מצודות על יהושע ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - רצה לומר וכה אמר

"מרגלים חרש" - מחפשים מחשבות הבריות אם נמס לבבם 

מצודת ציון

"מרגלים" - ענין חיפוש כמו (דברי הימים א יט ג)לחקר ולהפך ולרגל

"חרש" - ענינו מחשבה כמו (משלי ג כט)אל תחרוש על רעך רעה

"זונה" - מוכרת מזון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הנה" - להעיר הזאת

"לחפור" - לרגל ולחפש כמו (איוב לט כא)יחפרו בעמק על שם שהמחפש דבר מה בקרקע חופר בה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האנשים" - אשר תשאלו עליהם

"ולא ידעתי" - בעת בואם

"ותצפנו" - כל אחד במקום מיוחד כי יותר נוח להטמין אחד אחד 

מצודת ציון

"ותצפנו" - הסתירה אותו כמו (משלי ב ז)יצפון לישרים

"כן" - ענינו אמת כמו (שמות י כט)כן דברת

"מאין" - מאיזה מקום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי השער" - רצה לומר בעת בוא זמן סגירת שער העיר כאשר חשך היום

"כי תשיגום" - היות זה מקרוב יצאו 

מצודת ציון

"אנה" - לאיזה מקום

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הערוכות" - בכדי שלא ירגישו שיש מי טמון שם

"בפשתי העץ" - בפשתים שהם עדיין בתוך העץ והם הקנים של פשתן

"ותטמנם" - הוסיפה להטמינם במקום יותר נסתר 

מצודת ציון

"הערוכות" - מלשון עריכה וסדור

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחריהם" - כן חשבו הרודפים לפי דעתם

"סגרו" - לפי שרצו לבקשם עוד בעיר לזה סגרו שומרי השער את השער שלא יצאו מעתה 

מצודת ציון

"על" - ענינו כמו עד וכן (בראשית מט יג)וירכתו על צידון

"המעברות" - מקום מעבר הירדן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמה" - המרגלים 

מצודת ציון

"עליהם" - ענינו כמו אליהם באל"ף

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכי נפלה וגו'" - ולא נעצר כח להלחם בכם 

מצודת ציון

"אימתכם" - מלשון אימה ופחד

"נמגו" - נמסו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוביש" - מלשון יבש

"החרמתם" - ענין מיתה וכליון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא אלהים" - אם כן היכולת בידו על כולם

"ולא קמה וגו'" - רצה לומר כל איש רוחו נמוכה ושפלה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אות אמת" - סימן אמיתי למען ידעו כל ישראל לבל ישלחו בנו יד

"ועשיתם וגו'" - לזה גם אתם עשו חסד עם בית אבי מבלי הקדמת טובה מהם

"ועתה" - הואיל והדבר ברור

"חסד" - היות כי עדיין לא עשיתם לי טובה מאומה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסד ואמת" - היות את עשית עמנו חסד אבל צפית לתשלום גמול אבל אנו נעשה עמך חסד של אמת מבלי תקות תשלום גמול

"את דברנו זה" - את האות שאת מבקשת ונתנה לך כי אם תגיד לגלות האות הרבה יעשוהו להציל עצמם

"נפשנו וגו'" - אם מי ירצה לשלוח בכם יד נמסור עצמנו למיתה בכדי להציל אתכם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקיר החומה" - פני החלון אל מחוץ לחומה

"בעד החלון" - כי שערי העיר סגרו 

מצודת ציון

"בקיר" - בכותל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמה" - בההר

"פן יפגעו" - כשתלכו עתה לדרכיכם פן יפגשו בכם הרודפים בשובם 

מצודת ציון

"יפגעו" - ענין פגישה

"ונחבתם" - מלשון מחבואה ורצה לומר תסתרו במקום מחבואה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נקיים" - רצה לומר רוצים אנחנו להיות נקיים מעון בטול שבועה ולזה נפרש הדבר היטב

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בו" - מוסב על החלון ורצה לומר דרך בו

"תקשרי" - להיות לאות וסימן

"הזה" - אשר הורדתנו בו

"אנחנו באים" - רצה לומר בעת נבוא בארץ 

מצודת ציון

"תקות" - מלשון קו וחבל וכן (ישעיהו מד יג) נטה קו

"השני" - רצה לומר צבוע בצבע אדומה כמו (שמות כה ד)ותולעת שני

"תאספי" - ענין הכנסה כמו (שופטים יט טו)ואין איש מאסף אותם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחנו נקים" - כי לא היה מהאפשר לשומרו מן המיתה

"דמו בראשו" - רצה לומר עון מיתתו על עצמו כי פשע בנפשו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה" - הסימן והאות הזה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקשור" - בעת שבאו ישראל בארץ

"ותשלחם" - לפי שהלכו אל ההר בעצתה אמר ותשלחם

"כן הוא" - רצה לומר זהו הדרך הנכון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המוצאות" - מה שקרה להם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נתן" - במקרא שלפניו נאמר שספרו המוצאות אותם וכאשר תמו לספר אמרו הנה תכלית הדבר הוא דע כי נתן ה' וגו'