משנה יבמות ט ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק ט · משנה ד | >>

בת ישראל מאורסת לכהן, מעוברת מכהן, שומרת יבם לכהן, וכן בת כהן לישראל, לא תאכל בתרומה.

בת ישראל מאורסת ללוי, מעוברת מלוי, שומרת יבם ללוי, וכן בת לוי לישראל, לא תאכל במעשר.

בת לוי מאורסת לכהן, מעוברת מכהן, שומרת יבם לכהן, וכן בת כהן ללוי, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר.

משנה מנוקדת

בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן,

מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן,
שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן,
וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל,
לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְלֵוִי,
מְעֻבֶּרֶת מִלֵּוִי,
שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי,
וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל,
לֹא תֹאכַל בְּמַעֲשֵׂר.
בַּת לֵוִי מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן,
מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן,
שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן,
וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי,
לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר:

נוסח הרמב"ם

בת ישראל -

מאורסת - לכוהן,
מעוברת - מכוהן,
שומרת יבם - לכוהן,
וכן בת כוהן - לישראל,
לא תאכל - בתרומה.
בת ישראל -
מאורסת - ללוי,
מעוברת - מלוי,
שומרת יבם - ללוי,
וכן בת לוי - לישראל.
לא תאכל - במעשר.
בת לוי -
מאורסת - לכוהן,
מעוברת - מכוהן,
שומרת יבם - לכוהן,
וכן בת כוהן - ללוי,
לא יאכלו - בתרומה, ולא במעשר.

פירוש הרמב"ם

כבר נתבאר שהעובר והיבם והארוסין פוסלין ולא מאכילין. ואלו המשניות אמנם הם דעת רבי מאיר שאומר מעשר ראשון אסור לזרים, אבל הנראה מן התלמוד שמעשר ראשון מותר לזרים.

ומה שאמר רבי מאיר בכאן כי בת כהן ללוי לא תאכל בתרומה ולא במעשר - רוצה לומר אין חולקין לה מעשר בבית הגרנות, גזירה משום גרושה בת ישראל שהיא אסורה לאכול מעשר לדעת רבי מאיר אחר שנתגרשה מן הלוי. וכשחלקה בבית הגרנות בעודה עם הלוי, לא יוודע לבני האדם שבשביל בעלה היא אוכלת אבל יחשבוה לויה, ולכך לא תחלוק אשה לדעת רבי מאיר בבית הגרנות כלל בין שתהיה לויה או כהנת גזרה משום גרושה בת ישראל.

ואמרו בכאן מאורסת - כמו כן אפילו היתה נשואה בת לוי לכהן או בת כהן ללוי אין חולקין לה בבית הגרנות, אבל אמר מאורסת לפי שאמר במה שקדם בבת ישראל לכהן מאורסת לכהן, שהיא מאורסת דוקא, לפי שאם היתה נשואה תאכל:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לא תאכל בתרומה - כדתנן בפרק אלמנה לכהן גדול, העובר והיבם והאירוסין פוסלין ולא מאכילין:

לא תאכל במעשר - כולה מתניתין ר"מ היא דאמר מעשר ראשון אסור לזרים, ואינה הלכה:

בת כהן ללוי לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר - הכי קאמר, אין חולקין תרומה ולא מעשר בבית הגרנות לא לבת כהן ולא לבת לוי, גזירה משום גרושה בת ישראל שהיא אסורה לאכול במעשר, ואם יחלקו לאשה מעשר בבית הגרנות יבואו לחלוק לבת ישראל אחר שנתגרשה מלוי שאין הכל יודעין שבשביל בעלה היו מחלקין לה, לפיכך גזר ר"מ שלא תחלוק אשה בבית הגרנות אפילו בת כהן ובת לוי. והא דתנן בת לוי המאורסת לכהן וכו' לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, הוא הדין אפילו נשואה, ומשום רישא דתני בת ישראל המאורסת לכהן דהתם דוקא מאורסת שאם היתה נשואה תאכל, תנא נמי בסיפא גבי בת לוי מאורסת:

פירוש תוספות יום טוב

לא תאכל במעשר. כתב הר"ב מתניתין ר"מ היא דאמר מעשר ראשון אסור לזרים. וטעמא דכתיב (במדבר י"ח) כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה מה תרומה אסורה לזרים אף מעשר ראשון אסור לזרים. אבל מיתה וחומש לא דאמעוט מדכתיב ומתו בו ולא במעשר ויסף חמישיתו עליו ולא על המעשר ורבנן לחייב מיתה בטבל טבול למעשר קראו הכתוב תרומה. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

וכן בת כהן ללוי לא תאכל לא בתרומה:    וכו': נ"א ברוב הספרים לא יאכלו לא בתרומה וכו'. ירוש' דפירקין ודפ' בתרא דמעשר שני ניחא בתרומה לא תאכל במעשר מה נפשך כהנת היא תאכל לויה היא תאכל ר' אילא בשם ר' יוחנן כמ"ד אין נותנין מעשר לכהונה ע"כ ובטור י"ד סי' של"א:

תפארת ישראל

יכין

בת ישראל מאורסת לכהן:    או או:

וכן בת כהן לישראל:    מאורסת או וכו':

לא תאכל במעשר:    ר"מ היא דס"ל מעשר אסור לזר, וקיי"ל דמותר:

ולא במעשר:    ר"ל אין חולקין תרומה ומעשר בגורן לשום אשה פנויה או נשואה או ארוסה, גזירה בת ישראל לכהן ונתגרשה:

בועז

פירושים נוספים