לדלג לתוכן

ירושלמי נדרים ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


משנה א[עריכה]

ארבעה נדרים התירו חכמים נידרי זירוזין ונדרי הבאי נידרי שגגות ונדרי אונסין נידרי זירוזין היה מוכר חפץ אמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל שניהם רוצין בשלשה דינרין רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר לו כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר:‏

גמרא[עריכה]

וכל הנדרים לאו חכמים הן שהן מתירין כתיב (במדבר ל) וידבר משה אל ראשי המטות תלה הפרשה בראשי המטות שיהא מתירין נדרי העם רב יהודה בשם שמואל לא יחל דברו (במדבר ל) הוא אינו מיחל דברו הא אחר עושה דברו חולין ואי זה זה זה חכם שמתיר נדרו חנינה בן אחי רבי יהושע אומר (תהילים קיט) נשבעתי ואקיימה פעמים שאינו מקיים רבי יהושע אומר (תהילים צה) אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי חוזר אני בי וכל הנדרים חכמים הם שהם מתירין ותנינן ארבעה נדרים התירו חכמים רבי לעזר בשם רבי חייה רובה אילו אינן צריכין היתר חכם רב ושמואל תריהון אמרין אלו הן צריכין היתר חכם התיב איסי והרי לא מצינו פתח לנדרים אלא מיכן א"ל שמואל חגר עליה מותא מתניתא פליגי על איסי אף זה יכול להפר נדרו שלא על פי חכם פתר לה כל נדרים צריכין פתח ממקום אחר ואלו פתחן בצידן א"ר זעירא הדא דאת אמר בשאינן מעמידים אבל אם היו מעמידין צריכין היתר חכם הרי זה מעמיד וזה אינו מעמיד מאחר שבטל אצל זה יבטל זה תלמידויי דרבי חייה בר לולייני א"ר יודן שאילו היה אומר זה בסלע וזה אומר ליתן לו בשלש וזה אומר בשקל מעמיד מאחר שביטל דינר זה על זה יבטל עוד דינר אחר אצלו ויתנו לו בשנים א"ר אמי מאן תני נידרי זירוזין רבי טרפון דו פתר לה במעמידין א"ר בא תיפתר דברי הכל שאין מעמידין אין תימר במעמידין ניתני רבי אליעזר בן יעקב ורבי טרפון שניהן אמרו דבר אחד אית תניי תני הרוצה אית תניי תני אף הרוצה מאן דמר הרוצה מסייע לרבי בא מאן דמר אף הרוצה מסייע לר' אמי רבי פדת בשם רבי יוחנן מאן תנא נידרי זירוזין רבי טרפון כיני מתניתא כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר בשלא התנה אבל אם התנה אע"פ שאינו זכור בנדרים אבלב שבועות תניי בנדרים ואין תניי בשבועות כהדא דתני שבועות הדיינין כתניין שבלבינו לא כתנויי שבלבכם אמר רבי יודה כתניי שבליבו הוא משביעו ולמה הוא מתנה עמו מפני ההדיוטות שלא יאמרו יש תניין בשבועות תני ר' חנניה קומי רבי מנא והא כתיב (דברים כט) כי את אשר ישנו פה מה את שמע מינה א"ל מה דורות הבאים אחרינו אין בליבן תניי אף אנו אין בלבינו תניי:‏משנה ב[עריכה]

נידרי הבאי אמר אם לא ראיתי בדרך הזו כעולי מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד נדרי שגגות כיצד אמר אם אכלתי ואם שתיתי ונזכר שאכל וששתה שאיני אוכל ושאיני שותה ושכח ואכל ושתה אמר קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהיכת את בני נודע שלא הכתו ונודע שלא גנבה ראה אותן אוכלין תאנים ואמר להן הרי הן עליכם כקרבן ונמצאו אביו או אחיו והיו עמהן אחרים בית שמאי אומרים הן מותרין ומה שעמהן אסורין ובית הלל אומרים אילו ואילו מותרין:‏

גמרא[עריכה]

איפשר שלא עבר בה כעולי מצרים אלא כן אנן קיימין בראייה אחת והא לוליינוס מלכא כד נחת לתמן נחות עימיה מאה כ' ריבוין אלא כן אנן קיימין בראייה אחת והא חויה דשבור מלכא בלע גמלין בלע קרונין כד בעי מיקטלוניה מלון פחליץ של גמלין תבן ויהבון בון גומרין ובלעון ומית אמר רבי יודה בר פזי אנא חמי' משך דחיוי עבד אורי על עומני מססטולא א"ר שמואל בר יעקב אנא חמית משך דחיוי סליק קרובין למלכותא שמואל אמר במרובע אין תימר בשאינו מרובע למה לי גדול אפי' קטן א"ר מתניה לית אורחין דהדין תנייה מתפיס אלא מילה רובא תדע לך שהוא כן דתנינן גמל פורח באויר ניתני עכבר פורח באויר תני רשב"ג אומר אין מרובע מששת ימי בראשית התיב רבי ברכיה והתנינן גופה של בהרת כגריס האיטלקי מרובע אמר ר' ביסנא כל גרמא דא דלית הוא מרובע ולמה תנינן מרובה ירבענה הוא והא כנעה מלי קיטרין והא ארכובה דיעלא עגיל הוא מלמטה אית דבעי מימר לא אמר רבן גמליאל אלא בבריות ותני כן מרובע באוכלין אין מרובע בבריות שוא (דברים ה) ושקר (שמות כ) שניהם נאמרו בדיבור אחד מה שאי איפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע זכור (שמות כ) ושמור (דברים ה) שניהם בדבור אחד נאמרו מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע מחלליה מות יומת (שמות לא) ושני כבשים בני שנה תמימים (במדבר כח) נאמרו בדיבור אחד מה שאי אפשר לפה לומר ולא לאוזן לשמוע ערות אשת אחיך לא תגלה (ויקרא יח) יבמה יבא עליה (דברים כה) שניהן נאמרו בדיבור אחד ולא תסוב נחלת בני ישראל ממטה למטה אחר (במדבר לו) וכל בת יורשת נחלה (במדבר לו) שניהן נאמרו בדיבור אחד גדילים תעשה לך (דברים כב) לא תלבש שעטנז (שם) שניהן בדיבור אחד נאמרו וכן הוא אומר אחת דבר אלהים (תהילים סב) בדיבור שתים זו שמענו וכתיב הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע (ירמיהו כג) אי זהו שוא ואי זהו שקר שבועת שוא בשנשבע לשנות את הידוע לאדם שבועת שקר בשנשבע ומחליף רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן ידוע לשנים זהו שבועת שקר לג' זהו שבועת שוא רבי הילא בשם ר"א אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועת שוא היא מה נפק מן ביניהון שינה בו בפני שנים והשליכו לים והתרו בו משום שבועת שוא על דעתיה דרבי יוחנן אינו לוקה על דעתיה דר' לעזר לוקה התרו בו משום שבועת שקר על דעתיה דרבי יוחנן לוקה על דעתיה דר' לעזר אינו לוקה ר' בא בשם רב יהודה אפילו ביעה ומרגליתא והן אפילו אלא כגון ביעה ומרגליתא תני כשם שנדרי הבאי מותרין כך שבועות הבאי מותרות והתני שבועות הבאי אסורות ר' ירמיה בשם ר' פדת כאן במעמידין וכאן בשאינן מעמידין אמר ר' בא אפילו תימא כאן וכאן במעמידין כאן וכאן בשאין מעמידין כאן במיחל שבועה על נכסיו שבועת נכסי עלי נכסיו אסורין הא ללקות אינו לוקה כשם שנדרי זירוזין מותרין כך שבועות זירוזין מותרות עוד הוא במיחל שבועה על נכסיו שבועה נכסי עלי נכסיו אסורין הא ללקות אינו לוקה חזקיה אמר ההן דמישתבע על תרין דינון תרין לוקה משום שבועת שוא ר' חגיי בשם ר"ש בן לקיש ההיא דחמא מיטרא נחית ומר בלי קורי בריקשון לוקה משום שבועת שוא ר' חוניא ר' יעקב בר אבון בשם ר' שמואל בר נחמן עשרים וארבע בולייות היו ביהודה וכולן חרבו משום שבועת שוא שהיא של אמת דכתיב לשוא הכיתי את בניכם (ירמיהו ב) תמן תנינן שבועה שלא אוכל ככר זו דבר שאילו בנדרין אסור ושבועות מותר לא הדא אמרת אלא על הדא אחד דברים של עצמן ואחד דברים של אחרים אמר ר' בא בשם שמואל שבועה שנתן פלוני לפלוני מנה ונמצא שלא נתן מאחר שאין בידו לבא אין בידו לשעבר אשכח תני על תרתיהון זה חומר בשבועות מבנדרין ששגגת שבועות אסורה ושגגת נדרין מותרת ר"ש בר לקיש בעא קומי ר' בא ר' עקיבה להוסיף על דברי בית הלל כיי דתנינן תמן עד שבא רבי עקיבה ולימד שנדר שהותר מכללו הותר כולו א"ל מה אם תמן נדר שהוא צריך חקירת חכם את אמר נדר שבטל מקצתו בטל כולו כאן שאינה צריך חקירת חכם לא כל שכן רבי יוסי בשם ר' הילא משם נדר טעות שאילו הייתי יודע שאבא ואחי שם לא הייתי נודר:‏משנה ג[עריכה]

נידרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו חלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אילו נדרי אונסין:‏

גמרא[עריכה]

מפני שחלה הא אם לא חלה לא אמר ר' ירמיה דר"מ היא דר"מ אמר אסור עד שיתן אמר ר' יוסה ולמה לית אנן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רבי זעירא בסתם חלוקין מה אנן קיימין אם בזה אומר מפני כבודי וזה אומר מפני כבודי דברי הכל אסור אם בזה אומר מפני כבודי וזה אומר מפני כבודך אמרת דברי הכל מותר אמר ר' הילא כן אורחא דבר נשא מימור לחבריה כורוסתי בייה:‏


משנה ד[עריכה]

נודרין להרגים ולחרמים ולמוכסין שהיא תרומה אע"פ שאינה תרומה שהן של בית המלך אע"פ שאינן שלהן ב"ש אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועה וב"ה אומרים אף בשבועה ב"ש אומרים לא יפתח לו בנדר וב"ה אומר אף יפתח לו בית שמאי אומר במה שהוא מדירו וב"ה אומר אף במה שאינו מדירו כיצד אמרו לו אמור קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין וב"ה אומרים אילו ואילו מותרין:‏

גמרא[עריכה]

להרגים בהריגה לחרמים בשעת החרם תני ר' יודה בן פזי בשם רבי יוחנן אם היה דבר של סכנה מותר ר' אחא ר' חיננא בשם רבי יוחנן אם היה דבר של יישוב אסור תני תולים בגוים ובמלכות אבל לא בישראל שבעלי זרוע מצויין ליפול דלא יפול ויגלגל עלוהי קדמיתא עבר ופתח על דב"ש מהו נישמעינה מן הדא ב"ש אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין הדא אמרה עבר ופתח על דבית שמאי מותר הוון בעיי מימר בנדרים הא בשבועות לא אשכח תני ר' ישמעאל אומר (ויקרא יט) לא תשבעו בשמי לשקר נשבע את להרגין ולחרמין ולמוכסין:‏


משנה ה[עריכה]

הרי נטיעות האילו קרבן אם אינן נקצצות וטלית זו קרבן אם אינה נשרפת יש להן פדיון הרי נטיעות האילו קרבן עד שיקצצו וטלית זו קרבן עד שתישרף אין להן פדיון:‏

גמרא[עריכה]

ראה קציעות המלך ממשמשין ובאין ראה דליקה ממשמשת ובאה ואמר הרי נטיעות האילו קרבן אם אינן מקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת ונקרעה למפריען קדשו או מיכן ולבא מה נפיק מביניהון נהנה מהן אין תימר למפריען קדשו מעל אין תימר מיכן ולבא לא מעל חזקיה אמר פדיין חזרו לקדושתן ר' יוחנן אמר פדיין פדויין מתני' פליגא על ר"י אין לה פדיון פתר לה לכשיקצצו אין להם פדיון א"ר יוסי מ"ד חזקיה בשפדיין הוא אבל אם פדיין אחר פקעה מהן קדושתן מחלפיה שיטתיה דרבי יוסי תמן הוא אומר פדיין פקעה מהן קדושתן וכא הוא אמר נישאת לאחר לא פקעו ממנה קידושין לא צורכא דלא בשנתן לה שתי פרוטות א' מכבר וא' לכשיגרשנה מהו:‏


משנה ו[עריכה]

הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה ומיושבי היבשה אסור ביורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו ההולכים מעכו ליפו אלא מי שדרכו לפרש:‏

גמרא[עריכה]

שלא תאמר אילו ההולכים מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש מיושבי היבשה אסור ביורדי הים ולא סוף דבר אלא כגון אילו ההולכין מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש ולא מיושבי היבשה נדר הדא אמרה שיורדי הים בכלל יושבי היבשה נדר מיורדי הים לאחר שלשים יום נעשו בני יבשה תפלוגתא דרבי ישמעאל ור"ע דר"י אמר אחר הנדר ור"ע אומר אחר האיסר ובאילין טלייתא צריכה:‏


משנה ז[עריכה]

הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותו הנודר משחורי הראש אסור בקרחים ובבעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים שאינן נקראין שחורי ראש אלא אנשים הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים רבי מאיר מתיר אף בילודים וחכמים אומרים לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להיוולד:‏

גמרא[עריכה]

מאי טעמא דר' מאיר ועתה שני בניך הנולדים לך (בראשית מח) וכבר נולדו מאי טעמא דרבנין הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו (מלכים א ג) ועדיין לא נולד:‏


משנה ח[עריכה]

הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותים מאוכלי השום אסור בישראל ואסור בכותים ומעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור באומות שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות שאיני נהני לישראל לוקח ביתר ומוכר בפחות שישראל נהנין לי לוקח בפחות ומוכר ביתר אין שומעין לו שאיני נהנה להם והם לי יהנה לאומות:‏

גמרא[עריכה]

ואין ישמעאל בכלל זרעו של אברהם (בראשית כח) כי ביצחק יקרא לך זרע ואין עשו בכלל זרע יצחק א"ר יודן בר שלום ביצחק במקצת יצחק ר' הונא אמר בי"ת תרי בן שהוא עתיד לנחול שני עולמות העולם הזה והעולם הבא ר' גרשום בשם ר' אחא (במדבר כד) דרך כוכב מיעקב ממי דרך כוכב ועתיד לעמוד מיעקב רבי אחא בשם ר' חונא עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא והקב"ה גוררו ומוציאו משם מה טעמא (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה' ואין כוכבים אלא צדיקים כמה דאת אמר (דנייאל יב) ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד:‏


משנה ט[עריכה]

קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערילי ישראל ואסור במולי אומות העולם שאיני נהנה למולים אסור בערילי ישראל ומותר במולי אומות העולם שאין הערלה קרויה אלא לשם הגוים שנא' (ירמיהו ט) כי כל הגוים ערילים וכל בית ישראל ערלי לב ואומר (שמואל א יז) והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם ואומר (שמואל ב א) פן תשמחנה בנות הפלשתים פן תעלוזנה בנות הערילים רבי לעזר בן עזריה אומר מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר (ירמיהו ט) כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב רבי ישמעאל אומר גדולה מילה ששלש עשרה בריתות נכרתו עליה רבי יוסי הגלילי אומר גדולה מילה שהיא דוחה שבת החמורה ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה מלא שעה רבי נחמיה אומר גדולה מילה שהיא דוחה את הנגעים רבי אומר גדולה מילה שכל המצוות עשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר (בראשית יז) התהלך לפני והיה תמים דבר אחר גדולה מילה שאילולא היא לא ברא הקב"ה את עולמו שנאמר (ירמיהו לג) כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי דבר אחר גדולה המילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה שנאמר (שמות כד) הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה:‏

גמרא[עריכה]

אמר רבי יוחנן בר מרייה כתיב (בראשית טו) ביום ההוא כרת ה' ברית את אברם לאמר וגו' עד ואת בריתי אקים את יצחק וגו' שלש עשרה בריתות: (ויקרא יב) ביום השמיני ימול אפילו בשבת מה אני מקיים (שמות לא) מחלליה מות יומת אף במילה מה אני מקיים בשמיני ימול חוץ מן השבת ת"ל וביום אפילו בשבת בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצות שבתורה בתורה דכתיב (שמות טז) עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי וכתיב (שם) ראו כי ה' נתן לכם את השבת בנביאים דכתיב (יחזקאל כ) וימרו בי הבנים בחוקותי לא הלכו וגו' וכתיב (שם) ואת שבתותי חיללו מאד בכתובים דכתיב (נחמיה ט) ועל הר סיני ירדת וכתיב ואת שבת קדשך הודעת להם וגו' אמר ר' אלעזר בי ר' אבינה מצוות שבת מליא להודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה והמילה דוחה אותה משל לשני מטרניות שהיו באות זו על גב זו ואין את יודע אי זו גדולה מחבירתה זו שהיא יורדת מפני חבירתה את יודע שחבירתה גדולה ממנו ע"ז קשה מכולם (במדבר טו) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה א"ר יודה בר פזי חילול השם קשה מכולן הדא הוא דכתיב (יחזקאל כ) ואתם בית ישראל כה אמר ה' אלהי ישראל איש גילוליו לכו עבודו ואת שם קדשי לא תחללו וגו' וע"י שנתעצל משה במילה ביקש המלאך להורגו הה"ד (שמות ד) ויפגשהו ה' ויבקש המיתו א"ר יוסי חס ושלום לא נתעצל משה במילה אלא שהיה דן בעצמו ואומר אם לימול ולצאת סכנה היא ואם לשהות הקב"ה אמר לו (שם) לך שוב מצרים אלא ע"י שנתעצל בלינה קודם המילה הה"ד (שמות ד) ויהי בדרך במלון ואמר רשב"ג חס ושלום לא ביקש המלאך להרוג למשה אלא לתינוק בוא וראה מי קרוי חתן משה או התינוק אית תניי תני משה קרוי חתן אית תניי תני התינוק קרוי חתן מאן דאמר משה קרוי חתן חתן דמים מתבקש מידך ומאן דמר התינוק רוי חתן חתן במדים את עומד לי (שם) ותקח צפורה צר ותכרות את ערלת בנה ותגע לרגליו וג' ר' יודה ורבי נחמיה ורבנין חד אמר לרגליו של משה וחרנה אמר לרגליו של מלאך וחרנה אמר לרגליו של תינוק מן דמר לרגליו של משה הילך גזי חובך מן דמר לרגליו של מלאך הילך עבד שליחתך מן דמר לרגליו של תינוק נגעה בגוף התינוק (שם) וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולות מיכן לשתי מילות אחת למילה ואחת לפריעה אחת למילה ואחת לציצין (ויקרא יב) ימול בשר ערלתו אע"פ שיש שם בהרת מה אני מקיים (דברים כד) השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות וגו' אף במילה מה אני מקיים ימול בשר ערלתו בזמן שאין שם בהרת ת"ל בשר אע"פ שיש שם בהרת על דעתיה דר' יונה דאמר מצות עשה דוחה את מצות לא תעשה אע"פ שאינה כתובה בצידה ניחא על דעתיה דר' יוסה דאמר אין מצות עשה דוחה למצות לא תעשה אלא אם כן היתה כתובה בצידה מכיון דכתיב בשר ערלתו כמי שהיא כתובה בצידה:‏