מצודות על איוב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על איוב · ו · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעשי והותי" - היא היא כי בעבור שברון הרוח יכעס האדם בעצמו ור"ל אם היו שוקלין אותם לשומם במאזני משקל ולשאתם יחד עם הדבר הנתון לעומתם וכדרך השוקלין 

מצודת ציון

"לו" - ענינו כמו אם וכן לו החייתם אותם (שופטים ח)

"כעשי" - כמו כעסי בסמ"ך

"והותי" - ענין שברון רוח כמו הוה על הוה (יחזקאל ז)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עתה" - אז היה עתה נודע לכל אשר הוותי יכבד מחול הימים אם ישימם לעומתם

"על כן" - בעבור גודל המכאוב לזה דברי המה מגומגמים להרבות בתרעומות ולהסתפק בהשגחה ולומר פעם כך ופעם בהפוך 

מצודת ציון

"לעו" - ענין מגומגם ונשחת כמו ושתו ולעו (עובדיה א)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חצי שדי" - חצי היסורין הבאים משדי מתמידים לשבת עמדי (עם כי איוב חשב שבא הכל מצד המערכה עכ"ז אמר דבריו אל מול דעת אליפז שהכל בא מה' בהשגחה)

"אשר חמתם" - היא הליחה המעופשת הזלה משחין הרע ואחז במשל מדרך הפרסיים אשר ימשחו חציהם בארס הנחש

"בעותי" - החרדות הבאות מאת המקום ב"ה עורכים מלחמה עמי 

מצודת ציון

"חמתם" - ארסם כמו חמת תנינים (דברים לב)

"בעותי" - מלשון בעתה וחרדה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הינהק" - וכי יצעק הפרא כאשר יעמוד על הדשא ולא יחסר מאכלו וכי יצעק השור כשעומד על התבואה הבלולה במוץ וכאומר הלא בהמה שוטה לא תצעק בחנם ומכ"ש איש כמוני 

מצודת ציון

"הינהק" - כן נקרא קול צעקת הפרא והוא מלשון ונאק נאקות (יחזקאל ל)בחלוף ה"א באל"ף וכן בין שיחים ינהקו (לקמן ל)

"יגעה" - כן יקרא קול צעקת השור כמו הלוך וגעו (שמואל א ו)

"בלילו" - מלשון בלבול וערבוב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היאכל" - וכי יאכל אדם בשר בהמה ודג כשהן חיין ולא יהיו מלוחין כל צרכן כי אין דרך לאכלם כ"א ע"י מרבית המליחה לא זולת

"בריר חלמות" - ברוק הבריאות כי ברוק החולה יש טעם מאחת מארבעת המרות אשר תגבר בו אבל ברוק הבריא אין טעם כלל וכאומר וכי אקבל ממך אמרים ריקים מבלי טעם חכמה 

מצודת ציון

"תפל" - ענינו דבר שאינו מתוקן כל צרכו וכן טחים אותו תפל (יחזקאל יג)

"בריר" - רוק הפה כמו ויורד רירו (שמואל א כא)

"חלמות" - ענין בריאות וחוזק כמו ותחלימני והחייני (ישעיהו לח)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאנה" - השחין אשר מעולם מאנה נפשי לנגוע בה בעבור מיאוסם המה דומים כחליי בשרי ר"ל השחין אשר מאסתי לנגוע בה מהתענג ומרוך לבב והשחין אשר עתה בי הנה ידמה זה לזה ואיך א"כ אתרחק מבשר עצמי ומדוע א"כ לא אזעק מרה 

מצודת ציון

"מאנה" - מלשון מיאון

"כדוי" - מלשון מדוה וחלי

"לחמי" - כן יקרא הבשר וכן ולחמם כגללים (צפניה א)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יתן" - לזאת הלואי תבא שאלתי ויתן אלוה הדבר שאני חושק ומקוה לה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויואל" - וירצה אלוה וידכא אותי מן העולם ויפתח ידו להכות בי עד ישלים את ימי חיי 

מצודת ציון

"ויואל" - וירצה כמו ויואל משה (שמות ב)

"יתר" - מלשון התרה ופתיחה

"ויבצעני" - ענין השלמה כמו וידיו תבצענה (זכריה ד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי עוד נחמתי" - חזר לנחם את עצמו ואמר הנה עוד לי נחמה מה עם כי אני נכוה ברעד אחרי אשר לא יחמול עלי מ"מ אתנחם מעט על כי לא מנעתי אמרי קדוש ואין לי להתרעם על עצמי לומר שאני גרמתי לי הרעה מצד העונש 

מצודת ציון

"ואסלדה" - ענין חמום וכויה ובדרז"ל יד סולדת בהן (שבת מ)

"בחילה" - מלשון חלחלה ורעדה

"כחדתי" - ענין מניעה והעלמה כמו לא כחדו (ישעיהו ג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה כחי" - עתה חזר להשיב על מה שאמר אליפז הנה במכאוב היסורים ימורק העון וישגא אחריתו וע"ז אמר לו מה כחי כי אקוה לטובה הלא כבר תש כחי עד מאד עד שא"א לי לחזור לאיתני

"ומה קצי" - מהו קץ ימי אשר אאריך לעכב נפשי אצלי ר"ל הלא מעט ימי האדם ומה לי בטובה אשר תבוא לאחר זמן על ימים מעטים 

מצודת ציון

"איחל" - מלשון תוחלת ותקוה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם כח אבנים" - וכי כחי כאבנים וכי בשרי חזקה כנחושה עד שאוכל לשאת מכאובים כאלו ולחזור לקדמותי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האם" - וכי גם זאת יבוא לי שלא יהיה בי עזר מה הראוי עתה לי והיא תנחומות אוהבים

"ותושיה" - וכי יהיה נדחה ממני כל מה אשר יש עם מחשבותי כי תשחק על אמרי ותלעג למו 

מצודת ציון

"ותושיה" - מלשון יש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למס" - היתכן אשר להאיש שנמס בשרו מגודל המכאוב יהיה לו עוד חרפה מרעהו ויעזוב יראת שדי כי הלא אין פחד אלהים לנגד עיניו לומר הלא די לו בהמכאוב ולמה עוד אקניטו 

מצודת ציון

"למס" - מלשון המסה והמגה

"חסד" - ענינו חרפה כמו חסד הוא (ויקרא כ)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחי" - רעי בגדו בי כמו נחל אשר ירבה לבגוד באנשיו

"כאפיק" - כזרם נחלים אשר יעברו ממקומם וילכו להם וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"כאפיק" - ענינו זרם מרוצת המים כמו כאפיקים בנגב (תהלים קכו)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקודרים" - כי הנחלים הקודרים מהתחלת ימי הקרח היא עת כי ירבו מי הנחלים ויחשכו הנחלים מרוב עומק המים והשלג היורד על הנחלים ההם מתעלם ומתכסה בהם לרוב עומקם וחשכותם 

מצודת ציון

"הקודרים" - ענין שחרות וחושך כמו שמש וירח קדרו (יואל ב)

"מני" - מן

"קרח" - הוא הגליד הנקפת מהקור כמו משליך קרחו כפיתים (תהלים קמז)

"יתעלם" - מלשון העלם ומכוסה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעת יזורבו" - בימי הקיץ בעת יתחממו נכרתו ממקומם ואינם כי נתייבשו הנחלים

"בחומו" - בזמן שיחומו נקפצו ממקומם וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"יזורבו" - כמו יצרבו כי זסשר"ץ מתחלפים והוא מענין חמום כמו צרבת השחין (ויקרא יג)

"נצמתו" - ענין כריתה כמו לבקרים אצמית (תהלים קא)

"נדעכו" - ענין ניתור וקפיצה כמו דעכו כאש קוצים (שם קיח)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ילפתו" - המים ההם יאחזו ארחות דרכם ר"ל לא נודע למי אנה הלכו ורק הם לבדם יודעים ארחות דרכם מהם נתייבשו בחמה מהם נבלעו בארץ וכל המים עלו בתוהו מקום שאין שם אנשים להנות מהם והרי הם אבודים מאנשים 

מצודת ציון

"ילפתו" - ענין אחיזה כמו וילפת שמשון (שופטים טז)

"בתוהו" - במקום שממה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הביטו" - המים ההם הביטו ארחות תימא ללכת שמה ודרך ההולך לשבא עשוהו לעצמן קו ישר ללכת בו והוא ענין מליצה לומר לא נודע איה הם כאלו הלכו בדרך רחוק מאוד לתימא ולשבא 

מצודת ציון

"קוו" - מלשון קו וחבל

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בושו כי בטח" - הנה כ"א אשר בטח לשתות ממי הנחלים ההם בושו כאשר באו למקום הנחל ולא מצאו מים

"באו" - כאשר באו אליה הנה נחפרו ונכלמו כי אין מים וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"עדיה" - אליה כמו תגע עדיך (לעיל ד)

"ויחפרו" - ענין בושה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הייתם לו" - דומים אתם להנחל הזה כי כמו שהנחל בגד באנשיו והלך לו בזמן החום אשר היא העת המצטרך ביותר למים כן אתם בגדתם בי בעת צרה עת המצטרך לתנחומות האוהבים

"תראו חתת" - כאשר ראיתם השבר הבאה עלי תפחדו לומר האמת מול המקום ב"ה שלא יקרה לכם כמקרי 

מצודת ציון

"חתת" - שבר כמו חתתה קשתותם (ירמיהו נא)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הכי אמרתי" - האם אמרתי תנו לי מה מן ההון

"ומכחכם" - ממון שלכם הבא בעמל וכח ממנו תנו שוחד בעבורי כ"א אמרתי כזאת היה מקום לחשוב כי בעבור הצלת ההון תרשיעו אותי על לא חמס 

מצודת ציון

"הבו" - תנו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלטוני" - ע"י השוחד מלטו אותי מיד הצר ופדו אותי מיד העריצים וכאומר הלא אין מקום לתת שוחד ואין מחשבותי עליו ומדוע א"כ תרשיעו אותי 

מצודת ציון

"צר" - שונא

"עריצים" - חזקים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הורוני" - למדו אותי מה פשעי ואני אחריש לשמוע אמריכם והבינו לי מהו הדבר אשר שגיתי בו לשתאמרו שבאו היסורין למרק העון 

מצודת ציון

"הורוני" - למדוני כמו את מי יורה דעה (ישעיהו כח)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה נמרצו" - מה מאד חזקו אמרי יושר אבל מה יועיל הויכוח אשר מכם אם לא נאמרה ביושר 

מצודת ציון

"נמרצו" - נתחזקו כמו "וחבל נמרץ" (מיכה ב י)

"ומה" - הוי"ו במקום אבל

"יוכיח" - ענין ברור דברים כמו "והוכיח בדברים" (מלכים ב יט ד)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלהוכח" - ר"ל וכי להתוכח תחשבו אשר מלים בעלמא יספיק להם אבל לא כן הוא כי אמרי נואש לרוח הם משולים ואין בהם תועלת 

מצודת ציון

"נואש" - ענין דבר שאין בו ממש ואין לחשוש עליו וכן ותאמרי נואש (ירמיהו ב)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף על יתום" - מתוך דבריכם נראה שאינכם רחמנים ואפילו על היתום תפילו המכשול ולא תחוסו עליו ותחפרו בור על ריעכם לנפול בו ואל תחמולו 

מצודת ציון

"ותכרו" - ותחפרו כמו בור כרה (תהלים ז)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ואין ממש בדבריכם התרצו לפנות אל אמרי לשמוע אליהם ותראו אם אדבר לפניכם כזב ודבר שאין בו ממש 

מצודת ציון

"הואילו" - התרצו כמו ויואל משה (שמות ב)

"ועל פניכם" - לפניכם כמו על פני (שם ב)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שובו נא" - התעכבו עתה לבחון דברי ותראו אשר לא תמצאו בם עולה

"ושובו עוד" - להתעכב יותר לבחון היטב ותראו שאני צדיק בדבר והדין עמדי 

מצודת ציון

"שובו" - התעכבו כמו לא ישבו בארץ ה' (הושע ט)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היש" - וכי יש בלשוני עולה ר"ל וכי שמעתם ממני מאז דברי עולה

"אם חכי" - וכי חכי לא יבין מה הם דברי הוות וכאומר הלא ידעתם אותי מאז שאינני מדבר עולה בזדון הלב ולא בעבור הסכלות ולזה שמעו אמרי 

מצודת ציון

"הוות" - דברי רשע ושבר