משנה זבחים א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק א · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קיבל, והלך, וזרק, שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים.

כיצד לשמן ושלא לשמן? לשם פסח ולשם שלמים.

שלא לשמן ולשמן? לשם שלמים ולשם הפסח.

שהזבח נפסל בארבעה דברים, בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה.

רבי שמעון מכשיר בהילוך, שהיה רבי שמעון אומר: אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה, אבל אפשר שלא בהילוך – שוחט בצד המזבח וזורק.

רבי אליעזר אומר, המהלך במקום שהוא צריך להלך, המחשבה פוסלת.

ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,

קִבֵּל, וְהִלֵּךְ, וְזָרַק, שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,

אוֹ לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן,

אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן - פְּסוּלִים.

כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן?

לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים.

שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן?

לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם הַפֶּסַח.


שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים:

בִּשְׁחִיטָה, וּבְקִבּוּל, וּבְהִלּוּךְ, וּבִזְרִיקָה.


רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִלּוּךְ.

שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:

אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בִּשְׁחִיטָה, וְשֶׁלֹּא בְּקַבָּלָה, וְשֶׁלֹּא בִּזְרִיקָה,

אֲבָל אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בְּהִלּוּךְ -

שׁוֹחֵט בְּצַד הַמִּזְבֵּחַ וְזוֹרֵק.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:

הַמְהַלֵּךְ בִּמְקוֹם שֶׁהוּא צָרִיךְ לְהַלֵּךְ -

הַמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.

וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהַלֵּךְ -

אֵין הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.

נוסח הרמב"ם

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קיבל והילך וזרק שלא לשמן או לשמן ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמן פסולין כיצד לשמן ושלא לשמן לשם פסח ולשם שלמים ושלא לשמן ולשמן לשם שלמים ולשם הפסח שהזבח נפסל בארבעה דברים בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה רבי שמעון מכשיר בהילוך שהיה רבי שמעון אומר אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה אבל אפשר שלא בהילוך שוחט בצד המזבח וזורק רבי אלעזר אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך המחשבה פוסלת ובמקום שאינו צריך להלך אין המחשבה פוסלת.

פירוש הרמב"ם

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קבל והלך וזרק שלא לשמן כו': זה מבואר לפי שאנו הולכים אחר המחשבה באלו הארבע עבודות וכשחשב באחת מהן שלא לשמו פסול הזבח אם היה חטאת ופסח ואם היה שאר זבחים לא עלו לבעלים כמו שזכרנו וכבר באר ר"ש טעם מה שאמר וחכ"א עבודה שאפשר לבטלה שמה עבודה. וראוי שתדע מה שאמרו הולכה בזר פסולה ונאמר בסיפרא מקבלה ואילך מצות כהונה. ומה שאמר ר"א מקום שהוא צריך להלוך הוא שיוליך הדם ממקום הזבח למבית לעזרה ר"ל אצל המזבח ומקום שאינו צריך הוא שיוליך אותו חוץ לעזרה. ואין הלכה כר' אלעזר ולא כר"ש:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

קבל והלך וזרק. או או קתני. ששחטו שלא לשמן, או קבל הדם במזרק, או הוליך הדם למזבח, או זרק. כל אחת מארבע עבודות הללו שעשה שלא לשמן, בפסח ובחטאת, פסל. ובשאר זבחים, לא עלו לבעלים לשם חובה. ואפילו עשה אחת מארבע עבודות הללו לשמן ושלא לשמן יחד, בין שהקדים מחשבת לשמן למחשבת שלא לשמן בין שהקדים מחשבת שלא לשמן למחשבת לשמן, בכל ענין פסול:

אבל אפשר שלא בהלוך. הלכך לא חשיבא למפסל. וחכמים אומרים, אף על גב דאפשר שלא בהלוך, מחשבה פוסלת בה. דעבודה שאפשר לבטלה שמה עבודה, והולכת הדם עבודה היא, שהרי פסולה בזר טז, דכתיב ושחט והקריבו בני אהרן הכהנים, מקבלה ואילך מצות כהונה:

המהלך במקום שהוא צריך להלך. הולכה זו, מחשבה פוסלת בה. כיצד, קבלו בחוץ להלן מן המזבח והכניסו בפנים, שקירבו לצד המזבח, זהו הלוך שצריך להלך, ומחשבה פוסלת בו. קבלו בפנים סמוך למזבח והוציאו לחוץ, זהו הלוך שאינו צריך, ואין מחשבה פוסלת בו. חזר והכניסו, זהו הלוך הצריך. ואין הלכה כר' אלעזר ולא כר' שמעון:

פירוש תוספות יום טוב

או לשמן ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמן וכו'. פירש הר"ב ואפילו עשה אחת מארבע עבודות הללו לשמן ושלא לשמן יחד כו'. עיין במ"ב פ"ה דפסחים. כי שם הארכתי. עוד עיין מ"ש במ"ח פ"ח דב"מ. ובמ"ג פ"ד דפרה:

שהזבח נפסל כו' ובהלוך. פירש הר"ב והולכת הדם עבודה היא שהרי פסולה בזר כו' ש"מ דכל הכשר בזר לאו עבודה היא. וקשיא שחיטה דכשרה בזר כדתנן בספ"ג ותו בגמרא בפרקין דף י"ד ע"ב בהדיא אמרינן שחיטה לאו עבודה היא וכמו שאוכיח ג"כ בספ"ג דתמיד בס"ד וא"כ אמאי תפסל הזבח בשחיטה וי"ל דשאני שחיטה דבהנהו קראי דמעטיה רחמנא שלא לשמה בפסח. וחטאת. זביחה ושחיטה כתיב בהו בהדיא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טז) (על הברטנורא) שמע מינה דכל הכשר בזר לאו עבודה היא. וקשיא שחיטה, דכשרה בזר כדתנן בסוף פרק ג' כו'. ויש לומר דשאני שחיטה, דבהנהו קראי דמיעטיה רחמנא שלא לשמה בפסח וחטאת, זביחה ושחיטה כתיב בהן בהדיא:


פירושים נוספים


העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה כולל תוכן חדש (למעלה) ותוכן ישן (למטה).

יש לשלב ביניהם ואח"כ למחוק תבנית זו.


משנה הקודמת - משנה - סדר קדשים - מסכת זבחים - משנה הבאה


משנה פתוחה

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן,
קבל, והלך, וזרק שלא לשמן,
או לשמן ושלא לשמן,
או שלא לשמן ולשמן -
פסולים.
כיצד לשמן ושלא לשמן?
לשם פסח ולשם שלמים.
שלא לשמן ולשמן?
לשם שלמים ולשם הפסח.
שהזבח נפסל בארבעה דברים:
בשחיטה, ובקבול, ובהלוך, ובזריקה.
רבי שמעון מכשיר בהלוך.
שהיה רבי שמעון אומר:
אי אפשר שלא בשחיטה, ושלא בקבלה, ושלא בזריקה,
אבל אפשר שלא בהלוך -
שוחט בצד המזבח וזורק.
רבי אליעזר אומר:
המהלך במקום שהוא צריך להלך -
המחשבה פוסלת.
ובמקום שאין צריך להלך -
אין המחשבה פוסלת.

משנה מנוקדת

הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,
קִבֵּל, וְהִלֵּךְ, וְזָרַק, שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,
אוֹ לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן,
אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן -
פְּסוּלִים.
כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן?
לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים.
שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן?
לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם הַפֶּסַח.


שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים:
בִּשְׁחִיטָה, וּבְקִבּוּל, וּבְהִלּוּךְ, וּבִזְרִיקָה.


רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִלּוּךְ.
שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בִּשְׁחִיטָה, וְשֶׁלֹּא בְּקַבָּלָה, וְשֶׁלֹּא בִּזְרִיקָה,
אֲבָל אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בְּהִלּוּךְ -
שׁוֹחֵט בְּצַד הַמִּזְבֵּחַ וְזוֹרֵק.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
הַמְהַלֵּךְ בִּמְקוֹם שֶׁהוּא צָרִיךְ לְהַלֵּךְ -
הַמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.
וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהַלֵּךְ -
אֵין הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.