משנה נידה ט ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק ט · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן, כולן טמאות.

בדקה אחת מהן ח ונמצאת טמאה, היא טמאה ושתיהן טהורות, ותולות זו בזוט.

ואם לא היו ראויות לראות, רואין אותן כאלו הן ראויות.

נוסח הרמב"ם

שלש נשים שהיו ישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כלן טמאות בדקה אחת מהן ומצאתה טמא היא טמאה ושתים טהורות ותולות זו בזו אם לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויות.

פירוש הרמב"ם

שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת כו': אמרו שאשה מצאתה עצמה נדה היא לבד טמאה בתנאי שתבדוק עצמה בעת רדתה מן המטה בלא עיכוב מן הזמן ותמצא עצמה טמאה ואז תולין בה ויאמר שזה הדם ממנה וכבר בארנו כונת אמרו תולות זו בזו ואמר כיצד תולות זו בזו עוברה ושאינה עוברה תולה עוברה בשאינה עוברה מניקה ושאינה מניקה תולה מניקה בשאינה מניקה זקנה ושאינו זקנה תולה זקנה בשאינה זקנה בתולה ושאינה בתולה תולה בתולה בשאינה בתולה היו שתיהן עוברות שתיהן וכו' ותהיה כל אחת מהן בתורת רואה כתם:

שלש נשים שהיו ישנות כו': בדקה אחת מהן כו': ר"מ למד דין הכתמים לטעמו בגל טמא שנתערב בשני גלים טמאים ואמר לחכמים למה לא תאמרו בגל טמא שנתערב בגלים טהורים שיהיו כולם בחזקת טומאה לעולם עד שתמצא הטומאה כמו שאמרתם בשלש נשים שנפל בהם הספק שאמרתם כי שלשתן טמאות וחכ"א כי בשלש נשים ידוע בהכרח כי אחת היא רואה הכתם אלא שאין אנו יודעין מי היא אבל בגלים האלו יתכן שהטומאה אינה שם שאכלוה חיה או שטפוה המים על כן כשיחפור עד שיגיע קרקע בתולה או עד שיגיע לסלע הותרו המקומות כולם אשר נתחפשו החפוש הזה והלכה כחכמים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ותולות זו בזו - שאם היתה האחת מעוברת י, תולה הדם בשאינה מעוברת, והיא טהורה:

ואם לא היו ראויות - כגון שהיו כולן מעוברות או כולן מניקות, כולן טמאות כאילו ראויות לראות, דמכל מקום דם מבינייהו נפק:

פירוש תוספות יום טוב

שהיו ישנות במטה אחת. ותכופות ודבוקות יחד. כדפירש הר"ב במשנה דלקמן:

בדקה אחת מהן. מיד תיכף למציאת [לה] הדם. אבל אם שהתה כדי שיעור בדיקה. דהיינו כדי שתקנח בחורין ובסדקין אין הבדיקה מועלת לטמאה. לטהר האחרות. ולא לטהורה. לטהר עצמה. מסקנת הפוסקים. ועיין במשנה דלקמן:

ותולות זו בזו. כלומר אם לא בדקה שום אחת מהן. או בדקו כולן ונמצאו טהורות. וכתב הר"ב שאם היתה האחת מעוברת כו' וכן לכל ד' נשים דדיין שעתן. ושוות הן. במשנה ג' דפ"ק. וכן תני להו בהדיא בגמ':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) בדקה כו'. מיד תכף למציאת הדם. אבל אם שהתה כדי שתקנח בחורין ובסדקין, אין הבדיקה מועלת לטמאה, לטהר האחרות, ולא לטהורה לטהר עצמה:

(ט) (על המשנה) ותולות כו'. כלומר, אם לא בדקה שום אחת מהן, או בדקו כולן ונמצאו טהורות:

(י) (על הברטנורא) וכן לכל ארבע נשים דדיין שעתן. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שלש נשים שהיו ישנות וכו':    והגיה הר' יהוסף ז"ל בדקה אחת מהן ומצאה טמא היא טמאה ושתים טהורות ע"כ. ובגמ' ואמר רב הא דתנן היא טמאה ושתיהן טהורות כיון שבדקה עצמה ומצאה טמאה ובתנאי שבדקה עצמה כשיעור וסת של מציאתה כלומר מיד ברדתה מן המטה הלכך מחזקינן האי דם בדידה וכולן טהורות:

ותולות זו בזו:    ארישא קאי דקתני כולם טמאות:


פירושים נוספים