סימן נג ]:

דף נג עמוד ב[עריכה]

נז א ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י , סמג עשין יג , טור ושו"ע או"ח סי' קכג סעיף א [ רב אלפס ברכות פ"ה דף כז: [סי' קלב]. רא"ש שם סי' כג ]:

נח ג ד ה מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

נט ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

ס ז ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה , ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

סא י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

סב כ מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

סג ל מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:


דף נה עמוד א[עריכה]

סד א ב ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

דף נה עמוד ב[עריכה]

סה א מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ב:

סו ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה יד:


דף נו עמוד ב[עריכה]

סז א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

סח ב ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

דף נז עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י:

דף נז עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י:

עא ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יא:

עב ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יב:

עג ד ה מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה כא:

דף נח עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כא:

עה ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יז , סמג לאוין שט:

עו ג ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כא:

דף נח עמוד ב[עריכה]

עז א ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

עח ג מיי' שם הלכה י:

עט ד מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

פ ה ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה והלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא והלכה יב:

פא ז שם הלכה י:

פב ח מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יא:

פג ט י מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יא , סמג עשין רי:

פד כ מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

דף נט עמוד א[עריכה]

פה א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

פו ד מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יא:


דף ס עמוד א[עריכה]

פז א ב מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יז:

פח ג מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז:

פט ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

צ ה מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה:

צא ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

דף ס עמוד ב[עריכה]

צב א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

דף סא עמוד א[עריכה]

צג א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

צד ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו:

צה ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

צו ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ח:

צז ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה:

דף סא עמוד ב[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

צח א מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

צט ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה. עיין שם בכסף משנה נראה שנעלם הימנו הגי' כאן:

ק ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א:

קא ד ה ו ז מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה??:

קב ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט:

דף סב עמוד א[עריכה]

קג א מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ז:

קד ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ו: