משנה סוטה ח ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת סוטה · פרק ח · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

ואלו שאינן חוזרין, הבונה בית שעריב, אכסדרה, ומרפסת.

הנוטע ארבעה אילני מאכל, וחמישה אילני סרק.

המחזיר את גרושתו, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה יד לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, לא היה חוזר.

רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו, לא היה חוזר.

רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון, לא היה חוזר.

משנה מנוקדת

[עריכה]

וְאֵלּוּ שֶׁאֵינָן חוֹזְרִין:

הַבּוֹנֶה בֵּית שַׁעַר, אַכְסַדְרָה, וּמִרְפֶּסֶת.
הַנּוֹטֵעַ אַרְבָּעָה אִילָנֵי מַאֲכָל,
וַחֲמִשָּׁה אִילָנֵי סְרָק.
הַמַּחֲזִיר אֶת גְּרוּשָׁתוֹ;
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל,
גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט,
מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל,
בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין,
לֹא הָיָה חוֹזֵר.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אַף הַבּוֹנֶה בַּיִת עַל מְכוֹנוֹ,
לֹא הָיָה חוֹזֵר.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
אַף הַבּוֹנֶה בֵּית לְבֵנִים בַּשָּׁרוֹן,
לֹא הָיָה חוֹזֵר:

נוסח הרמב"ם

ואלו שאינן חוזרין -

הבונה בית שער, אכסדרה, ומרפסת,
הנוטע ארבעה אילני מאכל, או חמישה אילני סרק,
המחזיר את גרושתו,
אלמנה - לכוהן גדול,
גרושה, וחלוצה - לכוהן הדיוט,
ממזרת, ונתינה - לישראל,
בת ישראל - לממזר, ולנתין,
לא היה חוזר.
רבי יהודה אומר:
אף הבונה בית על מכונו - לא היה חוזר.
רבי אלעזר אומר:
אף הבונה בית לבנים בשרון - לא היה חוזר.

פירוש הרמב"ם

כתוב בתורה "אשר בנה בית" - רוצה לומר בנה בית הראוי לדירה לדור.

ואמר "אשר לקח אשה" - אשה שלקחה לפי מה שמחייב הדין.

ובית לבנים בשרון - מפני שמחדשין אותו פעמיים בשבוע.

ואין הלכה לא כרבי יהודה, ולא כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אילני סרק - כגון ארזים ושקמים שאינם עושים פרי:

והמחזיר את גרושתו - ואירסה, אינו חוזר, שאינה חדשה לו, וקרא כתיב אשה חדשה:

אלמנה - ואירסה כהן גדול, אינו חוזר בשבילה, דכתיב ולא לקחה יג, והיה אפשר לומר ולא לקח, מאי לקחה, שתהא ראויה לו ללקיחה:

על מכונו - סתרו ובנאו כמדה ראשונה. אינו חושור, דלאו חדש הוא, וגרע מהלוקח והיורש:

הבונה בית לבנים בשרון - מקום הוא ששמו שרון, ואין הקרקע שלו יפה ללבנים, ולא הוי דבר של קיימא, שהיו צריכין לחדשה שני פעמים כל שבע שנים:

פירוש תוספות יום טוב

בית שער. בית כניסת שער החצר להסתופף שם שומר הפתח. רש"י. כלומר ואינו ראוי לדירה אלא להסתופף לפי שעה:

מרפסת. מפורש בפירוש משנה ג' פ"ח דעירובין:

אלמנה לכ"ג וכו'. פי' הר"ב דכתיב ולא לקחה וכו' ואע"ג דבאלמנה לכ"ג כתיב (ויקרא כ"א) לא יקח [וקיחה היינו קדושין. רש"י] אפ"ה אינו לוקה עד שיבעול [כדרבה] דאמר רבה כו' ומתני' אפילו כר"י הגלילי [דמתני' ה'] דאמר הירא ורך הלבב זה המתירא מעבירות ) שבידו [הכא אין עבירה בקדושיה אע"ג דכתיב לא יקח דקרא הא טעמא קאמר ולא יחלל ופירש"י עד שיביא זרעו או האשה לידי חלול וממזרת ונתינה אין עבירה בקדושיה דלא כתיב בהו לא יקח אלא לא יבא ולא יתחתן. ע"כ]. וכדאי' בגמ':

וחלוצה לכהן הדיוט. לכאורה יהיה חוזר שהרי מדברי סופרים היא החלוצה לכהן הדיוט ולא שנאה אלא משום אשגרת לישן. וכמ"ש במ"ג פ"ט דיבמות. אבל הרמב"ם העתיקה בפ"ז מה' מלכים. ונראה דס"ל דאינו חוזר מד"ס. דהא במלחמת הרשות היא כדתנן בסוף פרקין. ועמ"ש רפ"ד:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על המשנה) בית שער. בית כניסת שער החצר להסתופף שם שומר הפתח. רש"י. כלומר ואינו ראוי לדירה אלא להסתופף לפי שעה:

(יג) (על הברטנורא) ואע"ג דבאלמנה לכה"ג כתיב לא יקח, אפ"ה אינו לוקה עד שיבעול. ועתוי"ט:

(יד) (על המשנה) וחלוצה. לכאורה יהיה חוזר, שהרי מד"ס היא הח,. לוצה לכהן הדיוט ולא שנאה א. לא משום אשגרת לישן. אבל הר"מ העתיקה. ונראה דס"ל דאינו חוזר מד"ס דהא במלחמת הרשות היא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בית על מכונו:    וכו'. תנא אם הוסיף בו אפילו דימוס אחד דהיינו שורה אחת או בעובי או בגובה חוזר דקרינן ביה חדש:

ר' אלעזר אומר אף הבונה בית לבנים:    וכו'. ר' אלעזר גרסינן בלי יוד דהא מוסיף אדר' יהודה:

תפארת ישראל

יכין

הבונה בית שער:    חדר שלפני הבית לשומר הפתח:

אכסדרה:    גג בלי מחיצות:

מרפסת:    [גאללעריא] שלפני חדרים שבעלייה, שבו יורדין לחצר:

הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק:    שאין מגדלין פירות:

גרושה וחלוצה לכהן הדיוט:    אף שחלוצה אסור לכהן רק מד"ס. ואף שבשניהן אין עבירה עדיין בידו, דלא יחלל זרעו כתיב דהיינו בעילה, ולפ"ז אפילו כר' יוסי [במשנה ה'] אתיא:

אף הבונה בית על מכונו:    שסתרו וחזר ובנאו:

רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון:    מדינה בא"י שאין קרקעיתה יפה ללבנים:

לא היה חוזר:    מדאינו מתקיים:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים