חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו נתוני אשראי (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו נתוני אשראי (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו נתוני אשראי (אגרות), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 215; תשע״ט, 1355; תשפ״א, 2190.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(ד) ו־(ה) ו־116 לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת למעט לגבי הסעיפים בצו זה שלפי סעיף 38(ד) ו־(ה) לחוק, אני מצווה לאמור:


אגרה בעד רישיון
אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים תהיה בסכום של 50,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 51,700 ש״ח).
אגרה שנתית
(א)
לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים ישלמו בעד שלוש השנים הראשונות לפעילותן אגרה שנתית בסכום של 20,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 20,280 ש״ח); ואולם לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים שקיבלה לראשונה רישיון בתקופה שבין 1 ביולי ל־31 בדצמבר, תשלם בעד אותה שנה מחצית מסכום האגרה השנתית האמורה.
(ב)
מהשנה הרביעית לפעילותה תשלם לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים אגרה שנתית בגובה 3% מהרווח לפני מס או 20,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 20,280 ש״ח), הגבוה מבין השניים; לעניין זה, ”רווח לפני מס“ – הרווח לפני מס של הלשכה לפי המוצג בדוח הכספי השנתי האחרון שלה.
אגרות בעד מסירת מידע מהמאגר [תיקון: תשע״ט, תשפ״א]
(א)
לשכת אשראי תשלם למאגר אגרה בעד מסירת מידע כמפורט להלן:
(1)
2 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 2 ש״ח) לשנה בעד מסירת מידע לנותן אשראי, על שינויים בנתוני אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13(1)(ב) לחוק;
(1א)
3 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 3 ש״ח) בעד מסירה בודדת של דוח ריכוז נתונים לגבי לקוח, שאינו הדוח הראשון לשנה מסוימת, לצורך מתן שירותים ללקוח לפי סעיף 13(2)(א) או (ב) לחוק וכן לצורך מסירת דוח ריכוז נתונים ללקוח לפי סעיף 39 לחוק;
(2)
2 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 2 ש״ח) לשנה בעד מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר, לפי סעיף 13(2)(ג) לחוק;
(3)
5 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 5.10 ש״ח) בעד כל מסירה של נתונים השמורים במאגר שנמסרו ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23(ב) לחוק;
(4)
3 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 3 ש״ח) בעד מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק;
(5)
1 שקל חדש (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 1 ש״ח) בעד מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי אשראי לפי סעיף 35 לחוק;
(5א)
1 שקל חדש (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 1 ש״ח) בעד מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע, אשר מותר למסרו לפי החוק;
(5ב)
3 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 3 ש״ח) בעד מסירה בודדת של דוח ריכוז נתונים לגבי לקוח, שאינו הדוח הראשון לשנה מסוימת, לפי סעיף 42(א) לחוק, לשם מסירתו למיופה כוח בתמורה;
(6)
100,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 101,400 ש״ח) בעד גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה.
(ב)
לקוח ישלם למאגר אגרה בעד מסירת מידע כמפורט להלן:
(1)
30 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 30 ש״ח) בעד מסירת דוח ריכוז נתונים, שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת, שיישלח בצורה מקוונת, ו־40 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 41 ש״ח) בעד דוח כאמור שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ד) לחוק;
(2)
10 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 10 ש״ח) בעד עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר לו בעבר, שיישלח בצורה מקוונת, ו־20 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 20 ש״ח) בעד דוח כאמור שיישלח בדואר;
(3)
10 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 10 ש״ח) בעד מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים, שיישלח בצורה מקוונת, ו־20 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2021, 20 ש״ח) בעד דוח כאמור שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ה) לחוק.
הצמדת סכומי האגרות, דרכי תשלום ומועדי תשלום [תיקון: תשע״ט]
(א)
סכומי האגרות יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון לעומת מדד ינואר 2017. סכום שעודכן כאמור יעוגל כמפורט להלן:
(1)
סכום שהוא קטן מ־10 שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות; סכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מעלה;
(2)
סכום שהוא 10 שקלים חדשים או יותר אך נמוך מ־100 שקלים חדשים, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה;
(3)
סכום שהוא 100 שקלים חדשים או יותר אך נמוך מ־1,000 שקלים חדשים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; סכום של 2 שקלים ו־50 אגורות יעוגל כלפי מעלה;
(4)
סכום שהוא 1,000 שקלים חדשים או יותר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; סכום של 5 שקלים יעוגל כלפי מעלה;
הסכום המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל.
(ב)
האגרה בעד רישיון תשולם בתוך 15 ימים ממועד קבלת הרישיון.
(ג)
אגרה שנתית תשולם עד 15 בינואר של השנה שבעדה משולמת האגרה; ואולם אם ניתן הרישיון לאחר אותו יום, תשולם האגרה השנתית לפני מתן הרישיון.
(ד)
סך כל האגרות המוטלות על לשכת האשראי בעד מסירת מידע מהמאגר לפי סעיף 3 ישולמו עד 15 ימים מתום החודש שבעדו משולמות האגרות.
(ה)
לשכת אשראי תשלם את האגרות המוטלות עליה לפי צו זה באמצעות העברה בנקאית לטובת בנק ישראל לחשבון שאת פרטיו ימסור חשב בנק ישראל למבקש או לבעל הרישיון לפי העניין; לקוח ישלם את האגרה בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי באמצעות שרת התשלומים הממשלתי.
הפרשי הצמדה וריבית בשל אגרה שלא שולמה במועדה
לא שילמה לשכת האשראי או לשכת מידע על עוסקים את האגרה במועדה, ייווספו לאגרה, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד לתשלומה.
תחילה [תיקון: תשע״ט]
תחילתו של צו זה ביום תחילת החוק; ואולם תחילתן של ההוראות לפי צו זה לעניין האגרות המפורטות בטור א׳ בטבלה שבתוספת, תהיה כמפורט בטור ב׳ לצדו.
[תיקון: תשע״ט]

תוספת

(סעיף 6)

טור א׳טור ב׳
(1)
אגרה בעד רישיון לפי סעיף 1
ביום פרסום צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התשע״ט–2018 (הצו פורסם ביום 25.11.2018)
(2)
אגרה בעד גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה לפי סעיף 3(א)(6)
ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019)


י״ח בחשוון התשע״ח (7 בנובמבר 2017)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.