משנה יבמות ד ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק ד · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

החולץ ליבמתו, ונשא אחיו את אחותה, ומת, חולצת ולא מתייבמת.

וכן המגרש את אשתו, ונשא אחיו את אחותה, ומת, הרי זו פטורה מן החליצה ומן הייבום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וּמֵת,

חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת.
וְכֵן הַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ,
וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וּמֵת,
הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם:

נוסח הרמב"ם

החולץ ליבמתו -

ונשא אחיו את אחותה - ומת,
חולצת - ולא מתייבמת.
וכן, המגרש את אשתו -
ונשא אחיו את אחותה - ומת,
הרי זו - פטורה.

פירוש הרמב"ם

אמרו כאן, שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה, ולכך פטורה מן החליצה ומן היבום, ואחות חלוצתו מדברי סופרים, ולכך חולצת ולא מתייבמת, כמו שהעיקר אצלנו "שניות - חולצות ולא מתייבמות":


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

וכן המגרש את אשתו וכו' - בגמרא פריך, וכן סלקא דעתך. אלא אימא אבל המגרש את אשתו וכו', שאחות גרושה מדברי תורה ולכך פטורה מן החליצה ומן היבום, ואחות חלוצה מדברי סופרים ולכך חולצת ולא מתיבמת:

פירוש תוספות יום טוב

ונשא אחיו וכו' חולצת. עיין במשנה י"ב]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

החולץ ליבמתו:    ונשא וכו'. בפ' האיש מקדש (קידושין דף מ"ה) ברש"י ותוס':

חולצת ולא מתיבמת:    דהויא לה אחות חלוצתו ומיהו מחליצה לא מיפטרה דמדאורייתא רמיא קמיה ואע"ג דאחותה קיימת. וכתב רש"י ז"ל דמתני' דקתני חולצת דלא כר' עקיבא דלר' עקיבא פטורה לגמרי דהא ס"ל לקמן במתני' בפירקין דנושא קרובת חלוצתו הולד ממזר פי' וקיימא לן דכל שאין עולה ליבום אינו עולה לחליצה:

פטורה אף מן החליצה:    הואיל ואשתו קיימת רש"י ז"ל. ובגמ' אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מד"ס. ומפירוש רש"י ז"ל דפי' פטורה אף מן החליצה משמע דל"ג במתני' אלא ה"ז פטורה ול"ג מן החליצה ומן היבום וכן הוא בתלמוד בבלי וירושלמי וגם בהר"ש ז"ל ליתה אבל בהרי"ף ז"ל איתיה ושמא הם דברי הרב ז"ל עצמו. אכן ה"ר יהוסף ז"ל כתב די"ס דגרסינן ליה. ובטור א"ה סוף סי' קע"ג ובסימן קע"ד וכתוב בס' יראים סי' רי"ג בה"ג מצאתי רביעית באשתו שניה ולא ידעתי מהו ע"כ. ואיני מבין במאי מסתפק הרב ז"ל אם זו היא דתני ר' חייא בפ' כיצד אשת אחיו (יבמות דף כ"ב) רביעית שבחמיו ושבחמותו שניה:

תפארת ישראל

יכין

הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום:    דאחות גרושה מד"ת, ואחות חלוצה מד"ס ותרוייהו מיירי בעוד הראשונה קיימת:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים