תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] ההיא רחבה דהואי בפומבדיתא[כשר 2] דהוי יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (עירובין כ״ד ע״ב) דחד גיסא פתוח למבוי דמתא וחד גיסא פתוח לשביל של כרמים ושביל של כרמים פתוח לגודא של נהרא וגודא דנהרא:

ובגמרא אמר אביי היכי ליעבד מחיצה ליעבד לה אגודא דנהרא כלומר ליעבד מחיצה אגודא דנהרא כדי להקיף לדירה אין עושין מחיצה על גבי מחיצה ליעבד צורת הפתח אפומא דשביל של כרמים דלהדי רחבה אלא אמר אביי ליעבד לחי אפתחא דשביל של כרמים דכיון דהוי להו דבר מועט לא שדיין ליה גמלי ומהני ליה לשביל של כרמים דגודא הוי מחיצא מעליא ולחי מאידך גיסא מהני דאי הוי חצר פתוחה בין חצר לשביל דהוי מותר לטלטל לשביל של כרמים ובשביל עצמו מהני נמי לרחבה אמר ליה רבא אם כן יאמרו לחי מועיל לשביל דעלמא דהוא רשות הרבים ממש אלא אמר רבא ליעבד לחי להאיך גיסא להדא מתא מגו דמהני למבוי דמתא מהני נמי לרחבה דהוי כהקיף לדירה ובלא מגו ליכא לתרוצי משום דלתי הוי תקון מעליא[כשר 3]:

הערות הרב מנחם מנדל כשר[עריכה]

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ בגמ׳ עירובין כ״ד הגירסא ״פום נהרא״ (בנין ציון) עי׳ במגיד משנה פט״ז מה״ש הי״א שהביא ג״כ הגירסא בפומבדיתא.
  3. ^ צ״ל ״משום דלחי "לא" הוי תיקון מעליא״ וכוונתו לתרץ למה הזכיר מגו גבי לחי ולא גבי צוה״פ משום דלחי לא הוי תיקון מעליא (עי׳ עירובין יב) וכ״כ הריטב״א עירובין לתרץ, (בנין ציון) וכדברי הריטב״א מבואר גם בחי׳ הרשב״א לעירובין.