משנה כריתות א ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק א · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אלו שאינן מביאות:

המפלת שפיר מלא מים, מלא דם, מלא גנינים.

המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשיםכג.

המפלת יום ארבעים, ויוצא דופן.

רבי שמעון מחייב ביוצא דופן.

נוסח הרמב"ם

ואלו שאינן מביאות המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינים המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים המפלת יום ארבעים ויוצא דופן רבי שמעון מחייב ביוצא דופן.

פירוש הרמב"ם

אלו שאינן מביאות המפלת שפיר מלא מים כו': כל ולד שהאשה מפלת תוך הארבעים יום משנבעלה אינו ולד לפי שלא נגמרה בו צורת האדם. ובשלישי מנדה (דף ל:) אמרו המפלת יום מ' (אינה) פטורה ואע"פ שהוא אחרון מן הארבעים דינו כדין שלפניו.

וחכמים אומרים וילדה עד שתלד ממקום הולד: ורבי שמעון מביא ראיה ממה שנאמר ואם נקבה תלד אמר ואם לרבות לידה אחרת ומאי היא יוצא דופן והלכה כחכמים.

וגנונים הם עלוקות והתולעים וכיוצא בהם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

גנינים - גוונים. ואני שמעתי כמין תולעים:

המפלת יום ארבעים - דעד שיעברו ארבעים יום להריונה הוי מיא בעלמא:

ר' שמעון מחייב ביוצא דופן - דכתיב (שם יב) ואם נקבה תלד, והוה ליה למכתב ואם נקבה היא, אלא ריבה לה לידה אחרת, ומאי היא, יוצא דופן. ותנא קמא סבר, אמר קרא (שם) אשה כי תזריע וילדה, עד שתלד ממקום שמזרעת:

פירוש תוספות יום טוב

המפלת שפיר מלא מים. שנויה בפ"ג דנדה מ"ג וע"ש בסיפא:

המפלת כמין דגים כו'. דהא דתנן במ"ג פ"ג דנדה אם יש עמהם דם טמאה לאו משום לידה אלא משום נדה. וכמו שכתבתי שם בריש הפרק. ומש"ה העתיקם הרמב"ם בפ"ה מהא"ב. ולא בפרק עשירי ששם כל ספיקי לידה:

המפלת יום ארבעים כו'. שנויה בפ"ג דנדה בסופו. וע"ש:

ויוצא דופן כו'. שנויה ברפ"ה דנדה. וע"ש:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על המשנה) דגים כו'. דהא במ"ג פ"ג דנדה אם יש עמהן דם טמאה. לאו משום לידה אלא משום נדה:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר"ש מחייב ביוצא דופן:    והכי נמי חשיב ליה לידה בפ' יש בכור במתניתין דהתם סימן ב' וגם בנדה ר"פ יוצא דופן וכן בכמה דוכתי וכן בת"כ ראש פרשת כי תזריע:

תפארת ישראל

יכין

המפלת שפיר:    כעין שפופרת:

מלא דם מלא גנינים:    ר"ל מלא צבעים וגוונים. וי"א דר"ל מלא תולעים:

המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים:    בהנך אף ר"מ דפליג במ"ג מודה, מדבהנך לא כתיב לשון יצירה. ואע"ג דתנן [נדה פ"ג מ"ג] דאם יש עמהן דם, טמאה. היינו דטמאה נדה, אבל לא משום לידה:

המפלת יום ארבעים:    דעד שעברו מ' יום מהריונה, אינן רק מים בעלמא, ולא מקרי ולד:

ויוצא דופן:    דכתיב אשה כי תזריע וילדה, ר"ל שתלד ממקום שמזרעת:

רבי שמעון מחייב ביוצא דופן:    דכתיב ואם נקבה תלד, והול"ל ואם נקבה היא, דכבר כתיב לידה בתחלת הפרשה, אלא לרבות יוצא דופן:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים