מצודות על מלכים ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים ב · ט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאחד וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל שהיה יונה בן אמתי

"חגור מתניך" - לילך ולבוא בזריזות כי החגור במתניו הוא קל ללכת ומזורז 

מצודת ציון

"פך" - שם כלי מיוחד לשמן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והקמותו" - אמור לו שיקום מבין רעיו ותביא אותו בחדר לפנים מחדר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונסתה" - תנוס משם ולא תאחר מללכת שלא תסתכן כאשר יודע למלך 

מצודת ציון

"תחכה" - תמתין ותאחר כמו (לעיל ז ט) וחכינו עד אור הבקר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך הנער" - וחוזר ומפרש הנער של הנביא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר לי" - יש לי מה לדבר עמך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית אחאב" - זרעו ובני ביתו

"ונקמתי" - על ידיך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בישראל" - רצה לומר בפירסום למען יקחו מוסר

"ועזוב" - המקנה העזוב על פני השדה

"משתין בקיר" - זה הזכר שעושה קלוח

"עצור" - העושר הכנוס בבית

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחלק" - הנחלה יקרא כן כי נחלק לו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתם ידעתם" - כאומר הלא אתם מכירים אותו ואת דבריו שהמה של מה בכך לא שלום ולא למלחמה והיה חפץ להעלים הדבר עד עת יראה כי יש לאל ידו

"המשוגע" - כן קראו את הנביא לפי שבעת שהיה מתבודד בנבואה היה נדמה להם כמשתגע על כי לא פנה אז בעניני העולם

"יצא" - מן החדר

"ויאמר" - אחד מהם שאלו השלום רצה לומר אם הנביא ניבא טוב ושלום מדוע אם כן בא אליך לבד ולא אמר לכולנו 

מצודת ציון

"שיחו" - דברו כמו (מלכים א יח כז)כי שיח וכי שיג לו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כזאת וכזאת" - וחזר ומפרש כה אמר ה' וגו'

"שקר" - אתה מדבר שקר כי לא דברי רוח היו ולזאת הגד לנו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל גרם המעלות" - על המעלות עצמן

"תחתיו" - תחת יהוא לשבת למעלה מכולם כדרך המלך 

מצודת ציון

"גרם" - עצם וגרם אחד הוא כמו (משלי כה טו)תשבר גרם וכמו שעצמות הדבר נקרא בלשון עצם כמו שכתוב (בראשית ז יג)בעצם היום כמו כן נקרא בלשון גרם

"המעלות" - המדרגות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויורם היה שומר" - אז היתה ישיבת קביעתו ברמות גלעד לשמור העיר מחיל חזאל

"ויתקשר" - עשה קשר עם השרים שהיו עמו 

מצודת ציון

"ויתקשר" - כן נקרא המרד כי רבים יתקשרו באגודה אחת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יש נפשכם" - אם יש רצונכם שאמלוך אני שמרו לבל יצא מי מן העיר כי פן ילך ויגיד ביזרעאל ויהיה המלך נשמר

"וישב" - לפי שעה שב מרמות גלעד להתרפא ביזרעאל 

מצודת ציון

"נפשכם" - רצונכם כמו (דברים כג כה) ואכלת ענבים כנפשך

"פליט" - שום שארית וכן (ירמיהו מב יז)שריד ופליט

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר השלום" - הרכב אמר להם השלום רצה לומר אם בואם בעבור השלום או למלחמה

"בבואו" - בעת בוא רבוי העם אשר עם יהוא ראה אותם הצופה אבל עדיין לא הכיר אם של יהוא המה 

מצודת ציון

"והצופה" - הוא העומד במקום גבוה להביט למרחוק

"שפעת" - מלשון שפע וריבוי וכמו (ישעיהו ס ו)

"שפעת גמלים תכסך רכב" - רוכב סוס

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סוב אל אחרי" - ללכת עם אנשי ולא תשוב אל המלך

"מה לך ולשלום" - מה לך שתשאל השלום האם נוגע בך הדבר 

מצודת ציון

"סוב" - מלשון סבוב

"עד הם" - עד אליהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמנהג" - הנני רואה הנהגת העם הבא הוא כמנהג יהוא אשר הנהגתו בשגעון מבלי סדר וישוב הדעת

"בן נמשי" - בן בנו של נמשי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אסר" - קשור הסוסים אל הרכב 

מצודת ציון

"בחלקת" - בנחלת שדה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה השלום" - מהו השלום הראוי, "עד" שיהא תשלום גמול "זנוני איזבל וגו'", וכאומר: "וכי ראוים אתם לשלום?!".

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהפוך" - הפך ידיו האוחזות ברסני הסוסים להפכם לאחור ולנוס

"מרמה" - רצה לומר הנה קשר ומרד ובמרמה היו מראים עצמם כאוהבים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכרע" - כרע על ברכיו

"מלא ידו" - שם כל ידו במלואה בקשת לירות בכח רב

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי זכר" - תן דעתך לזכור כי אני ואתה את אשר היינו רוכבים צמדים ומחוברים אחרי אחאב ואז נשא ה' עליו את המשא הזה על ידי אליהו 

מצודת ציון

"שלשו" - ענין שר כמו (שמות טו ד)ומבחר שלישיו

"שא" - הגבה אותו

"צמדים" - חבורים יחד כמו (במדבר יט טו)צמיד פתיל

"נשא עליו" - העמיס עליו

"המשא" - הנבואה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ודבר ה' הוא השליכהו אל החלקה ההיא

"ושלמתי לך" - גם זה דברי אליהו שאמר בשם ה' שיקבל גמולו בחלקת נבות

"אם לא וגו'" - רצה לומר האם לא את דמי וגו' ראיתי אמש כי למחרת הריגת נבות ירד אחאב לרשת כרמו ואז אמר לו אליהו בדבר ה' אם לא את דמי וגו' ראיתי אמש והם צועקים ומבקשים עליו דין

"ואת דמי בניו" - יש מרבותינו ז"ל אמרו (סנהדרין מח ב) שהרג גם בניו ומהם אמרו בניו שהיה עתיד להוליד 

מצודת ציון

"אמש" - יאמר על הלילה העבר כמו (בראשית לא מב)ויוכח אמש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימת שם" - רצה לומר הומת בדבר הקשר ההוא של יהוא כי בדברי הימים (ב כב ט) נאמר שמת בשומרון כי לשם בא ממגידו

"את יבלעם" - סמוך ליבלעם

"וינס מגדו" - אחרי אשר הכהו נס אל מגידו

"אל המרכבה" - בעודו יושב במרכבה

"במעלה גור" - כאלו אמר והכהו במעלה גור וקצר הכתוב וסמך על מה שאמר גם אותו הכהו

"גם אתו הכהו" - כי גם הוא מבית אחאב עובד עבודת גלולים כמוהם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקבורתו" - אשר כרה לו בחייו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשנת אחת עשרה" - רצה לומר אחר שעבר שנת י"א כי בי"ב מלך וכמו שנאמר למעלה (ח כה) בשנת שתים עשרה וגו' כי יהורם אביו מלך בה' ליורם בן אחאב וימי מלכותו ח' שנים מקוטעות וכלו אם כן בי"ב ליורם בן אחאב ואז מלך אחזיה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותיטב את ראשה" - תקנה צעיף ראשה וקשטה עצמה למצוא חן בעיני יהוא לבל יהרגנה

"ותשם בפוך עיניה" - כמו ותשם פוך בעיניה וכן (תהלים עד ז) שלחו באש מקדשך ומשפטו שלחו אש במקדשך 

מצודת ציון

"בפוך" - הוא כחול שחור וכן (ירמיהו ד ל)כי תקרעי בפוך עיניך

"ותיטב" - ענין תקון כמו (שם ב לג) מה תיטבי דרכך

"ותשקף" - ראתה והביטה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השלום" - האם תרצה להיות עמי בשלום

"זמרי הורג אדניו" - לפי שגם זמרי הרג את המלך אלה בן בעשא לזה קראה אותו בשם זמרי וכאילו באה להקל אשמתו לומר שכבר היה לעולמים וכדי להחניפו אמרה כן

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישקיפו אליו" - כאומרם הננו למצותיך

"מי אתי מי" - מי בעזרתי 

מצודת ציון

"סריסים" - שרים

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמטוה" - הזיזו אותה מן החלון להפילה לארץ

"וירמסנה" - יהוא רמסה ברגליו 

מצודת ציון

"שמטוה" - ענין הזזה מן המקום כמו (שמואל ב ו ו) שמטו הבקר

"ויז" - מלשון הזיה ונטיפה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אם הגולגולת וגו'" - ושאר כל הגוף אכלו הכלבים כדבר ה' ואמרו רבותינו ז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק יז) בזכות שהיתה מרקדת ברגליה ומטפחת בידיה ומרכנת בראשה לפני הכלה לשמחה לזה נשארו ולא אכלוה הכלבים 

מצודת ציון

"הגלגלת" - הראש

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר ה' הוא" - ולא במקרה בא

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זאת איזבל" - כי רוב הגוף אכלו הכלבים והנשאר לא היה שמה עליה פרק י

"כדומן" - כזבל המפוזר בארץ כן היו אבריה מפוזרים 

מצודת ציון

"כדומן" - כזבל כמו (ירמיהו ח ב)לדומן על פני האדמה