מצודות על יהושע א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי" - באה הוי"ו להוסיף ולחבר למה שהשלימה התורה בספור מיתת משה ואמר שאחרי זה אמר ה' אל יהושוע וגו' 

מצודת ציון

"בן נון" - בן בחיר"ק כמו בן בסגו"ל ולפי שהן מלות זעירות ודבוקות תקל הקריאה בחיר"ק מבסגו"ל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מת קום עבור וגו'

"משה עבדי מת" - רצה לומר אילו היה עדיין חי לא יכולתם לעבור את הירדן כי עליו נגזר לבל יעבור 

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז כמו (דברים י יא)קום לך למסע

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בו" - מוסב על תחלת המקרא אכל מקום 

מצודת ציון

"תדרך" - מלשון דרך ענינו הליכה וצעידה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבוא השמש" - שהוא ברוח מבוא השמש 

מצודת ציון

"והלבנון" - כן שם היער ואולי גדלו בו אילני לבנה

"מבוא" - ענין שקיעה כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ארפך" - לא אתן לך רפיון ממני

"לא יתיצב" - רצה לומר לא יתגבר להיות נצב הקומה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזק ואמץ" - בהנהגת העם כראוי 

מצודת ציון

"ואמץ" - אף הוא ענין חוזק כמו (משלי כד ה)מאמץ כח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען" - בעבור שמירת התורה תשכיל

"רק וגו'" - כי לולא זאת לא תועיל כלום בהנהגת העם כראוי 

מצודת ציון

"תשכיל" - ענינו הצלחה וכן (שמואל א יח יד)ויהי דוד לכל דרכיו משכיל כי המצליח נראה להבריות שעושה מעשיו בהשכל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אז" - כשתשמור לעשות וגו' אז תצליח

"הזה" - האמור במקרא שלפניו (פסוק ז) אשר צוך משה

"למען תשמור" - כי כשימוש מפיך פן תשכח מה 

מצודת ציון

"ימוש" - יסור כמו (ישעיהו נט כא)לא ימושו מפיך

"והגית" - פעם תשמש לדבור כמו (תהלים לה כח)ולשוני תהגה ופעם תשמש למחשבה כמו (שם מט ד) והגות לבי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צויתיך" - אני מצוה לך חזק במלחמה מול האויב ואל תירא

"כי עמך ה' וגו'" - ולא אמר כי עמך אני אף שה' היה המדבר ודוגמתו (שמואל א יב יא) וישלח כו' ואת שמואל והמדבר היה שמואל 

מצודת ציון

"הלוא" - המלה ההיא תורה לזרז ולחזק כמו (שופטים ו יד)הלוא שלחתיך

"תערוץ ותחת" - שתיהם ענין פחד כמו (דברים ז כא)לא תערוץ מפניהם וכמו (שם א כא) ואל תחת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שוטרי" - הם הממונים להשמיע להעם דברי המושל ולהכריח על קיומם כמו (שם טז יח) שופטים ושוטרים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הכינו" - עם כי עדיין אכלו את המן מכל מקום היה בידם מפרי האדמה ממה שהביאו להם תגרי הגוים ואת זה צום להכין

"וצוו וגו'" - אף כי נאמר קודם שילוח המרגלים מכל מקום על כרחך הצווי היה אחרי זה כי ביום שהלכו המרגלים לנו ביריחו ובהר התעכבו ג' ימים ובחזירתם לנו במקומם וביום שאחריו לנו אצל הירדן וממחרת עברו הירדן 

מצודת ציון

"צדה" - מזון כמו (לקמן ט ה) לחם צידם

"בעוד" - תרגומו בסוף

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מניח" - נותן לכם מקום מנוחה בתת לכם הארץ הזאת שבעבר הזה

"זכור" - עליכם לזכור

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חמושים" - מזויינים כמו (שמות יג יח)וחמושים עלו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מזרח השמש" - בעבר המזרחי

"וירשתם" - רצה לומר אז תאחזו בה מבלי מערער הואיל ותקיימו התנאי

"עד אשר יניח" - עד אשר יתן ה' מקום מנוחה גם להם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק וגו'" - רצה לומר לא נשמע אליך רק כשיהיה ה' עמך וגו' אבל לא בזולת זה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק חזק" - לענוש המורדים ולא למחול על כבודך 

מצודת ציון

"ימרה" - מלשון מרי ומרד כמו (דברים כא יח)סורר ומורה