מצודות על מלכים ב ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעבדים" - בעבור חוב הממון

"ואשה וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (זוהר חדש רות פב ב) שהיתה אשת עובדיה והנושה היה יהורם בן אחאב ובחיי אחאב הלוה לו ממון ברבית לכלכל את הנביאים 

מצודת ציון

"והנושה" - המלוה כמו (דברים כד יא)והאיש אשר אתה נושה בו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל בבית" - כלל לא

"מה יש לך" - לשיהא הברכה שורה בו 

מצודת ציון

"אסוך" - שם כלי השמן ויקרא כן על שם שסכין ומושחין ממנו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תמעיטי" - אל תשאלי מעט כי אם הרבה כלים

"מן החוץ" - מן האנשים שחוץ לביתך ולתוספות ביאור אמר מאת כל שכניך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמלא תסיעי" - הכלי אשר תמלא תסיעי ממקומה להעמיד האחר תחתיה ולא תזוז האסוך ממקומה על כי האסוך נעשה כמעין ואין מדרך המעין לזוז 

מצודת ציון

"בעדך" - כנגדך

"תסיעי" - תעקרי ממקומה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הם מגישים" - את הכלים הריקים כי היא לא זזה ממקומה עם האסוך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמוד השמן" - לא היה נשפך עוד

"הכלים" - אשר שאלה

"הגישה וגו'" - כי לא ידעה אשר כבר נתמלאו כולם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בנותר" - בדמי השמן על דמי החוב 

מצודת ציון

"נשיך" - הלואתך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי מדי עברו" - מיום ההוא והלאה מדי עברו וגו'

"אשה גדולה" - אשה חשובה

"ויהי היום" - רצה לומר בא היום אשר עבר אלישע אל שונם 

מצודת ציון

"מדי" - מתי רצה לומר בכל זמן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עובר" - אף הוא עובר עלינו תמיד בכל עת בואו פה ואיך ישב עמנו יחד פעמים רבות

"הנה נא ידעתי" - מכירה אני בו שהוא איש קדוש ואין מהראוי לשבת אתנו יחד ואמרו רבותינו ז"ל (ברכות יב) האשה מכרת באורחים יותר מן האיש 

מצודת ציון

"אישה" - בעלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלית קיר" - עליה קטנה בנויה בקיר אבנים בנין מעולה

"יסור שמה" - להתבודד בחדרו לבד 

מצודת ציון

"קיר" - כותל

"ונשים" - מלשון שימה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי היום" - בא היום אשר בא שמה אחרי עשותה את העליה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך עמי" - רצה לומר אני יושבת בתוך בני משפחתי ואין מי מהם עושה רעה עמדי לשאצטרך לקבול ולהתרעם על מי

"הנה חרדת וגו'" - רצה לומר בעבור שאת מטרחת עצמך הטרחה הזאת בעבורינו מהו הגמול לעשות לך האם יש לך דבר מה לדבר בעבורך אל המלך וגו'

"אמר וגו'" - לא רצה לדבר עם האשה פה אל פה 

מצודת ציון

"חרדת" - ענין תנועה חזקה ואם היא מבלי פחד כמו (שמואל א טז ד)ויחרדו זקני העיר לקראתו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומה לעשות לה" - אחר שהלכה מפניו שאל לגיחזי ומהו אם כן הגמול שאעשה לה

"אבל" - באמת יש מקום לעשות לה גמול כי אין לה בן ואישה זקן ובדרך הטבע לא תלד עוד ואם תלד על ידך בן יחשב לגמול רב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בפתח" - בראותה שאיננו מדבר עמה פה אל פה הוסיפה להתרחק ועמדה בפתח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תכזב" - אל תאמר דבר הנפסק בעבור לשמח לב שפחתך ועל כי אמר חובקת בן המורה לשעשוע מה ולא הבטיחה שיתקיים לזה אמרה אל תשמחני בדבר שאינו מתקיים

"אל אדוני" - אל תדבר כדברים האלה

"את חובקת בן" - רצה לומר תשעשעי עצמך עם בנך לחבקו ואף כי בתחלה לא דבר עמה פה אל פה אבל אחר שראה צניעותה שעמדה בפתח חזר לדבר עמה

"למועד הזה כעת חיה" - רצה לומר לזמן הבא כעת הראויה להיות חיה רוצה לומר יולדת והיא ככלות תשעה חדשים שהם ימי הריון 

מצודת ציון

"חיה" - כן נקראת היולדת ובדברי רבותינו ז"ל (יומא עג ב)והחיה תנעול את הסנדל

"תכזב" - ענינו דבר הנפסק כמו (ישעיהו נח יא)אשר לא יכזבו מימיו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר דבר" - כפי אשר דבר אלישע

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי היום" - בא היום אשר יצא אל אביו כשהוא עומד על הקוצרים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראשי ראשי" - יש לי כאב בראש וכפל המלה כדרך הנוהם מכאב כמו (ירמיהוו ד יט) מעי מעי אוחילה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וארוצה" - ענין מהירות ההליכה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא חדש ולא שבת" - כי בראש חדש ושבת היתה רגילה לקבל פניו

"ותאמר שלום" - רצה לומר אין דבר רע שאלך בעבורו אל הנביא ולא רצתה לגלות הדבר לבעלה כי חשבה מוטב שיעשה הנס בצנעה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נהג ולך" - נהג האתון ולך אתה ואל תתעכב בעבורי שארכב אני בה כי אם כאשר אומר לך עמוד אז תעמוד

"ותחבוש" - קשרה האוכף 

מצודת ציון

"תעצר" - תעכב כמו (שופטים יג טו)נעצרה נא אותך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה השונמית הלז" - רצה לומר הזאת הבאה היא השונמית

"מנגד" - מרחוק 

מצודת ציון

"הלז" - הזאת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותאמר שלום" - אחר ששאלה אמרה לו הכל שלום ולא רצתה לגלות גם אליו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרפה לה" - תן לה רפיון ואל תהדפנה כי עושה כזאת בעבור מרירות נפשה ולא ידעתי מה היא כי ה' העלים ממני בעת נהיתה וגם עתה לא הגיד לי

"להדפה" - בעבור כבוד הנביא שלא תחזיק ברגליו 

מצודת ציון

"להדפה" - לדחפה כמו (תהלים א ד)אשר תדפנו רוח

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אמרתי" - בעת ההבטחה אמרתי אל תטעה אותי להבטיח לי דבר הנפסק

"השאלתי" - וכי שאלתי אני על הבן עד שבעל כרחי הבטחתני אף בדבר שאינו מתקיים 

מצודת ציון

"תשלה" - ענין שגגה ושכחה כמו (שמואל ב ו ז)על השל ורוצה לומר הטעאה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תברכנו" - בכדי שלא תשהה בדרך

"חגור מתניך" - ללכת מהרה ובזריזות 

מצודת ציון

"משענתי" - המטה אשר נשען בו

"תעננו" - מלשון עניה ותשובה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אעזבך" - לבל תלך בעצמך עמדי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין קשב" - היא היא כי כשאין קול אין מה להקשיב וכפל הדבר במלות שונות

"ואין קול" - אמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי סנהדרין י ב) כי גחזי לא שמע לדברי הנביא והיה עוד מלגלג בדרך לומר שהולך להחיות את המת

"עבר לפניהם" - הקדים להם 

מצודת ציון

"קשב" - ענין האזנה

"הקיץ" - ענין הערה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פיו על פיו" - כאילו ישפיע מן החיות שבאיבריו אל איברי הנער

"ויעל" - על המטה 

מצודת ציון

"ויגהר" - ענין השתטחות הגוף כמו (מלכים א יח מב) ויגהר ארצה

"ויחם" - מלשון חמימה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד שבע פעמים" - נתעטש ז' פעמים ופתח אחר כך את עיניו

"אחת הנה" - פעם להעבר מזה ופעם להעבר מזה

"וישב" - חזר לרדת מעל המטה 

מצודת ציון

"ויזורר" - ענין עטוש כי עטישותיו תהל אור (איוב מא י) תרגומו זרירוהי

"ויפקח" - פתח כמו (שם כז יט) עיניו פקח

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפלח" - בקע לחתיכות ונתנה אל הסיר כי לא הכיר בו שהוא דבר ארסי

"גפן שדה" - מין גפנים הגדלים בשדה והפירות הם דבר ארסי וממית 

מצודת ציון

"אורות" - ענינו צמחי שדה כמו (ישעיהו כו יט)טל אורות טלך

"פקועות שדה" - הם הגדלים על גפן שדה והמה מרים ועושים מהם שמן ובדברי רבותינו ז"ל (שבת פרק ב משנה ב) נקרא שמן פקועות

"ויפלח" - ענין בקיעה כמו (שיר השירים ד ג)כפלח הרמון

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצקו" - שפכו הנזיד אל הקערות לאכלה

"מות בסיר וגו'" - אתה איש האלהים הנה בסיר יש דבר הממית כי הרגישו במרירתו

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא היה" - רצה לומר וכן היה כי לא היה מעתה דבר ארסי וממית

"ויאמר" - אלישע אמר החזירו הנזיד אל הסיר וקחו קמח לתת בסיר ואז יוסר הארס

"צק לעם" - עתה שפוך אל הקערות ויאכלו

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחם בכורים" - לחם העשוי מהקציר הנקצר שם ראשונה והיו במספר עשרים וממין השעורים

"וכרמל בצקלונו" - שבלים רכים ומלאים כשהם עדיין בקליפותיהן 

מצודת ציון

"מבעל שלשה" - שם מקום

"בכורים" - מלשון בכור ורצה לומר דבר הנקצר ראשון

"וכרמל" - כן יקרא שבלים רכים

"בצקלונו" - תרגם יונתן בקליפותיהן

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכול והותר" - בהם יהיה די לאכול ועוד יהיה מותר

"מה אתן זה" - רצה לומר הלא מעט המה