משנה כריתות א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק א · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אלו מביאות ואינו נאכל:

המפלת ואין ידוע מה הפילה.

וכן שתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה.

אמר רבי יוסי, אימתי, בזמן שהלכו זו למזרח וזו למערב.

אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת, מביאות קרבן ונאכל.

נוסח הרמב"ם

אלו מביאות ואינו נאכל המפלת ואין ידוע מה הפילה וכן שתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה אמר רבי יוסי אימתיי בזמן שהלכו זו למזרח וזו למערב אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת מביאות קרבן ונאכל.

פירוש הרמב"ם

אלו מביאות ואינו נאכל המפלת ואינו ידוע מה כו': כבר ידעת שקרבן יולדת עולה וחטאת ושחטאת יולדת לעולם היא חטאת העוף כמו שנתבאר בתחלת סדר זה וכבר נתבאר בסוף תמורה *שחטאת תמורה וחטאת העוף שבא מן הספק תשרף וזו היא מכלל הספקות.

וענין מין פטור ומין חובה שהאחת הפילה דבר שחייבין עליו קרבן לידה והשניה דבר שאין חייבין עליו קרבן לידה כגון השפיר מלא מים והדומה לו

ורבי יוסי אומר יביא חטאת אחת ויתנו ביניהן אם אני החייבת היא שלי ואם את החייבת היא שלך ונאכל אותו חטאת וזה לפי דעתו מותר במחוסרי כפרה בלבד רוצה לומר שיהיו שתים יביאו חטאת אחת ואינה הלכה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ואין ידוע מה הפילה - אם צורת אדם וחייבת, אם דגים וחגבים ופטורה. מביאה קרבן שתי תורים אחד לעולה ואחד לחטאת. על של עולה מתנה ואומרת, אם מין חובה ילדתי, תהא לחובתי, ואם לאו, תהא עולת נדבה. אבל חטאת, לא מציא לאתנויי, דאין חטאת נדבה, ומייתא בספק. ואינו נאכל, דשמא לאו בת קרבן היא, ומליקתה כנבילה בעלמא. ומשום חולין בעזרה, לא אכפת לן, דכיון דאין למזבח אלא דמה לא חשיב אכילה:

וכן שתי נשים שהפילו - במחבוא:

אחת מין פטור - כמין דגים וחגבים:

ואחת מין חובה - סנדל או שליא. ואין ידוע איזו הפילה מין חובה. מביאים כל אחת שתי תורים ואינו נאכל:

אימתי - אינו נאכל:

בזמן שהלכו - שהביאו קניהן לכהן והלכו לדרכן ואין יכולים להתנות. אבל אם שתיהן עומדות כאחת, מביאות חטאת אחת ומתנות ביניהן, אם אני החייבת, הרי הוא שלי [וחלקך מחול לי]. ואם את החייבת, הרי הוא שלך [וחלקי מחול לך], ואותו חטאת קרב ונאכל. דדוקא חטאת שבא על חטא כב אין תנאי מועיל בו, דכתיב (ויקרא ד) או הודע אליו חטאתו, אבל הכא דכי קא מייתין נשים קרבן לאשתרויי באכילת קדשים הוא, מייתין ומתניין. ואין הלכה כר' יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

המפלת ואין ידוע. שנויה בסיפא דמתניתין ו' פ"ג דנדה וע"ש:

אמר רבי יוסי אימתי כו'. אבל בזמן שהיו שתיהם עומדות כו'. כתב הר"ב דדוקא חטאת שבא על חטא כו'. דהכי שמעינן ליה לרבי יוסי במ"ה פ"ה. וכן הלכה. וכן נמי באשם תלוי שם במ"ה פ"ה. לפי שבא במקום חטאת:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כב) (על הברטנורא) דהכי שמעינן ליה לרבי יוסי במ"ה פ"ה וכן הלכה וכן נמי באשם תלוי שם במ"ד לפי שבא במקום חטאת:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אלו מביאות ואינו נאכל וכו':    ביד פ"א דהלכות מחוסרי כפרה סימן ז':

מין פיטור:    כהללו דתנן לקמן בסמוך שפיר מלא מים וכו'. בפירוש רעז"ל דדוקא חטאת שבאה על חטאת. אמר המלקט נראה שהיה צ"ל דדוקא חטאת שבאה על חטא אית ליה לר' יוסי לקמן בפ' דם שחיטה דאין תנאי וכו'. ופי' הרא"ש ז"ל דר' יוסי לפרש דברי ת"ק אתא. ומייתו תרוייהו חטאת העוף על הספק ומתנין וכל אחת מביאה עולה ומתנה בנדבה או בחובה והה"נ דמצו לאתויי חדא עולה ומתנו אלא דהכי עדיפא טפי כיון דעולה באה נדבה אבל חטאת אחת מביאות בין שתיהן דבטורח התירו להביאה משום ספק חולין בעזרה אלא דגלי קרא בפ"ק דנזיר עכ"ל ז"ל:

עומדות כאחת:    הרי"א ז"ל מחק מלת כאחת:


פירושים נוספים