חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2652.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(ב) לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובעת כללים אלה:


מקרים, נסיבות ושיקולים שבהם ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים
הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה – 35%; לא הפר אותה הוראה בשנה שקדמה להפרה – 20%;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה ביוזמתו ודיווח עליה לממונה – 40%;
(3)
המפר נקט פעולות לתיקון הליקויים, למניעת ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 30%;
(4)
למפר מערכת נהלים פנימית, שנועדה לאתר ולמנוע ביצוע של ההפרה, וההפרה מעידה על כשל נקודתי ולא על כשל מערכתי – 10%;
(5)
קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה, תפקידו של המפר, היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – עד 50%;
(6)
לעניין מיופה כוח בתמורה – אם המפר יחיד – ראה הממונה, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיף 1, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 90% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
הפחתת עיצומים בשנת פעילות הראשונה
הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשל הפרה שבוצעה בשנה הראשונה לפעילותו מול המאגר עד שיעור של 85%, ובלבד שהמפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, להנחת דעתו של הממונה, בתוך פרק הזמן שעליו הורה הממונה; לא תיקן המפר את ההוראה בתוך פרק הזמן שהורה הממונה, תבוטל ההפחתה והמפר יהיה חייב בסכום העיצום הכספי כאילו לא ניתנה ההפחתה מלכתחילה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5% ממחזור העסקאות שלו.
(ב)
סעיף קטן (א) יחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי סעיפים 1 או 3 ובין אם לאו.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי סעיף זה, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
(ד)
בסעיף זה –
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
”מחזור עסקאות“ – כהגדרת ”מחזור עסקאות של עוסק“ בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”רואה חשבון מבקר“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום כניסתו לתוקף של החוק לפי הוראות סעיף 123, ואולם אם תחילת הוראות החוק לעניין מסירת מידע ממקורות המידע למאגר תהיה במועד מוקדם יותר מהמועד האמור בסעיף 123(א), יהיה מועד תחילתם של כללים אלה במועד שנקבע בצו מכוח סעיף 123(ב).


י״א באב התשע״ח (23 ביולי 2018)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.