משנה הוריות ג ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק ג · משנה ח | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כהן קודם ללויז, לוי לישראל, ישראל לממזר ח, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר.

אימתי, בזמן שכולן שוין.

אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץיא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

נוסח הרמב"ם

כוהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתיי בזמן שכלן שווין אבל אם היה ממזר תלמיד חכמים וכוהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכמים קודם לכוהן גדול עם הארץ.

פירוש הרמב"ם

כהן קודם ללוי וכו': דע שאמרו רז"ל החכם קודם למלך ומלך לכהן גדול וכ"ג לנביא וזה יש בו תנאים הרבה וזה שטעם קדימת חכם למלך אינו אלא באמונה בלבד לפי שהחכם תועלתו לאומה גדולה מאד אבל במעשה אין להקדים על כבוד המלך שום דבר ואף על פי שהוא ע"ה שנאמר שום תשים עליך מלך וכמו כן כ"ג קודם לנביא כשהוא שוה לו בחכמה אבל כשיש יתרון בחכמה החכם קודם וסדר קדימת האנשים במעלות כשהן שוין בחכמה ובמעשים כמו שאומר לך משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים ומרובה בגדים קודם למשוח שעבר מחמת קריו ומשוח שעבר מחמת קריו קודם למשוח שעבר מחמת מומו ומשוח שעבר מחמת מומו קודם למשוח מלחמה ומשוח מלחמה לסגן וסגן לאמרכל ואמרכל לגזבר וגזבר לראש משמר וראש משמר לראש בית אב וראש בית אב [קודם] לכהן הדיוט וכהן הדיוט ללוי ולוי לישראל וישראל [קודם] לחלל לפי שבת חלל פסולה לכהונה ובת ישראל כשרה לכהונה כמו שנתבאר בקידושין וחלל קודם לשתוקי ושתוקי לאסופי ואסופי לממזר לפי שהממזר ודאי והאחרים ספק וממזר קודם לנתין לפי שהממזר מזרע ישראל מטפה כשרה ונתין קודם לגר לפי שהנתין גדל עם ישראל בקדושה מה שלא עשה כן הגר וגר שמותר לבא בקהל לאלתר קודם למצרי ואדומי ומצרי ואדומי קודמים לעמוני ומואבי ועמוני ומואבי קודמים לעבד משוחרר לפי שעבד משוחרר ארור ר"ל ממה שכתוב בתורה ארור כנען ואמרו בכ"ג ע"ה כמו שבארנו בראשון ממסכת כפורים כשכ"ג מעט בחכמה והממזר יותר גדול בחכמה שהממזר באשר הוא גדול ממנו בחכמה קודם לכ"ג ע"ה לפי שנאמר [משלי ג] יקרה היא מפנינים יקרה היא מכ"ג שמשמש לפני ולפנים:

9סליק פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל ממסכת הוריות

[*) כ"ה במשניות דפוס נאפולי שנדפס לראשונה בשנת רנ"ב וכ"ה במשניות ד"ו משנת ש"ו.]

נשלם פי' משניות מסדר נזיקין שחבר מרנא ורבנא רבינו 44משה55 בר הרב הגדול רבינו 44מיימון55 זכר צדיק וקדוש לברכה והעתקתיה מלשון הגרי אל הלשון הקדש אני 44שלמה55 בר 44יוסי55 נ״ע בן 44יעקב55 וסיימתי העתקה בשלשה ימים לירח כסליו שנת חמשת אלפים ושמונה וחמשים לבריאת עולם במדינת סרקסט"ה י״א ממלכות ארגון תהלות ותושבחות לאל אלהי הרוחות אשר שת חכמה בטוחות ולמד דעת לישראל ארחות להפוך ללעגי לשון שפה ברורה ודברי צחות כן יזכנו לחזות בימינו נעימות ולשבוע מזיו פניו שובע שמחות ויתקיים בימינו ובין כל ישראל חברים מקרא שכתוב כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד. אמן ואמן:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לוי קודם לישראל - דכתיב (דברים י) בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי מתוך בני ישראל:

ישראל קודם לממזר - האי מיוחמ והאי לאו מיוחס:

ממזר קודם לנתין - זה בא מטפה כשרה וזה בא מטפה פסולה ט:

נתין קודם לגר - זה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה:

גר קודם לעבד - זה לא היה בכלל ארור וזה היה בכלל ארור י:

ממזר ת"ח קודם לכ"ג עם הארץ - דכתיב (משלי ג) יקרה היא מפנינים, יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים:

פירוש תוספות יום טוב

כהן קודם לוי. גמ'. שנאמר בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים. [ד"ה א' כ"ג י"ג]. ועיין מ"ש הר"ב במ"ח פ"ה דגיטין. והרמב"ם בפירושו מנה עוד מעלות. ע"ש. ובחבורו סוף פ"ד מהלכות כלי המקדש:

ישראל לממזר. והרמב"ם בפירושו. וכן בחבורו סוף פרק ח' מהלכות מתנות עניים כתב ישראל לחלל. דבת חלל פסולה לכהונה. וחלל לשתוקי. ושתוקי לאסופי. ואסופי לממזר. שהממזר ודאי והאחרים ספק.

וממזר לנתין. כתב הר"ב זה בא מטפה כשרה וכו'. גמ'. ואפי' ממזרת שילדה מעובד כוכבים ועבד שהולד ממזר כדמוכח ממתנו' דספ"ג דקדושין וכ"כ הרמב"ם פט"ו מה' אסורי ביאה. וטור א"ה סי' ד'. מ"מ יש בו מקצת כשרות מהאם. דהא אמרי' בסוף פ' המפלת [דף ל"א] ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו':

גר קודם לעבד. פי' הר"ב זה לא היה בכלל ארור וזה היה בכלל ארור גמ'. וכתב הרמב"ם ר"ל ממה שכתוב בתורה ארור כנען. ועיין מ"ש בשם רש"י רש מתני' ג' פ"ק דקדושין:

וכהן גדול עם הארץ. בזמן בית שני שלא דקדקו לקיים והכהן הגדול [מאחיו] שיהא גדול בחכמה וכו' כמ"ש פ"ב משנה ה'. כדפירש הר"ב במשנה ג' פ"ק דיומא:

קודם לכהן גדול עם הארץ. ועיין בפירוש הר"ב במ"ח פ"ה דגטין.

סליק לה מסכת הוריות וכולה סדר נזיקין בסייעתא דשמיא

אנא מהודה לעתיקא דעתיקין. שזיכני להשלים סדר נזיקין. ובכן מיסוד נבוני לחשים. הנני יוסף גם בסדר קדשים.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על המשנה) כהן קודם כו'. שנאמר [דברי הימים א כג] בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים:

(ח) (על המשנה) לממזר. הר"מ כתב, ישראל לחלל דבת חלל פסולה לכהונה, וחלל לשתוקי, ושתוקי לאסופי, ואסופי לממזר. שהממזר ודאי, והאחרים ספק:

(ט) (על הברטנורא) גמרא, ואפילו ממזרת שילדה מנכרי ועבד שהולד ממזר כו', מכל מקום יש בו מקצת כשרות מהאם, דהא אמרינן שלשה שותפים באדם, הקב"ה, אביו, ואמו כו':

(י) (על הברטנורא) רוצה לומר, ממה שכתוב בתורה ארור כנען. הר"מ:

(יא) (על המשנה) וכהן גדול עם הארץ. בזמן בית שני שלא דקדקו לקיים והכהן הגדול מאחיו שיהא גדול בחכמה:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כהן קודם:    ללוי שנאמר בני עמרם אהרןכו ומשה ויבדל אהרן (להקריב) [להקדישו] קדש קדשים אלמא כהן עדיף מלוי. והרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה מנה עוד מעלות ומדרגות אחרות ע"ש:

וממזר לנתין:    כתב הר"ב זה בא מטפה כשרה וכו' גמרא:

ואפילו ממזרת:    שילדה מעו"ג ועבד שהילד ממזר כדמוכח ממתניתין דספ"ג דקדושין וכ"כ הרמב"ם ז"ל פט"ו מהא"ב וטור אבן העזר סימן ד' מ"מ יש בו מקצת כשרות מהאם דהא אמרינן בס"פ המפלת שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו וכו':

ישראל לממזר:    וממזר לנתין והרמב"ם ז"ל בפירושו וכן בחבורו ספ"ח מהמ"ע כתב ישראל לחלל דבת חלל פסולה לכהונה וחלל לשתוקי ושתוקי לאסופי ואסופי לממזר שהממזר ודאי והאחרים ספק:

וכהן גדול עם הארץ:    בזמן בית שני שלא דקדקו לקיים שהכ"ג יהיה גדול בחכמה כמ"ש פ' שני משנה ה' כדפירש הר"ב במשנה ג' פ"ק דיומא מתוספות יום טוב:

ממזר תלמיד חכם:    ביד בהלכות תלמוד תורה פ' שני סימן ב' וכולה מתניתין ספ"ח דהלכות מתנות עניים ובטור יורה דעה בסימן רמ"ו ובסימן רנ"א:

סליק פירקא וסליקא לה מסכת הוריות. בעזר צור שוכן תחתיות ועליות. הדרן עלך נזיקין. בעזרת האל יתברך בורא תבל ושחקים. ברוך ה' לעולם אמן ואמן:


פירושים נוספים