משנה סנהדרין י רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ (ישעיהו ס כא) ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים ואפיקורוס רבי עקיבה אומר אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה ואמר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך (שמות טו כו) אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותותיו.

(ב) שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירובעם ואחאב ומנשה ורבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר ויתפלל אליו וייעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו (דברי הימים ב לג יג) אמרו לו למלכותו השיבו ולא השיבו לחיי העולם הבא ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגיחזי.

(ג) דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואינן עומדין בדין שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם (בראשית ו ג) אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא אבל עומדים הם בדין רבי נחמיה אומר אלו ואלו אינן עומדין בדין שנאמר על כן לא יקומו רשעים . (תהלים א ה) לא יקומו רשעים במשפט (שם) זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים (שם) אלו אנשי סדום אמרו לו בעדת צדיקים אין עומדין אבל עומדין הן בעדת רשעים דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר במדבר הזה ייתמו ושם ימותו (במדבר יד לה) דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידיי כורתי בריתי עלי זבח (תהלים נ ה) עדת קורח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל (במדבר טז לג) דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחייה מוריד שאול ויעל (שמואל א ב ו) עשרת השבטים אינן עתידים לחזור שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה (דברים כט כז) מה היום הולך ואינו חוזר אף הן הולכין ואינן חוזרין דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר מה היום מאפיל ומאיר אף הם שהיא אפילה להם עתידה לאור להם.

(ד) אנשי עיר הנידחת יצאו אנשים בני בלייעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור (דברים יג יד) הא אינן נהרגין עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט ועד שיודח רובה ועד שידיחוה אנשים הדיחוה נשים וקטנים או שהודח מיעוטה או שהיו מדיחיה מחוצה לה הרי אלו כיחידים צריכין שני עדים והתראה לכל אחד ואחד זה חומר ביחידים מבמרובים שהיחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט והמרובים בסיף לפיכך ממונם אבד.

(ה) הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב (דברים יג טז) החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום הרי אלו מצילין אותם החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב (שם) מיכן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדים ובחוצה לה פליטין ושל רשעים בין מתוכה בין בחוצה לה אובדין.

(ו) ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה (דברים יג יז) אם אין לה רחוב עושין לה רחוב היה רחובה חוצה לה כונסין אותו לתוכה שנאמר אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה (שם) שללה ולא שלל שמיים מיכן אמרו ההקדשות שתוכה ייפדו ותרומות ירקבו מעשר שני וכתבי הקודש ייגנזו כליל לה' אלוהיך (שם) אמר רבי שמעון אם עושה אתה דין בעיר הנידחת מעלה אני עליך כאילו אתה מעלה עולה כליל לפניי והייתה תל עולם לא תיבנה עוד (שם) לא תעשה אפילו גינות ופרדסים דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבה אומר לא תיבנה עוד לכמות שהייתה אינה נבנית אבל נעשית היא גינות ופרדסים ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך והרבך (דברים יג יח) כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם.

הדף הראשי של משנה סנהדרין י