מצודות על מיכה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין אשכול לאכול" - אין אני מוצא אשכול של ענבים לאכול ר"ל אין אני מוצא איש צדיק בדור

"בכורה" - נפשי מתאות תאנה בכורה שנתבשלה בעתה הטובה למאכל וכאומר הנה נפשי אותה ואין לה והוא כפל ענין במ"ש

"כעוללות בציר" - כאלו כבר נאספו אף העוללות של הבציר הנלקט באחרונה ר"ל אף הבינונים נאספו

"אללי לי" - הנביא מקונן ואומר אללי לי כי הייתי אני כבזמן אסיפת פירות הקיץ כאלו כבר נאספו כולם ולא נמצא עוד בשדה ר"ל הועמדתי לנביא בזמן שנאספו צדיקי הדור 

מצודת ציון

"אללי" - מלשון יללה וכן אם רשעתי אללי לי (איוב י)

"קיץ" - ר"ל פירות הקיץ

"כעוללות" - הם הענבים הגרועים הנלקטים בסוף

"בציר" - כן יקרא תלישת הענבים כמו כי תבצור כרמך (דברים כ"ד)

"אשכול" - כן יקרא הענף שהענבים תלוים בו כמו ואשכול ענבים (במדבר י"ג)

"בכורה" - כן יקרא פרי שנגמר בשולה כמו כבכורה בתאנה בראשיתה (הושע ט)

"אותה" - מלשון תאוה וחשק

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יצודו חרם" - יצוד אותו ברשתו

"לדמים יארובו" - מארבים לשפוך דם

"אבד חסיד" - עתה יפרש המשל ויאמר הנה אבד חסיד מן הארץ ואין איש ישר בין בני אדם 

מצודת ציון

"יארבו" - מלשון אורב

"יצודו" - מלשון צדיה

"חרם" - כמו בחרם והוא הרשת וכן משטח חרמים (יחזקאל כו)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום מצפיך" - לכן יום שאתה מצפה בו לטובה באה זכרון עונותיך בקבלת הגמול והנה עתה בזמן קרוב תהי' מבוכתם ובלבול דעתם לבל ידעו מה לעשות

"טובם" - הטוב שבהם הוא כקוץ מכאיב והישר שבהם הוא קשה מן המסוכה הוא גדר העשוי ע"פ רוב מן הקוצים 

מצודת ציון

"כחדק" - הוא מין קוץ כמו כמשוכת חדק (משלי טו יט)

"ממסוכה" - הוא הגדר ועם הוא בסמ"ך וכן ויסך אלוה בעדו (איוב ג')

"מצפיך" - ענין תוחלת ותקוה כמו אערך לך ואצפה (תהלים ה')

"פקדתך" - ענין זכרון

"מבוכתם" - ענין בלבול הדעת כמו נבוכים הם בארץ (שמות י"ד)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משוכבת חיקך" - מאשתך השוכבת בחיקך שמור פתחי פיך לבל תדבר דבר שראוי להסתיר כי גם היא תגלה מצפוניך

"אל תאמינו ברע" - הנה בזמן הזה אל תאמינו איש ברעהו ואל תבטחו בהבטחת שר עם כי מעולם דרך השר הוא לקיים הבטחתו הנה עתה אל תבטחו בו 

מצודת ציון

"באלוף" - ענין שררה כמו אלופי אדום (שם ט"ו)

"פתחי פיך" - על השפתים יאמר בדרך שאלה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אויבי איש אנשי ביתו" - אף אנשי ביתו של האיש המה לו לאויבים

"כי בן מנבל אב" - הדור פרוץ כ"כ כי הבן מדבר באביו דברי נבלה וגנות והבת קמה באמה לחרפה ולגדפה וכן כלה קמה בחמותה 

מצודת ציון

"מנבל" - ענין גנות וכעור כמו כי נבל נבלה ידבר (ישעיהו ל"ב)

"כלה" - כן תקרא אשת הבן

"בחמתה" - כן תקרא אם הבעל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני בה' אצפה" - ר"ל אבל עכ"ז אצפה בהבטחת ה' ואקוה לאלהי ישעי אשר ישמעני אלהי בקראי אליו מצרתי 

מצודת ציון

"אצפה" - ענין תקוה

"אוחילה" - מלשון תוחלת ותקוה כמו יחל ישראל (תהלים ק"ל)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשמחי" - לכן אל תשמחי אויבתי עלי לחשוב שלא אוסיף לקום כי פעמים רבות נפלתי ואח"ז קמתי וכן עתה בגלות הזה עם כי אשב בחושך ה' יאיר לי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זעף ה' אשא" - הן עתה אני סובל זעף ה' כי חטאתי לו וכן אסבול עד אשר ישלים לריב עמדי הריב הראוי לי בגמול החטא ויכלה לעשות בי משפט הראוי לי ואח"ז יוציאני לאור ואראה בצדקתו שיעשה לי ולא לעולם יריב 

מצודת ציון

"זעף" - כעס וחימה

"אשא" - אסבול

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עיני תראינה בה וגו'" - מה שחפצה לראות מן הנקם כי אז תהיה למרמס הרגל כטיט המושלך בחוצות

"ותרא" - וכאשר תראה אויבתי במרבית הצדקה הנעשה לי תהיה מכוסה בבושה אשר אמרה אלי בזמן הגלות אין ה' מדוע לא יגאלך 

מצודת ציון

"למרמס" - ענין דריסת הרגל

"חוצות" - שווקים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום לבנות" - ר"ל יבוא יום לבנות גדרי חרבותיך וביום ההוא ירחק ממך חוק העכו"ם אשר הטילו עליך מאז חוק המס והשעבוד 

מצודת ציון

"גדריך" - מלשון גדר וכותל

"חק" - ענין דבר קבוע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והר ההר" - ר"ל מקצה העולם ועד הר ההר העומד בגבול א"י כמ"ש תתאו לכם הר ההר (במדבר לד)

"וים" - מלת ועד משמשת בשתים כאילו אמר ועד ים מים ר"ל מקצה המערב ועד ים המערבי שהוא גבול א"י

"ולמני מצור" - מן ערי המבצר ועד נהר הוא נהר פרת העומד בגבול א"י ומשם והלאה הוא ארץ העמים

"למני אשור" - מן אשור ואף מערי המבצר שבה כי לא יתחזקו במשגב המבצר

"ועדיך יבוא" - כל העכו"ם יבואו אליך ירושלים להיות סרים למשמעתך

"יום הוא" - ר"ל אז יאיר לך הזמן כאור היום 

מצודת ציון

"ועדיך" - אליך כמו תגע עדיך (איוב ד')

"למני" - כמו למן והיו"ד נוספת וכן מני אפרים (שופטים ה')

"מצור" - ענין מבצר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיתה הארץ" - ארץ העכו"ם תהפך לשממה עם יושב בה מגמול מעשיהם מה שהרעו לישראל 

מצודת ציון

"על יושביה" - עם יושביה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירעו בשן וגלעד" - יהיו רועים בבשן ובגלעד במרעה שמן כמו בימי עולם הוא ימי משה שנחלו אז הארץ ההיא ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה

"יער בתוך כרמל" - ר"ל ישכון בטח ביער שהוא מקום חיות רעות כמו בתוך הכרמל שהוא מקום מצוי שם מרבית אנשים ולא ילכו שם החיות וכענין שנאמר וישנו ביערים (יחזקאל לד)

"צאן נחלתך" - ישראל שהם צאן נחלתך שהנחלתו לך לעם יהיה שוכן לבדד ר"ל בטח כי המתפחדים ישכנו יחד למען איש אחיו יעזורו ולא כן השוכן בטח

"רעה עמך" - חזר הנביא להתפלל לה' ואמר אתה ה' רעה והנהג את עמך בשבטך ולפי שהמשילו לרועה אמר לשון הנופל ברועה שמנהיג את הצאן ע"י השבט שבידו 

מצודת ציון

"רעה" - ענין הנהגה

"שוכני" - היו"ד יתירה

"לבדד" - יחידי כמו לבדד לבטח תושיבני (תהלים ד')

"כרמל" - כן יקרא מקום שדות וכרמים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כימי צאתך וגו'" - כאלו הקב"ה משיבו לאמר שמעתי את תפלתך וכן אעשה וכמו ימי צאתך מארץ מצרים כן אראנו נפלאות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אזניהם תחרשנה" - ר"ל לא יאבו לשמוע מרבית הצלחת ישראל שהיא להם לעגמת נפש וכאלו תחרשנה אזניהם לבל יוכלו לשמוע

"ישימו יד וגו'" - ר"ל לא יוכלו לדבר מרוב תמהון

"מכל גבורתם" - שלא עמדה להם להתחזק על ישראל 

מצודת ציון

"תחרשנה" - מלשון חרש שאינו שומע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל ה' וגו'" - יפחדו את ה' וגם יראו ממך אתה ישראל

"ירגזו ממסגרותיהם" - יחרדו ממה שסגרו את ישראל בבתי כלאים עוד משלו בהם כי ידאגו מן הנקם

"כזוחלי ארץ" - הם הנחשים ההולכים על גחון ונראים כזוחלים וכפל הדבר במ"ש

"ילחכו עפר כנחש" - ר"ל אפים ארץ ישתחוו לישראל ויהיה נראה כאלו מלחכים עפר רגליהם כנחש הזה שמלחך את העפר כי זהו לחמו 

מצודת ציון

"ילחכו" - ענין לקיקה בלשון כמו ועפר רגליך ילחכו (ישעיהו מ"ט)

"כזוחלי" - ענין נגירה והזלה בארץ ובדרז"ל כל הימים מטהרים בזוחלין (שבת ס"ט) ויקרא הנחש כן לפי שאין לו רגלים והלוכו נראה כזוחל ונגרר וכן עם חמת זוחלי עפר (דברים ל"ב)

"ירגזו" - ענין חרדה

"ממסגרותיהם" - מלשון סגירה

"אל ה'" - את ה'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא החזיק וגו'" - אף כשהוא כועס אינו אוחז אפו עד עולם כי הוא חפץ חסד ולכן יתרצה על הכעס

"לשארית נחלתו" - לאותם שנשארו מחבלי משיח

"ועובר על פשע" - ר"ל אינו עומד על הפשע להשגיח בו לשלם עליו גמול אלא עובר על הפשע והולך להלאה כאלו לא יראנה

"מי אל כמוך" - חזר הנביא לשבח לה' על ייעוד הטובה ואמר מי אל כמוך נושא עון וגו' כאומר הנה משורת הדין אין אנו ראויים לכל הטובה ההיא כי אנו מלאי עון אבל מי הוא אל כמוך המוחל את העון 

מצודת ציון

"נושא" - ענין מחילה כמו נשאת עון עמך (תהלים פ"ה)

"החזיק" - ענין אחיזה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשליך וגו'" - ר"ל לא תזכור לענוש עליהם כאלו השלכתם בעומק הים שאינם נראים

"יכבוש" - יתפוש בחזקה את עונותינו למען לא יהיו נפרעין מאתנו גמול העונש

"ישוב ירחמנו" - כאשר מאז 

מצודת ציון

"יכבוש" - ענין תפישה בחזקה כמו ויכבשום לעבדים (ירמיהו ל"ד)

"במצלות" - ענין עומק כמו ואת רודפיהם השלכת במצולות (שמות ט')

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסד לאברהם" - ר"ל היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם וכאשר נשבעת לאבותינו מימי קדם בעקידתו של יצחק כמ"ש בי נשבעתי וגו' וירש זרעך את שער אויביו (בראשית כב)

"תתן וגו'" - ר"ל האמת לנו דברך אשר הבטחת ליעקב כמ"ש ופרצת ימה וקדמה וגו' (בראשית כח)