יוסיפון/ג (השוואה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

1282 ויהי בפקוד אלהים על בבל כל אשר דיבר לישעיהו ולירמיהו על אודותיה העיר י[י]י' עליה שני
1300~ בפקד דבר י[י]י הנביאים עליה י[י]י את
1443 ויהי בפקוד על ידי ישעיהו בן אמוץ הנביא ועל ידי ירמיהו בן חלקיה הנביא על אודותיה י[י]יו עליה
1450~ לישעיה ולירמיהו הנביאים י[י]י
1472 י"ד כפקוד י"י אלהי ישראל ככל על ידי ישעיהו בן אמוץ הנביא ועל ידי ירמיהו בן חלקיהו הנביא י"י בימי בלשצאר המלך
1475~ ישעיה ירמיה ייו בלשצר
1282 מלכי גוים גדולים ואדירים את דריוש מלך מדי ואת כורש מלך פרס ויתחתן כורש מלך בדריוש ויקח את בתו לו לאשה ויתחברו שניהם יחדו ויפשעו במלך כשדים וימרדו על בלשצר
1300~ יחדיו ב[ל]שצר
1443 יחד. בלשצר
1450~ ועצומים . יחדו
1472 ואדירים מ(ת)[ד]י כרש כרש יחד בלשצאר
1475~ מדי ויתן .
1282 המלך אז התגרו מלחמה גדולה ובתחילת המלחמה נצחו הכשדים ויפלו חללים רבים מחללי מדי ופרס . ויתחזקו עוד שני המלכים האלה את מעמדם
1300~ ובתחלת מלחמה כשדים את
1443 . התגבר ובתחילת המלחמה הכשדי' חללי' רבי' מגדודי . המלכי'
1450~ התגרו הכשדים חללים רבים מאנשי את המלכים
1472 ואז ובתחלת מגדודי ופמס ויחזקו
1475~ . ופרס
1282 ואת מלחמתם ותתגר עוד מלחמה ועצומה מאד ויפלו חללים רבים מאלה ומאלה ונשפכו שם נפשות לאין מספר וינוסו ה כשדים וירדפו אותם כורש ודריוש
1300~ גדולה [ו]נשפכו עד אין
1443 ותתגבר ביניהם רבים וישפכו דם רבות לאין . הכשדי'
1450~ ויתגרו (ועצומה מאד) ונפלו חללים ונשפכו הַ כשדים
1472 ותהי ביניהם ויפלו וישפכו דם רבות הכשדים כרש
1475~ . ותסגר . כורש
1282 ויכום ויכתום עד מקום קרוב לבבל מהלך יום אחד ויחנו שם כורש ודריוש וכל מחניהם . ויהי כראות המלך בלשצר וישלח את כל צבא הגיבורים ואלף שריו
1300~ ויהי
1443 וחייליהם כל הגבורי' מן שרי
1450~ ויכו' הגיבורים
1472 וחיליהם ויכום כרש ממניהם ט"ו ויהי המלך בלשצאר כן הגבורים אלף שרים משרי
1475~ וחייליהם מבבל מחניהם בלשצר הגבורי' ואלף
1282 ועמהם אגודת הפריצים אשר בהיכל מלך בבל רבה ועצומה מאד ויצאו מבבל בפנות היום וילכו כל הלילה ויהי באשמורת הבקר
1300~ הפיריצים המלך היום וכל .
1443 הכשדי' הפריצים .
1450~ איגרת מלך בבל . הבוקר
1472 הכשדים ועמם אגדת פושעי ישראל היו והיתה אגודה כפנות הבקר
1475~ ועמהם אחת . . באשמרת
1282 החלו להכות במחנה דריוש וכורש ותבהל המחנה וינס מחנה מדי ויעמוד כורש ומחנהו לפני הכשדים וילחם עמהם וישב אותם מרדוף אחרי מדי. ויהי בהיות
1300~ כורש ודריוש ויתבהל מלרדּוף
1443 (המחל) ופרס. ודריוש עם כל מחנהו הכשדי' מלרדוף
1450~ ומחנהו הכשדים מרדוף
1472 ויחלו כרש ויבהל כרש מחנה וישיבם י"ו ויהי
1475~ וילחם עמהם ויהי
1282 הלילה נפרדה המלחמה וירבו ליפול מחללי מדי ופרס כי נצחום שרי בלשצר בגבורה ויעש משתה גדול ויתן להם
1300~ לילה ויבאו השרים האלה אל המלך בלשצר להם
1443 הלילה ויפרדו
1450~ וירבו ממחנה ויבואו השרים האלה אל בלשצר המלך
1472 לנפול מחללי בלשצאר בעזרת פריצי ישראל בלשצאר המלך גדול ויתן להם
1475~ בלשצר עזרת . י"ו ויעש בלשצר
1282 מנחה כסף וזהב וישמח מאד עם אלף שריו וישב עמהם לאכול ולשתות ויאריכו לישב כל היום ההוא וכל הלילה וישת בלשצר מאד ויהי
1300~ במשתה
1443 זהב וכסף המלך בלשצר . לשבת ההוא
1450~ עמם לשם .
1472 במשתה היין כסף וזהב. וישמח המלך בלשצאר מאד עם שריו עמהם . לשבת הוא כנגד שריו.
1475~ בלשצר לאכל
1282 כהשתכר ויצו להביא את כלי הזהב אשר היו בהיכל אלהינו אשר בירושלם המה כלי הקדש אשר הֶ(ו)גלה מירושלם לבבל ויחלל המלך את כלי הקדש וישת בהן
1300~ בהשתכר מהיכל הגלה
1443 כטוב לבו ביין והכסף הגלה נבוכד נצר מלך כשדי' עם הגולה .
1450~ בהשתכר היו מהיכל אלהינו אשר בירושלם המה כלי הקודש הקודש בהם
1472 כטוב לב המלך ביין ואת כלי הכסף הגלה נבוכדנאצר מלך כשדים מן הגולה הקדש
1475~ נבוכדנצר עם
1282 יין הוא ואלף שריו ונשיו ופילגשיו וירא אלהינו ויקנא לכליו וישלח מעם כסאו הסופר לכתוב למלך בלשצר מכתב קשה לבשר לו את הגזירה אשר גזר
1300~ ויקצף מאד ולמחמדי עיניו מעל הגזרה
1443 וכל . ויקצוף ולכלי הקדש. מלאך על בית המלך להודיעו הגזירה
1450~ ואלף אלהיו ומחמדי (ל) עיניו מעם כסאו הסופר למלך בלשצר לבשר
1472 וכל נשיו י"ז וירא אלהינו מאד על כליו כלי הקדש מלאך לכתוב על בית המלך להודיעו את
1475~ ונשיו הגזרה
1282 י[י]י' אלהינו עליו על ימיו ועל מלכותו ויבא הכותב ויכתוב על הקיר בששר אצל מנורת המלך. ואלה הדברים אשר כתב חשב שקל והפריש
1300~ עליו י[י]י ויכתב
1443 י[י]יו ממלכתו מלאך ויכתוב לו אשר נוכח הדברי' מנה .
1450~ י[י]י על ימיו מלכותו . ויבוא הכותב בשישר אצל הדברים . חשב . .
1472 יי' ממלכתו ויבא המלאך נוכח
1475~ ייו בששר נכח ושקל
1282 אבל האותיות היו לשון הקודש והמכתב לשון ארמית וירא המלך את האצבעות כותבות ושאר הגוף לא ראה כי היו
1300~ קודש מנֵא מנֵא תקל ופרסין . לאצבעות כותבת הגולם היו
1443 הקדש בלשצר את האצבעות כותבות ראה היה
1450~ בלשון הקודש [ה]אצבעות . היו
1472 כמכתב לשון הקדש והלשון היה בלשצאר האצבעות ויתבהל המלך היה
1475~ במכתב היתה בלשצר
1282 האצבעות יפות ונאות ונוראות על כן נבהל המלך ויפחד מאד וירעדו כל איבריו וינע לבבו וכל עצמותיו .
1300~
1443 המראה נורא מאד על כן נבהל המלך מאד ויפחד מאד ויתפרדו כל ונשתנה דמות פניו והשרי' אשר היו עמו לא ראו את
1450~ אצבעות יפות ונוראות ונפחד ויתירו וכל :
1472 המראה נורא מאד בלש(א)[צ]אר ויפחד וירעדו ויתפרדו כל וישתנה דמות פניו . והשרים אשר היו עמו לא ראו את
1475~ בלשצר
1282 . אז הובא דניאל לפני המלך ויקרא לו את המכתב ויפרש לו את הדברים ויאמר למלך נסכלת מאד על אשר חיללת את כלי
1300~ (ה)[ל]מלך חללת
1443 המראה. שלח המלך ויקראו לדניאל ויבא הדברי' וביאר (לו) אותם לו באר היטב דניאל אל המלך כל
1450~ : הובא דניאל הדברים חיללת
1472 המראה. י"ח אז שלח המלך ויקראו לדניאל ויבא . ויבארם לו היטב. דניאל מאד חללת
1475~ באר
1282 אלהינו על כן קינא אלהינו לכליו ולמקדשו וישלח את מלאכו לכתוב לך את הדברים האלה ואלה הדברים אשר במכתב
1300~ קנא כל
1443 בית אלהי ישראל אשר בירושלם ועל קינא י[י]יו אלהי ישראל לכלי בית מקדשו הדברי' . הדברי'
1450~ אלהינו על אלהינו לכליו ולמקדשו הדברים הדברים .
1472 אלהי ישראל אשר בחר בירושלם . ועל קנא אלהי ישראל לכלי בית מקדשינו והם
1475~ מקדשנו. לתת
1282 חשב שקל והפריש וזה פירושו. חשב ספר אלהינו את מניין ימי אויבו ויקצץ אותם . שקל נשקלת במאזנים ונמצאת חסר
1300~ . פרושם מנין נשקל אויב ונמצא חסיר
1443 פירושם . אלהי ישראל מניין וקצינו אותם . שקל אויבו חסר
1450~ . . וזה . סָפַֿר אלהינו אויביו ויקצץ אויביו במאזניים
1472 וביאור הדברים בלי מגרעת הוא זה ספר אלהי ישראל מספר אויבו וקצץ אויבו במספר
1475~ בלתי במאזנים
1282 . הפריש. הפריש אלהינו את הממלכה מאת אויבו ונתנה לדריוש ולכורש הנלחמים אתך . ויהי כשמע שרי המלך
1300~ אלהים עמך היות הממלכה ביניהם כשמוע
1330~ --- והשרים ורבי המלוכה
1443 . הפריש . הפריש אלהי ישראל את הממלכה מיד אויבו ונתנה לדריוש ולכורש מלכי מדי ופרס הנלחמי' עמך להיות ממלכתך ביניהם. ושריו
1450~ מאויביו לכורש ולדריוש הנלחמים היות הממלכה ויהי שרי
1472 והפריש אלהי ישראל מיד אויבו לדריוש ולכרש מלכי מדי ופרס להווה ממלכתך ויהי ושריו
1475~ מידי להיות
1282 את הפתרון הזה מפי דניאל איש חמודות עבד י[י]י' ויחרדו האנשים ויקומו וילכו איש לביתו
1300~ הפתר י[י]י
1330~ הפרשה כולם איש אל אחיו וינע לבם ויבעתו וירגזו והמלך אחזוהו צירים וחבלים על דברי דניאל ויפול על מטתו סר וזעף אבל ומרירי ויתר השרים יצאו בפחד ובצאתם בשע[ר] נשפלו ונרמסו
1443 הפתרון הזה איש חמודות י[י]יו האנשי' חרדה גדולה ויקומו וילכו
1450~ הפתר י[י]י האנשים
1472 הפתרון י"י חרדה גדולה
1475~ ייו
1282
1300~
1330~ מרוגז לבותם. וישאר המלך לבדו עם סריסיו ואנשי הבית ויהי הוא נרגז ונבהל ותכסיהו תרד[י]מה ותנומה ביעתתו וישן כאחד המתים בפחד מגורתו. ויהי שם באידרון המלך סריס אחד שומר הסף מזקני
1443 המלך נרגן ותכסהו תרדמה לפחד בארמון בית
1450~
1472 וישאר המלך לבדו . ויהי בהשארו לבדו עם סריסיו ויהי נרגז ונבהל ותפול עליו ותכסהו וישן כאחד המתים לפחד מגורתו : יט ויהי שם בארמון בית המלך סריס אחד מזקני
1475~ תרדמה . י"ט שם
1282
1300~
1330~ עבדי נבוכד נצר נכבד ונשוא פנים ויחשב בלבבו לאמר הלא דניאל שפתר לנבוכד נצר כל חלומותיו וצדק בכל דבריו ולא נפל מכל דבריו ארצה ועתה הנה
1443 מעבדיו ויחשוב זה שנקרא שמו בלטשאצר כשם אלהי נבוכד אשר פתר לו את אשר לא היה ויצדק בכל דבריו
1450~
1472 נבוכדנאצר ומעבדיו זקן ונשוא פנים ויחשוב בלבו לאמר הלא זה הוא דניאל שנקרא שמו בלטשצר כשם אדוני נבוכדנצר אשר פתר לו את חלומותיו ולא נפל דבר מדבריו ארצה אשר לא היה ויצדק בכל דבריו ועתה
1475~ נבוכדנצר אלהי .
1282 . ויהי בלילה ההוא כשכב המלך בלשצר על
1300~
1330~ דבר אל המלך את אשר יבא עליו כי רוח אלהיו בו ולא יכזב ועתה מדוע לא אקום ואסיר את ראש בלשצר ואריצה בו לכורש ודריוש מלכי מדי ופרס ואמצא חן בעיניהם
1443 על אדוני בלטשצר אכרות ראשו וארצה אל בלילה ההוא כשכב המלך בלשצר על
1450~ ויהי בשכב
1472 דבר אל אדוני המלך בלשצאר כדברים האלה אכרות עתה את ראשו ואתרצה בו אל מלכי מדיופרס: כ' בלילה כשכב
1475~ על בלשצר וארצה מדי ופרס. בלילה ההוא
1282 מיטתו ויקם אחד מסריסיו ויך את המלך ויהרגהו והתיז את ראשו מעליו ויקח את ראשו ויברח אל מחנה כורש ודריוש מלכי מדי ופרס ויתן
1300~ מטתו ויהרגֵ(י)הו ויקחה וישא .
1330~ כאשר זמם הסריס כן עשה וימהר בנשף וישלף את החרב מראשותי המלך בה בלשצר ויסר וילך כל הלילה עד נכון היום ויבא לשני המלכים
1443 מטתו הסריס המלך וימיתהו והתיז מעליו ויברח ויבא את ראשו אל מחנה כורש ודריוש מלך ויתן
1450~ מיטתו אחד מסריסיו ויהרגהו ויקחה וישא ויברח מלכי מדי ופרס
1472 מטתו הסריס וימיתהו ויכרות ויקחהו וילך כרש
1475~ כורש
1282 לפניהם את ראש בלשצר ויספר להם את כל אשר עשה המלך בלשצר לכלי בית י[י]י'
1300~ להם --- י"י
1330~ וראש בידו. ויהי כראותם ויחרדו ויבהלו האנשים איש לאחיו וכל החיל אשר עמם ויאמרו לסריס מה זה. להם הסריס דברים סיפר דניאל לבלשצר על אשר טימא כלי המקדש ואת חרון אף אלהי
1443 להם את ראש המלך את כל עשה לכלי האלהים אשר
1450~ להם המלך בלשצר י[י]י
1472 את . המלך י"י אשר הובאו
1475~ ייו
1282 כאשר חיללם במשתה היין וכאשר שלח מלאכו ויכתוב במכתב ויפרש לו את הדברים
1300~ באשר חללם ובאשר י[י]י את ויכתב את המכתב דניאל
1330~ השמים אשר מלאך מלפניו לכתוב אשר נגזר עליו על קיר ביתו בששר נוכח המנורה וכשמעי מפי דניאל
1443 בירושלם חיללם במשתה היין וכאשר אלהים מלאכו ויכתוב את המכתב ויפרוש את המכתב איש חמודות
1450~ כאשר . י[י]י הדברים האלה
1472 מירושלם אשר חללם ואשר י'י הנורא נכחו והוא לא ראה את מראהו ואשר בא דניאל ויבאר לו המכתב
1475~ ואשר ייו
1282 ויוכח אותו על הדברים אשר עשה בלשצר אשר מלאו לבו לחלל את כלי בית י[י]י' על כן קצף י[י]י' ויבֵא עליו הרעה
1300~ י'י ועל י'י ויבא את
1330~ ידעתי [כי] כל דבריו נכונים לא יפלו ארצה על הואלתי זמותי וחשתי לעשות כדבר
1443 ויוכח אותו על הדברי' אשר עשה בלשצר אשר מלאו לבו לחלל את כלי בית י[י]יו ויבא עליו י[י]יו את הרעה
1450~ הדברים י[י]י על כן קצף י[י]י כל
1472 הדבר באשר לשלוח יד את י"י ו[י]אמר אליהם הנה כה עשה בלשצר וכה כתב המלאך וכה פתר דניאל יי"י
1475~ לשלח ייו. ויאמר ייו
1282 הזאת אשר תראינה עיניכם היום הזה . ויהי כשמוֹע כורש ודריוש את הדברים האלה אשר דבר הסריס ויקדו וישתחוו לי[י]י'
1300~ ראות כשמֹעַ דבר(ו) להם ה(שָ)[סָ]רִי(ם)[ס] לי'י
1330~ הזה רואות כשמוע שני המלכים דבר[י] הסריס אשר הגיד ויחרדו מאימת אלהי השמים ויכרעו
1443 הזאת תראינה היום דריוש וכורש את הדברי' אשר דיבר לי[י]יו
1450~ : כורש ודריוש הדברים האלה דבר לי[י]י
1472 הזאת הזה . כרש לפניהם לי'י
1475~ אף הדברי' . לייו
1282 אלהי השמים ויאמר המלך כורש ברוך י[י]י' אלהי הכלים האלה ואלהי ההיכל אשר היה בירושלם אשר עשה נקמה באיש
1300~ כורש הקים בירושלים וביהודה
1330~ לאדון הכל ויאמרו
1443 אלהי השמים . ויאמר כורש ברוך י[י]יו אלהי הכלים האלה ואלהי ההיכל אשר היה בירושלם וביהודה אשר עשה באיש
1450~ ישראל המלך י[י]י נקמה
1472 השמים ואלהי כרש י'י הקדושי' אשר זכרת הזה
1475~ ייו הקדושים
1282 אשר חילל את כליו אשר הרשיע לעשות מכל המלכים אשר היו לפניו
1300~ חלל כי מאז שמעתי כי הוא אדון כל הבריות ויוצר כל (הבריות) העולם ואמנם עתה ידעתי כי כן הוא
1330~ אמנם ידענו אתה אלהים לבדך על כל צבא השמים ושמי השמים ועל ממלכות הארץ
1443 אשר חילל את כלי בית מקדשו כי מאז שמענו הוא אדון ואלהי כל בריות ויוצר כל העולם ואמנם עתה ידעתי כי י[י]יו
1450~ כליו שמעתי הבריות כן
1472 חלל כלי מקדשו שמענו הארץ ואלוה כל . ידענו י'י
1475~ בית מאז אשר ייו
1282
1300~ ובידו ממשלה להסיר מלכים ולהקים מלכים
1330~ וכל אשר תחפץ תעשה . ואתה ידעת את בלשאצר הרשע בן בנו של נבוכדנצר הרשע שהרשיע לעשות ותפקדהו
1443 הוא האלהים ואדון האדוני' ובידו ממשלה מלכי'
1450~ הממשלה מלכים ולקיים
1472 אלהי ישראל הוא אלהי האלהים ואדני האדונים והכח ולהקים
1475~ אלוה ואדון
1282
1300~ אז נדר המלך כורש לבנות את היכל אלהינו אשר בירושלים ולשלֹחַ את
1330~ לכלותו בחרון אפך על שחלל כלי בית מקדשך ותסגיריהו לטבח ביד ביד הסריס הזה להביא את ראשו לפנינו. ועתה נודה לך אלהי השמים על נפלאותיך שהפלאת לעשות אם נתון תתן ביד[י]נו את ארצו ואת עריצי גבריו ועשינו נקמתך מהם למלאות את חרון אפך אז תעזרינו לשלח
1443 אז נדר המלך כורש לבנות את היכל י[י]יו אלהינו אשר בירושלם ולשלוח
1450~
1472 וגם דריוש המלך הלל את י'י אלהי ישראל במהלל רב ויקד וישתחוה . ואמנם כרש הגדיל להלל. ואז כרש נדר אלהי ישראל
1475~ ייו ויקוד נדר
1282 . ויבאו כורש מלך פרס ודריוש מלך מדי בחיל כבד
1300~ הגולה מבבל ירושלימה ולהשיב את כלי הקדש אל היכל י'י ויהי אחרי הדברים האלה ויסעו
1330~ גלות עבדיך מקרבם ולבנות קדשך שבירשלם ולאסוף את נדחי עמך ולהיות לך לעבדים. ויעשו להם משתה ושמחה שלשת ימים. ויקומו וילכו
1443 הגולה מבבל לירושלם ולהשיב כלי הקדש אל ההיכל אשר בירושלם . ויהי אחר הדברי' האלה ויסעו כורש ודריוש מלך מדי בחיל כבד
1450~ הגוֹלָה ירושלם הקודש אחרי הדברים ויסע
1472 הגולה ירושלמה הקדש : כ"א ויהי ויקומו ויסעו כרש מלך מדי
1475~ .
1282 ואדיר חיל פרס ומדי ויחנו על בבל ויצורו עליה שנה וארבעה חדשים וימת דריוש מלך מדי במלחמה ההיא כי לכדו הכשדים את מעברות ההרים ויבהילו את מחנה פרס ותהי שם מלחמה גדולה ופולו בקרב ההוא שבעים אלף גוויות ארצה עם דריוש
1300~ מאד וישחיתו את כל ארץ כשדים וילחמו
1330~ וילכו אל
1443 וישחיתו את כל כשדים ויחנו על וילחמו עליה.
1450~ מאד
1472 כל
1475~
1282 מלך מדי ויחזק מעמד כורש מלך פרס וילחם בהמון הבאים עליו ויבריחם. אז המליכו שרי מדי את כורש למלך עליהם בראותם כי מת דריוש אדוניהם והמה בארץ נוכריה ומהיום ההוא והלאה נעשה מלכות מדי ופרס אחד וילחם כורש על בבל וילכדה ויך את כל זכורה לפי חרב
1300~ ויכוה מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק
1330~ וילכדוה וי(ח)הרסו כל מבצריהם ואת גבור[י]ה הרגו
1443 ויכוהו מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק
1450~ וילכדוה ויכוה(ו)
1472 ויכבשוה בחזקה ויכו את כל עמה
1475~
1282 ואת כל שריה תלה על העצים וכל זקיניה חנקו בחבלים וכל עולליה נפצו
1300~ [בדם אחד] בחוריה(ם) הרגו בחרב ובתולותיה דרכו בסוסים כגתות וכל וזקניה וכל הרותיה בקעו
1330~ והריותיה בקעו שחטו ברחובותיה ובחוריה וימשכום בסוסיהם ברחובות ובתולותיה דרסו בסוס(ו)[ים] ונפצו עוללם
1443 כאדם אחד ובחוריה הרגו ובתולותיה דרסו בסוסים ברגליהם וכל שריה וכל הרותיה בקעו וכל עולליה נופצו
1450~ בדם . ואת בחוריה ואת בתולותיה ההרות עולליהם נפצו
1472 כאיש ובחור[י]ה ברחובותיה ובתולותיה רמסו ודרסו ברגלי הסוסים וזקיניה הרותיה עולליה
1475~ ובחוריה וזקניה
1282 אל הסלע ונשיה רוטשו וכל ההרותיה בקעו. וינקום אלהים מבבל ומכשדים את דם עבדיו השפוך ונקמת עירו והיכלו
1300~ ויִ[נ]ק[ו]ם אלהינו ואת נקמת עמו ועירו .
1330~ הסלעים. ויקום עירו וישוטטו שני
1443 הסלע וינקום נקמת (ק) היכלו ועירו ועמו
1450~ בסלעים וַיִּקּוֹם אלהינו ומכשדים עבריו עמו והיכלו
1472 . וינקום י'י עבדיו היכלו ועמו כאשר דבר על ידי ירמיהו הנביא
1475~ אל הסלעים ייו עב(ר)[ד]יו
1282 אשר הרסו ואשר שרפו באש
1300~
1330~ המלכים האלה ואת כל רחובותיה בהמון חילם וי(ח)[ה]רסו ארמנותיה וישרפו את מ(ע)[ח]מדיה ויתקעו בשופרות ויריע תרועה ותבקע הארץ לקול שא[ו]נם ויאמרו אייכם גיבורי בבל ועריציה הפושעים בכל הארץ לא לכם עוד המלחמה ויציתו אש בכל הנקרה לפניהם עד עשותם את בבל שממה כסדום ועמורה כדבר ייי אשר דבר
1443
1450~
1472
1475~
1282
1300~ ויהי אחרי כן ויקחו שני המלכים האלה את כל מלכות כשדים
1330~ לעבדיו הנביאים. אחריכם וחלקו להם (את) ויפילו גורלות
1443 אחרי כן ויחלקו המלכי' הכשדי' מחוצה לבבל עד הנה בא הקץ למלכות כשדי'
1450~ את המלכים האלה כל ממלכות הכשדים
1472 הדברים האלה מלכות מכשדים מחוצה לבבל . ועד הנה בא הקץ למלכות כשדים. ויעזרו מלכי מדי ופרס מאז כל הימים. ודריוש המלך קבל את מלכות
1475~ שני כשדים המלכות
1282 וילכד
1300~ ויקח דריוש את בבל ואת בנתיה [ואת היכל המלך] ויתחזק המלך וישב על כסא בלשצר וימלך בבבל והמלך
1330~ בנותיה והיכל הארמון הגדול אשר בנה נבוכד נצר (בלשצר) דריוש [כ]סא ותהי בבל רבתי וכל בנותיה בגורל דריוש עם כל ארץ מדי .
1443 ואת היכל המלך כסא המלך וימלוך בבבל והמלך
1450~
1472 כשדים לעת זקנתו וימלוך על מדינת בבל. המלך
1475~ במדינת
1282 כורש את מלכות בבל
1300~ לקח [ כל ] כשדים [מיחוצה לבבל עד הנה בא הקץ למלכות כשדים ויעורו מלכות מדי ופרס ודריוש המדי קיבל את מלכות כשדים לעת זקנתו] וימלוך (דריוש)
1330~ וכורש מושל על ארץ ואשור וארץ פרס
1443 כורש לקח את מלכות כשדי' מחוצה לבבל עד הנה דברי מלכי כשדים . ויעזרו מלכות מדי ופרס ודריוש המדי קיבל את מלכות כשדים לעת זקנותו וימלוך
1450~ ממלכות הכשדים חוצה בא קץ למלכות הכשדים ויעורו ויכל מלכותו לעד
1472 כרש מלכותה מחוצה כל שארית מלכות כשדים. והנה עד כה דברי ספור מלכות כשדים
1475~ כורש .
1282
1300~ ב[---ת ]בבל [ה]ימים (רבים) [אשר ---]
1330~ .
1443 במדינת בבל
1450~ בכל אשר מלך
1472
1475~