לדלג לתוכן

ירושלמי עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף נז עמוד א[עריכה]


1 ט_א מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב', מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ה':

2 ט_ב מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ו':


דף נז עמוד ב[עריכה]


3 ט_ג מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה א':

4 ט_ד מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ה':

5 ט_ה מיי' פ ו' מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ה':


דף נח עמוד א[עריכה]


6 ט_ו מיי' פ ח' מהל' עבודה זרה הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ה סעיף ג':

7 ט_ז מיי' פ ה' מהל' מעילה הלכה ה':

8 ט_ח מיי' פ ו' מהל' פרה אדומה הלכה ה':

9 ט_ט מיי' פ ז' מהל' עבודה זרה הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ו סעיף י"א:


דף נח עמוד ב[עריכה]


10 ט_י מיי' פ ח' מהל' עבודה זרה הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ה סעיף א':

11 ט_יא מיי' פ י"ח מהל' כלים הלכה ט':

12 ט_יב מיי' פ ד' מהל' כלאים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ל"ד, סמ"ג לאוין רעט:

13 ט_יג מיי' פ י"ח מהל' כלים הלכה ט':


דף נט עמוד א[עריכה]


14 ט_יד מיי' פ ב' מהל' מילה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ט':

15 ט_טו מיי' פ"ג מהל' עבודת יוהכ"פ הלכה ד':


דף נט עמוד ב[עריכה]


16 ט_טז מיי' פ ב' מהל' מילה הלכה ח', מיי' פ ב' מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ט':


דף ס עמוד ב[עריכה]


17 ט_יז טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ו סעיף ו':


דף ס עמוד ב[עריכה]


18 ט_יח מיי' פ כ"א מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ז סעיף א':

19 ט_יט מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף א':

20 ט_כ מיי' פ"ג מהל' תעניות הלכה ד', מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

21 ט_כא מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף א':

22 ט_כב מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ד':

23 ט_כג מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ה':

24 ט_כד מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ח':

25 ט_כה מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ה':


דף סא עמוד א[עריכה]


26 ט_כו מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ה':

27 ט_כז מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה כ"ח:

28 ט_כח מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה ו':

29 ט_כט מיי' פ י"ח מהל' שבת הלכה י"ח:


הדרן עלך רבי עקיבא