חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות נתוני אשראי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות נתוני אשראי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות נתוני אשראי, התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 392.


בתוקף סמכותי לפי הגדרת נותן אשראי שבסעיף 2 ולפי סעיפים 19(ב) ו־(ד)(1), 22(ה)(1), 26(א)(3), 26(ג), 30(א), 35(א), 36, 42(ב), 46, 49(א) ו־(ב), 107, 115 ו־125(ד) לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר לעניין תקנות 2, 18 והתוספת הראשונה, בהסכמת הנגיד לעניין תקנות 2 עד 4, 6 עד 9, 18, התוספת הראשונה והתוספת השלישית, בהתייעצות עם הנגיד לעניין תקנות 5, 12 והתוספת השנייה, ובאישור ועדת הכלכלה לעניין תקנות 2 עד 13, 16 עד 18 והתוספת הראשונה עד התוספת השלישית, אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”הכונס הרשמי“ – כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל;
”חוק ההוצאה לפועל“ – חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967;
”חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות“ – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962;
”חוק מרשם האוכלוסין“ – חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
”חוק שיקים ללא כיסוי“ – חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981;
”מספר זהות“, לעניין תושב – מספר זהות לפי מרשם האוכלוסין, כמשמעותו בסעיף 2(ב) לחוק מרשם האוכלוסין ואם אין מספר זהות לפי מרשם האוכלוסין מספר דרכון בצירוף פרטים לגבי המדינה שבה הונפק הדרכון;
”סכום החוב בפתיחתו“ – קרן החוב, הריבית וההצמדה שנצברו עד מועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל, שכר טרחה א׳, הוצאות ואגרת הוצאה לפועל;
”תושב“ – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין;
”תעודה מזהה“ – תעודת זהות, דרכון ורישיון נהיגה ובלבד שהם בתוקף ונושאים תמונה.

פרק ב׳: העברת נתוני אשראי למאגר בידי מקורות המידע

העברת נתוני אשראי
נוסף על האמור בסעיף 19(ב) לחוק, מקור מידע ומקור מוסמך כאמור בטור א׳ בתוספת הראשונה יעביר למאגר נתוני אשראי את הנתונים המפורטים בטור ב׳ שלצדו ויחולו התנאים להעברה לפי טור ג׳ שלצדם.

פרק ג׳: נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים

נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים לעניין הכללה במאגר נתוני אשראי
נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים, לעניין סעיף 22 לחוק, הם כמפורט כלהלן:
(1)
נתון מהכונס הרשמי – מתן צו כינוס, פתיחת הליך לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל, הכרזה על פשיטת רגל;
(2)
נתון מלשכות ההוצאה לפועל – קיומו של תיק הוצאה לפועל, שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000 שקלים חדשים או קיומם של שני תיקי הוצאה לפועל או יותר בסכום מצטבר העולה על 4,000 שקלים חדשים, לפי תנאי ההעברה וסוג התיק, הקבועים בפרט 2 לתוספת הראשונה;
(3)
נתון מבנק ישראל לפי פרט 3 לתוספת הראשונה, למעט נתון בדבר ביטול הגבלה או סיומה;
(4)
נתון בדבר חוב של לקוח אצל תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיס חיוב או מקור מידע – כשסכום החוב מעל 10,000 שקלים חדשים, ונפתחו בשלו הליכים בבית משפט.
נסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים לעניין חיווי אשראי
נסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים, לעניין סעיף 35 לחוק, הן כמפורט להלן:
(1)
קיומו של נתון מהכונס הרשמי – מתן צו כינוס, פתיחת הליך לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל, הכרזה על פשיטת רגל;
(2)
קיומו של תיק הוצאה לפועל שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000 שקלים חדשים או קיומם של שני תיקי הוצאה לפועל או יותר גם אם סכומם נמוך יותר בסכום מצטבר העולה על 4,000 שקלים חדשים, לפי תנאי ההעברה וסוג התיק, הקבועים בפרט 2 בתוספת הראשונה;
(3)
קיומם של נתון מבנק ישראל לפי פרט 3 לתוספת הראשונה, למעט נתון בדבר ביטול הגבלה או סיומה;
(4)
קיומו של נתון בדבר חוב של לקוח אצל תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיס חיוב או מקור מידע – כשסכום החוב מעל 10,000 שקלים חדשים, ונפתחו בשלו הליכים בבית משפט;
(5)
קיומו של נתון מתאגיד בנקאי או מבנק הדואר בנוגע להתראות בשל סירוב שיקים לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי.

פרק ד׳: הוראות לעניין הסכמת הלקוח לדוח אשראי

הוראות לעניין זיהוי הלקוח, קבלת הסכמתו להעברת נתוני האשראי לגביו ותיעודה
ההוראות לעניין הסכמתו המפורשת של הלקוח להעברת נתוני האשראי לגביו ללשכת האשראי, לשם עריכת דוח אשראי שיימסר לנותן האשראי, הן אלה:
(1)
נותן האשראי יזהה את הלקוח זיהוי בעצמו או באמצעות צד שלישי שמבצע זיהוי בעל מהימנות גבוהה, באחת מדרכי הזיהוי האלה:
(א)
פנים אל פנים באמצעות תעודה מזהה;
(ב)
שיחת וידאו באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית, בצירוף שליחת העתק תעודה מזהה בפקסימילה, בדואר אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי מאובטח, במהלך השיחה, יחד עם הצגתה במהלך השיחה;
(ג)
אימות טלפוני מוקלט או מקוון לפרטים מזהים של הלקוח הנמצאים במאגר מסוים לפי קביעת הממונה לפי סעיף 68 לחוק;
(ד)
קוד זיהוי אישי שהוסכם בין הלקוח לבין הגורם המזהה כאמצעי זיהוי עתידי לאחר שבוצע זיהוי לפי פסקאות (א) עד (ג), שתוקפו או שמספר השימושים בו מוגבלים;
(ה)
זיהוי בידי עורך דין או רשם של בית משפט;
(ו)
באמצעות תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין או חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרת בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
(ז)
זיהוי של אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך – זיהוי פנים אל פנים באמצעות תעודה מזהה של האפוטרופוס או מיופה הכוח המתמשך, ובמקרה של אפוטרופוס שהוא תאגיד – באמצעות תעודה מזהה של מורשה חתימה או נציג מוסמך מטעם התאגיד שהעתק ממנה יצורף לייפוי הכוח בלווי אישור רואה חשבון או עורך דין של התאגיד;
(ח)
אמצעי זיהוי נוסף שקבע הממונה, לפי סעיף 68 לחוק, בהסכמת רשם מאגרי המידע;
(2)
נותן האשראי שזיהה את הלקוח יקבל את הסכמתו, לרבות באמצעות האפוטרופוס או מיופה הכוח המתמשך, במועד הזיהוי, באמצעות טופס ההסכמה ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה, בשפה שבה בחר הלקוח, באחת מן הדרכים האלה, לפי אופן הזיהוי:
(א)
פנים אל פנים;
(ב)
בטופס הסכמה מקוון;
(ג)
בשיחה טלפונית, או בשיחת היוועדות חזותית; הגורם המזהה ימלא ללקוח את טופס ההסכמה, ובלבד שמיד בסיום השיחה ישלח העתק מהטופס המלא לכתובת הדואר האלקטרוני או מספר הפקסימילה שמסר הלקוח, או שישלח אליו מסרון עם קישור לאתר אינטרנט שבו יוצג לעיונו הטופס המלא או באמצעי דיגיטלי מאובטח אחר, שהוסכם עם הלקוח;
(3)
נותן האשראי שמבקש לקבל את הסכמת הלקוח שלא במעמד הזיהוי, יוודא עם הלקוח כי הלקוח מילא את טופס ההסכמה שבתוספת השנייה, על בסיס פרטי קשר שנמסרו במעמד הזיהוי;
(4)
נותן האשראי יתעד את הסכמת הלקוח בכתב, לרבות בטופס הסכמה מקוון, או בהקלטה, אם ההסכמה נמסרה בשיחה טלפונית או היוועדות חזותית;

מסמך או הקלטה כאמור יישמרו לתקופה של שבע שנים ממועד פקיעת תוקף הסכמת הלקוח;

(5)
נותן האשראי יצהיר במסגרת הבקשה לקבלת נתוני האשראי כי בוצע זיהוי של הלקוח והתקבלה הסכמתו כנדרש וכי הסכמת הלקוח ניתנה לצורך ביצוע עסקת אשראי מסוימת;
(6)
מונה ללקוח אפוטרופוס, האפוטרופוס יציג לנותן האשראי צו מינוי אפוטרופוס לענייני רכוש או לעניינים מסוימים הכוללים את הסמכות לקחת אשראי או לתת את הסכמתו למסירת נתוני אשראי בשם הלקוח לפי החוק;
(7)
מונה ללקוח מיופה כוח מתמשך, כהגדרתו בסעיף 32ב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, האפוטרופוס יציג לנותן האשראי את הפרטים האלה:
(א)
ייפוי כוח מתמשך לפעול בענייני רכוש או בעניינים הכוללים את הסמכות לפעול בנוגע לקבלת אשראי לפי חוק נתוני אשראי;
(ב)
אישור הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;
(ג)
אישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך לפי סעיף 32יט לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;
(ד)
הצהרה של מיופה הכוח כי ייפוי הכוח בתוקף.

פרק ה׳: ייפוי כוח בתמורה

ייפוי כוח בתמורה
ייפוי כוח בתמורה יהיה ייפוי כוח לקבלת דוח ריכוז נתונים רגיל לשם ייעוץ פיננסי בתחום האשראי.
ייפוי כוח חד־פעמי או מתמשך
ייפוי כוח לפי פרק זה יכול להיות חד־פעמי או לתקופה ובלבד שהתקופה לא תעלה על שלוש שנים, כפי שהחליט הלקוח.
ייפוי כוח בכתב
ייפוי כוח לפי פרק זה יהיה בכתב, לרבות באמצעים מקוונים, באמצעות טופס ייפוי הכוח ערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית, בשפה שבה בחר הלקוח.
הצהרת מיופה כוח בתמורה
מיופה כוח בתמורה יעמיד לעיונו של הלקוח התחייבות בדבר עמידתו בחוק נתוני אשראי.
הוכחת קיומם של תנאים להעברת דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה כוח בתמורה
אופן הוכחת קיומם של תנאים להעברת דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה כוח בתמורה לפי סעיף 42(ב) לחוק:
(1)
לשכת אשראי תעביר דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה הכוח בתמורה לאחר שזיהתה אותו באמצעי הזיהוי המפורטים בתקנה 5(1) או באמצעות קוד זיהוי אישי שנתן הממונה או לשכת האשראי למיופה הכוח בתמורה;
(2)
לשכת האשראי וידאה כי מיופה הכוח בתמורה רשום במרשם מיופי כוח בתמורה ולפי המרשם לא הוגבלה או נאסרה פעולתו;
(3)
מיופה הכוח בתמורה הצהיר לפני לשכת האשראי כי הלקוח ייפה את כוחו, וייפוי הכוח נמצא ברשותו;
(4)
לשכת האשראי הצהירה לפני בנק ישראל כי זיהתה את מיופה הכוח בתמורה והתקיימו שאר התנאים הקבועים בתקנה זו.
תקופת החזקת נתוני אשראי בידי מיופה כוח בתמורה
(א)
מיופה כוח בתמורה יחזיק בדוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח לתקופה שאינה עולה על 60 ימים מיום הפקת הדוח או עד למועד שבו הסתיימה תקופת ההסכם למתן השירות עם הלקוח, לפי המוקדם מביניהם; אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של מיופה הכוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח, מעודכן, לפי תקופת ההתקשרות הקבועה בייפוי הכוח.
(ב)
בחלוף המועד כאמור בתקנת משנה (א), מיופה הכוח בתמורה ימחק את דוח ריכוז הנתונים הרגיל לגבי הלקוח, כך שלא יהיה ניתן לאחזר את הנתונים.

פרק ו׳: שונות

מתווך בעסקאות אשראי
לעניין החוק יראו מתווך דרך עיסוק, בין מלווים ללווים שהם לקוחות, באמצעות מערכת מקוונת אם המתווך מנהל לצדדים את מתן ההלוואה לרבות קביעת תנאי ההתחייבות וגביית התשלומים בעסקת אשראי, כנותן אשראי.
נותן אשראי בסיכון נמוך
נותן אשראי בסיכון נמוך לעניין סעיף 26(א)(3) לחוק הוא נותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות כשהאשראי ניתן לתקופה שאינה עולה על שנים עשר חודשים וסכומו אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים.
נתוני אשראי שניתנים למסירה יחד עם חיווי אשראי
נתוני האשראי שאותם רשאית למסור לשכת האשראי, יחד עם חיווי האשראי לגבי לקוח, לפי בקשת נותן האשראי, הם כלהלן:
(1)
הימצאותו של הלקוח במרשם חייבים משתמטים לפי פרק ו2 לחוק ההוצאה לפועל;
(2)
הימצאותו של הלקוח במרשם חייבים מוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה לחוק ההוצאה לפועל;
(3)
האם הלקוח הוא לקוח מוגבל או מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי;
(4)
נתונים בדבר פשיטת רגל, לפי פקודת פשיטת רגל
(א)
מתן צו כינוס;
(ב)
הכרזה על פשיטת רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל;
(ג)
ביטול צו כינוס או ביטול הכרזה על פשיטת רגל לפי סעיפים 55 או 181 לפקודת פשיטת הרגל;
(ד)
(ה)
אישור הסדר נושים לפי סעיפים 19א, 35 או 52 לפקודת פשיטת רגל;
(ו)
השלמת הסדר נושים שאושר לפי סעיפים 35 או 53 לפקודת פשיטת הרגל.
נתוני אשראי שלא יימסרו ללשכת האשראי
אין לכלול בנתוני אשראי הנמסרים ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי לפי סעיף 46 לחוק את שיעור הריבית, עמלות או הוצאות שונות שמשלם הלקוח.
בקשת לקוח שלא יימסרו נתוני אשראי לגביו מהמאגר
הלקוח רשאי לבקש ממאגר בנק ישראל שנתוני אשראי לגביו לא יימסרו לשם עריכת דוח אשראי לנותן אשראי מסוים, לסוג מסוים של נותני אשראי או לכלל נותני האשראי.
תקופת החזקת נתוני אשראי בידי לשכת האשראי
לשכת האשראי לא תחזיק בנתוני אשראי שקיבלה לשם מתן שירות נתוני אשראי או שירות המתבסס על נתוני אשראי יותר מ־30 ימים.
פרטים מזהים הכלולים בנתוני אשראי
הפרטים המזהים של הלקוח לשם הכללתם במאגר נתוני אשראי לצורך פרק ו׳ לחוק יהיו שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת; הפרטים המזהים של לקוח לצורך פרק ז׳ לחוק יהיו שם פרטי ושם משפחה ומספר זהות.
הוראות
התקופה שאליה יתייחסו נתוני אשראי שיועברו למאגר ביום תחילתו של החוק לפי סעיף 123 לחוק תהיה –
(1)
לגבי תאגיד בנקאי ומנפיק כרטיס חיוב – מיום כ״ג בניסן התשע״ו (1 במאי 2016);
(2)
לגבי שאר מקורות המידע – מיום תחילת החוק;
(3)
לגבי מקור מוסמך – מיום תחילת החוק לגביו או במועד מאוחר יותר כפי שיורה לו הממונה לפי סעיף 26(א)(2) או לפי הוראות הממונה לפי סעיף 68 לחוק.
הצמדה
סכומים לפי תקנות 3(2), (4), 4(2), (4) ו־12 יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון, לעומת מדד ינואר 2017, ויעוגל לסכום הקרוב השלם שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; שר המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.

תוספת ראשונה

(תקנות 2, 3 ו־4)

 טור א׳
מקור המידע
טור ב׳
פרטי המידע
טור ג׳
תנאים להעברה והערות
1.הכונס הרשמיכינוס (לרבות בקשה לצו כינוס, זהות מגיש הבקשה), גובה החוב כפי שהכריע בעל תפקיד; פשיטת רגל (לרבות הכרזה על פשיטת רגל), ביטול או דחייה של צו הכינוס ושל ההכרזה (לרבות בשל כך שלא היה צריך להיות מוכרז כפושט רגל או הוכח שחובותיו נפרעו במלואם), הפטר, קיומה של תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצדו, פשרה או הסדר לפני צו כינוס (לרבות הסדר נושים, השלמת הסדר נושים).לעניין פרט זה –
”צו כינוס“ – כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל;
הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 19(ז) לחוק, נתונים נוספים בדבר גובה החוב.
2.הוצאה לפועלסוג תיק (פסק דין כספי, שטר, תיק איחוד, תביעה על סכום קצוב, משכון, משכנתה, כביש אגרה, הרשאה לפי פקודת המסים (גבייה), צו תשלומים, גובה החוב לרבות הקטנות החוב, נתונים לגבי חייב מוגבל באמצעים, הפטר, איחוד תיקים), נתונים בדבר סגירת התיק (בין השאר, סיבת הסגירה, תאריך הסגירה);לעניין פרט זה –
”תיק איחוד“ – כמשמעותו בפרק ז3 בחוק ההוצאה לפועל;
”חייב“ – כהגדרתו בחוק ההוצאה לפועל;
”חייב מוגבל באמצעים“ – כמשמעותו בסעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל;
”פסק דין“ – פסק דין כספי שאינו חיוב במזונות, וכן שטר משכון או משכנתה.
עברו שישים ימים לפחות ממועד המצאת האזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל לחייב, למעט לגבי תיק איחוד, ובלבד שבעת העברת המידע למאגר לא מצוי בתיק צו לעיכוב ההליכים נגד החייב, למעט אם הוא תיק שעוכבו בו ההליכים עקב צירופו לתיק איחוד.
3.בנק ישראלנתונים כאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק שהם נתונים אם הלקוח הוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור ובדבר המגבלה ומועדי ההגבלה, צו מניעה, ביטול או סיום ההגבלה, הסיבה לביטול או לסיום ההגבלה. 
4.תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיסי חיוב או מקור מוסמך שמעביר נתוני אשראי למאגרפרטי זיהוי בנוגע לעסקת האשראי, סוג עסקת אשראי (בין השאר: מסגרת אשראי, מסגרת מתחדשת, הלוואה, משכנתה, ערבות); מטרת האשראי (בין השאר: עסק, רכב, לימודים, נדל״ן, השקעה בשוק ההון, ארגון חוב מחדש, כרטיס אשראי); תנאי עסקת האשראי (בין השאר: תקופה, סכום, קיום ביטחונות, תדירות התשלום, ריבית, הצמדה, מטבע); נתונים בדבר ביצוע העסקה והיסטוריית התשלומים במסגרתה (בין השאר: ניצול אשראי, יתרה לסילוק, ביצוע תשלומים, פיגור בתשלום, מחילת חוב, חילוט ערבות, נקיטת הליך משפטי או הוצאה לפועל), פרטי לקוחות הקשורים לעסקה ומהות הקשר שלהם (בין השאר: מספר הלקוחות הקשורים, פרטים מזהים של הלקוחות הקשורים, סוג הקשר לעסקה – לדוגמה, אם ערב או חייב).לגבי ”מטרת אשראי“ – המידע יימסר לגבי עסקת אשראי העולה על 5,000 שקלים חדשים.
לגבי ”פיגור בתשלום“ – עברו 30 ימים לפחות מהמועד שבו נוצר החוב והחוב שבפיגור הוא מעל 200 שקלים חדשים; אם המקור המוסמך נותן אשראי אגב מכירת נכס או שירות – עברו 60 ימים לפחות מהמועד שבו נוצר החוב והחוב שבפיגור הוא מעל 500 שקלים חדשים; והכול בלבד שנמסרה התראה על הפיגור בתשלום ללקוח; הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 19(ז) לחוק סכומי חוב העולים על 200 שקלים חדשים או 500 שקלים חדשים, לפי העניין.
לגבי ”מחילת חוב“ – החוב שנמחל הוא מעל 200 שקלים חדשים; אם המקור המוסמך נותן אשראי אגב מכירת נכס או שירות – החוב שנמחל הוא מעל 500 שקלים חדשים; הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 19(ז) לחוק סכומי חוב העולים על 200 שקלים חדשים או 500 שקלים חדשים, לפי העניין.
לגבי ”לקוחות קשורים“ – לקוח שביקש שנתוני האשראי לגביו לא ייכללו במאגר לפי סעיף 22 לחוק, בנק ישראל לא יכלול לגביו במאגר נתונים בדבר היותו ”לקוח קשור“.
5.תאגיד בנקאי ובנק הדוארמספר שיקים שהוצגו לפירעון, מספר שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק, מספר הוראות לחיוב חשבון, מספר הוראות קבע או הוראות חיוב דיגיטליות שכובדו ושלא כובדו, התראות לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי; הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 19(ז) לחוק כי נתוני האשראי ייכללו גם את סכומי השיקים וההוראות כאמור.

תוספת שנייה

(תקנה 5)

טופס 1: טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע״ח–2017
טופס 2: טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגבי הלקוח לנותן האשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע״ח–2017

תוספת שלישית

(תקנה 8)

ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה


י״א בכסלו התשע״ח (29 בנובמבר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.