יוסיפון/תוכן (משקוני)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

פקודי פרקי הספר הראשון
ארבעה ושבעים פרקים

הפרקים המקושרים הינם במהדורת ויקיטקסט, המחולקת לפי מהדורת פלוסר. שאר התוכן בדף זה הינו מאת הרב יהודה בן משה המכונה ליאון משקוני, מכתבי־יד פריז (1472) וותיקן (~1475), שהם המקורות הראשונים הידועים בהם מופיעה הקדמתו ותוכן זה. במקום שנחלקו נוסחיהם הוכרע במידת האפשר לפי הגרסה שבמהדורת ויקיטקסט, המבוססת על רוב כתבי־היד.

פרק א

 • א' יספר בו ספור מה במשפחות האדמה מאדם ועד הנה על הסדר, ויספר בו גם־כן ספור מה במקומות מושבות המשפחות ההן:

פרק ב

 • ב' יגיד בו גם־כן הגדת מה בממלכות הארץ ומשפחותיה ובפרט בכתים ובתובל, ויזכור בו זכרון צפו בן אליפז בן עשו:
 • ג' יודיע בו הודעה באודות הקורות בממלכות הארץ אחרי מות יוסף בן יעקב – כי ברח צפו בן אליפז בן עשו ממצרים אל אגניאס מלך אפריקא ויהי לו לשר־צבא, ויודיע בו עוד הקורות אשר קרו במלכי הארץ:
  • על בת עוצי החכם, אשר היו עובדים אותו בני הכתיים כאלוה כל ימי חייו, ואחרי מותו רבו המלחמות בין המלך אגניאס ובין המלך טורנוס בגללה – כי שאלה כל אחד מהם לקחתה לו לאשה;
  • וכי אחרי כן ניצח אשׂדרובל בן אגניאס את המלחמה, ויקח את הנערה ויביאה אל אביו, ואביו השיאה לו לאשה על ניצחו המלחמה ההיא;
  • וכי אגניאס המליך את שני בניו אשׂדרובל וגונדלי על ממלכתו אחריו – כי חלק להם את ארצות ממשלתו – ויתן את מלכות קרטגיני לאשׂדרובל ואת מלכות אפריקא לגונדלי;
  • וכי צפו בא מאפריקא לארץ כתים;
  • וכי גדודי גונדלי פשעו בכתים ומראש היו עובדים להם;
  • וכי בני כתים ברחו אל הר קפותציאו מפני גדודי גונדלי כי גברו עליהם;
  • וכי בהר ההוא היתה מערה אחת, ושָׁמה חיה אחת ושמה 'יאנוס', והיתה אוכלת כל מקנה הכתים;
  • וכי צפו הרג את החיה ההיא, והכתים עשו לו חג על ככה ויקראוהו מאז צפו 'יאנוס';
  • וכי החל צפו יאנוס להבריח אז את גדודי גונדלי מלהלחם בכתיים:
 • ד' יאמר בו כי הכתיים המליכו את צפו יאנוס אז עליהם ויקראו את שמו עוד 'שטורניאוס' על־שם הכוכב הנעבד להם:
 • ה' ידבר בו כי צפו יאנוס מלך חמשים שנה וימת, ויקבר בעיר גינובא. וימלוך אחריו צפו יאנוס בנו, וגם הוא מלך חמשים שנה:
 • ו' יחוה בו:
  • כי אחרי צפו יאנוס השני מלך לאטינוס, והוא אשר המציא ראשונה את לשון הלטינו ואת אותיות כתב הרומיים, כי עד ימיו לא היה כתב לרומיים – רק יווני;
  • וכי היו מלחמות גדולות בין אשׂדרובל ובין לטינוס;
  • ויספר שם ספור יפי בת אשׂדרובל;
  • גם ספור תעלת המים אשר בנה אגניאס על אהבת יניאה כלתו בת עוצי החכם;
  • וכי על העם ההוא היתה יניאה הנזכרת לאלילית ויעבדוה;
  • וכי גונדלי בא לעזור לאחיו, ולטינוס התאזר ונלחם בשניהם, וינצחם ויקח לו את בת אשׂדרובל היפה לאשה בחזקה;
  • וכי מלך לאטינוס חמשה וארבעים שנה וימת;
  • ושם יספר עוד את כל המלכים אשר מלכו אחרי לטינוס בערי הכתיים ויבנו היכלות לכוכבים ויעבדום;
  • ויודיע מספר שנות מלכות כל מלך מהם;
  • ושם יאמר כי רומולוס השני הוא הוא אשר בנה רומה תחלה:
 • ז' יזכיר בו כי בימי רומולוס השני משל דוד על ישראל ומלך על אדום ועל ארם צובא, וברח הדרעזר מפניו ועמו צור בנו אל ארץ הכתיים. ורומולוס המלך נתן להם מקום בחוף הים במלכותו, ויבנו בו להם עיר צורנטו ועיר אלבאנו וישבו שם:
 • ח' יבטא בו:
  • פלא נפלא על מעיין שמן נבקע בתוך עיר צורנטו ולא יבש שנים רבות.
  • וכי אחר זמן נשקעה העיר בים ובכל זאת לא נפסק המעיין ההוא עד זמנו:
 • ט' יבאר בו:
  • כי רומולוס המלך אז ירא מאד מפני דוד מלך ישראל ומשמעו ויבן חומה בצורה ברומא סובבת מ"ה מילין;
  • וכי אז משלו גויי רומא על ארץ גדולה ויקראה רומניאה;
  • וכי רומולוס עבד כוכב צדק ויבן לו היכל ובטל עבודת נוגה ויסגור את היכלו;
  • וכי רומולוס השלים עם דוד ויהי ברית ושלום ביניהם כל ימי חייו:
 • י' ימלל בו בספור שנות מלכים מתי־מספר אשר מלכו אחרי רומולוס:
 • י"א יפרש בו כי תרכינוס מלך על רומה ויחמוד אשה בעולת בעל ויקחה לו בחזקה והיא הרגה את עצמה ואחיה ובעלה ארבו לתרכינוס ויהרגוהו:
 • י"ב יצפצף כי אז נשבעו הרומיים לבלתי מלוך עליהם עוד מלך כי־אם יתנהגו על־פי ישיש יבחרוהו ועל־פי יועצים עמו:
 • י"ג
  • כי שלמה בן דוד מלך ישראל משל אז בכל ממלכות הארץ וגם במלכות רומא;
  • וכי הישיש הנבחר ברומא אז עם יועציו היו תחתיו;
  • וכי הנהגת רומה היתה על־פי ישיש ויועצים מאתים וחמש שנים;
  • ויספר מלחמות גדולות אשר קרו אז בין הרומיים והבבליים;
  • וכי נפלה אימת הבבליים על הרומיים ולכן רצפו הרומיים את נהר טיבריאו ברצפת נחשת מהלך י"ח מילים;
  • וכי גברו הבבליים על הרומיים גבור והלוך עד לכוד נבוכדנצר את ירושלם, ואז רגזו וחלו הרומיים מפניו וישלחו לו מנחות ויכרות להם ברית ויעבדוהו, ויהי מאז ברית שלום בין הבבליים והרומיים עד מלוך דריוש המלך:

פרק ג

 • י"ד יהגה איך פקד י"י על בבל ועל אודותיה העיר י"י עליה בימי בלשצר המלך את דריוש מלך מדי ואת כורש מלך פרס ויתחתנו כי לקח כורש את בת דריוש לאשה וילחמו שניהם על הכשדים ויכניעום:
 • ט"ו יגלה כי אחרי־כן נצח בלשצר את גדודי שני המלכים הנזכרים על־ידי הפריצים פושעי ישראל אשר היו בהיכל מלך בבל אשר הגלם נבוכדנצר מירושלם שם:
 • י"ו יטיף:
  • כי עשה בלשצר משתה לפריצים ההם על נצחם את גדודי מלכי מדי ופרס;
  • וכי חלל את כלי הקדש אשר הגלה נבוכדנצר מירושלים אל בבל:
 • י"ז יפליא סבה להודיע:
  • איך קנא אלהינו על חלול כלי הקדש, וישלח מלאך ויכתוב על בית המלך בלשצר מכתב קשה – להודיע את גזרתו הרעה על בלשצר – והכתב היה עברי ולשון הדברים ארמית;
  • וכי המלך היה רואה אצבעות כותבות ואת הכותב לא ראה את עם המראה ההיא;
  • וכי הדברים אשר כתבו האצבעות ההן שם היו אלה – "חשב, שקל, והפריש":
 • י"ח יורה איך שלח המלך בלשצר אז ויקראו לדניאל, ויבאר לו את דברי הכתב לפני שריו, וכשמעו את הביאור והפתרון נבהל ונרדם:
 • י"ט ירמוז איך חשב סריס אחד מסריסי המלך בלשצר לבגוד בו כשמעו את דברי דניאל בפתרון ההוא:
 • כ' ימליץ:
  • איך בגד בו על ככה: כי כרת ראשו בלילה בשכבו על ערשו, ויוליכהו אל כורש ודריוש, ויגד להם את חלול כלי הקדש אשר חלל בלשצר, ואת קצף האלהים עליו, ואת מעשה הכתב ופתרונו;
  • וכי כרש ודריוש נתנו תודה והלל ליי אלֹהי ישראל על ככה;
  • וכי נדר כורש אז: כי יבנה את היכל יי בירושלם, וישלח את הגולה מבבל אל ירושלם, וישיב את כלי הקדש בכבוד אל ההיכל אשר בירושלם:
 • כ"א יגדיל להודיע:
  • איך כבשו כורש ודריוש את ארץ כשדים והכניעו את עמה תחת ממשלתם;
  • ואיך נקם יי את נקמת ירושלם מבבל כאשר דבר על ידי ירמיהו הנביא;
  • ואיך נעזרו מאז מלכי מדי ופרס כל ימיהם:

פרק ד

 • כ"ב יאדיר לרמוז:
  • איך כשבת דריוש על כסא מלכותו דרש אחרי דניאל ויביאוהו לפניו, ויִוָּעץ עמו על הנהגת מלכותו כי זקן היה.
  • וכי המלך אז הפקיד שני שרים על מלכותו ודניאל עליהם שר וגדול, והמלך נח בהיכלו, ודניאל היה אז משנה למלך:
 • ...
טקסט זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה