חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1362; תשע״ט, 24.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ה), 8, 11(ב) ו־61(ד) לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני קובעת כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בכללים אלה –
”בעל רישיון“ – מי שבידיו רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, לפי העניין;
”מבקש“ – מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון שירות נתוני אשראי לפי סעיף 7 לחוק או מי שהגיש בקשה לרישיון שירות מידע על עוסקים לפי סעיף 61 לחוק;
”ערובה“ – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק;
”רישיון“ – רישיון שירות נתוני אשראי או רישיון שירות מידע על עוסקים, לפי העניין.

פרק ב׳: הגשת בקשה לרישיון לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים

בקשה לרישיון
(א)
בקשה לרישיון תוגש לממונה, תיחתם ביד מי שהוסמך לחתום עליה בשמו של המבקש והיא תכלול, בין השאר, את אלה:
(1)
סוג הרישיון המבוקש והשירותים שייתן המבקש;
(2)
פרטי הזיהוי של המבקש ושל נושאי המשרה שבו;
(3)
פרטי הזיהוי של בעלי העניין ובעלי השליטה במבקש, ושיעור החזקתם באמצעי השליטה בו;
(4)
פירוט ניסיונו המקצועי של המבקש ושל נושאי המשרה בו;
(5)
פירוט משאבים ותכנית עסקית של המבקש;
(6)
הנתונים הדרושים לשם חישוב סכום הערובה או הביטוח לפי פרק ג׳.
(ב)
לבקשה לרישיון יצורף תצהיר לאימות העובדות שעליהן היא מתבססת.
(ג)
ניתן להגיש בקשה לפי הטופס שיכין הממונה לפי סעיף זה ושמפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל.
(ד)
המבקש להפעיל שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים, יגיש לממונה שתי בקשות נפרדות על גבי טפסים נפרדים ויצרף לכל אחת מהבקשות את המסמכים הנוגעים לו לפי כללים אלה.
פרטי הבקשה
(א)
המבקש יציין בבקשה לרישיון את כל הפרטים הנדרשים לפי סעיף 2; נבצר מהמבקש לציין פרט – יפרט את הנימוקים לכך.
(ב)
בציון הפרטים ינקוט המבקש לשון ברורה וחד־משמעית וישתמש במונחים המשמשים בחוק ובכללים אלה, ככל האפשר.
מסמכים נלווים לבקשת הרישיון
(א)
לבקשה לרישיון יצורפו הצהרות ומסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת רישיון וכן מסמכים והצהרות, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
המסמכים שלפיהם התאגד המבקש והמסמכים שלפיהם הוא פועל;
(2)
נתונים בדבר האמצעים הכספיים, היקף ההשקעה הנדרש ומקורות המימון של המבקש;
(3)
תרשים ההחזקות במבקש ותרשים החזקותיו של המבקש בגופים אחרים והצהרה של המבקש כי מבנה ההחזקות עומד בדרישות סעיף 7(ב)(2) לחוק;
(4)
רשימת נושאי המשרה במבקש, לרבות פירוט לגבי כישורים, השכלה וניסיון הנוגע לרישיון המבוקש;
(5)
התכנית העסקית של המבקש, לרבות התייחסות למבנה הארגוני המפורט, המשאבים התפעוליים ומשאבי כוח אדם, והתחזית התקציבית, לחמש השנים הראשונות של ההיערכות והפעלת השירות המבוקש;
(6)
מסמכי מדיניות החברה לטיפול בפניות הציבור, לרבות פרטי הממונה על פניות הציבור אם כבר מונה בידי המבקש;
(7)
מסמכים המעידים על עמידה בתקנים של אבטחת מידע;
(8)
אישור, חתום ביד עורך דין, בדבר זכויות החתימה בחברה והסמכתו של החותם להגיש את הבקשה;
(9)
הצהרות בדבר יושרו ויושרתו של המבקש, של בעל השליטה בו ושל נושאי המשרה בו, חתומות בידם ומאומתות על ידי עורך דין;
(10)
אישור על רישום בפנקסי מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות;
(11)
הצהרה בנוגע להתחייבותו של המבקש למנוע ניגוד עניינים במתן השירות לפי הרישיון המבוקש;
(12)
הסכמה בכתב לכך שהממונה או מי מטעמו יקבל, בכל עת ולפי דרישתו, מידע על המבקש ועל בעל השליטה בו או נושאי המשרה בו מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981.
(ב)
הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.
אופן הגשת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים לה יישלחו לכתובת הממונה, כמפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, בשני עותקים בדואר רשום או באמצעות שליח.

פרק ג׳: ערובה

ערובה
(א)
הממונה רשאי להורות למבקש להפקיד ערובה לטובת הממונה מסוג ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת במקום ערבות בנקאית ולהתנות תנאים למתן ערובה מתאימה כאמור.
(ב)
הורה הממונה על הפקדת ערובה מתאימה אחרת במקום ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א), יחול על הערובה סעיף 8 בשינויים המחויבים.
מטרות הערבות והערובה
הערובה שיפקיד המבקש תבטיח את אלה:
(1)
פיצויו של מי שנפגע ממעשה או ממחדל של בעל הרישיון או אם בעל הרישיון לא קיים את חיובו כלפי הנפגע בדרך אחרת;
(2)
חילוט הערובה במקרה שבו נהג המבקש או בעל הרישיון בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, או אם מסר לממונה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
תנאי ערבות בנקאית [תיקון: תשע״ט]
(א)
גובה הערבות הבנקאית יהיה עשרה אחוזים מגובה ביטוח האחריות המקצועית שקבע הממונה לפי סעיף 12 ובלבד שגובה הערבות הבנקאית לא יפחת מחצי מיליון שקלים חדשים.
(ב)
הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית, ולא תהיה ניתנת לביטול, שעבוד או עיקול.
(ג)
נוסח כתב הערבות הבנקאית יאושר בידי הממונה.
(ד)
הממונה רשאי לבחון מזמן לזמן את הצורך לעדכן את גובה הערבות הבנקאית, לפי סעיף 8(ב) לחוק.
(ה)
בעל הרישיון יבטיח כי בכל עת לא יפחת סכום הערבות הבנקאית מגובה הערבות לפי סעיף קטן (א), או מהסכום שקבע הממונה לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין.
מימוש ערבות בנקאית או ערובה אחרת לצורך פיצוי מי שנפגע מבעל הרישיון
(א)
מימוש הערבות הבנקאית או ערובה אחרת שדרש הממונה לצורך פיצויו של מי שנפגע ממעשה או מחדל של בעל רישיון במסגרת פעילותו לפי סעיף 7(1), יהיה לפי קביעת בית המשפט, זולת אם קיים בעל הרישיון את חיובו כלפי הנפגע בדרך אחרת.
(ב)
הממונה יממש את הערבות הבנקאית או ערובה אחרת במטרה לפצות את מי שנפגע ממעשה או מחדל של בעל הרישיון כאמור בסעיף קטן (א) עם הצגת אחד מאלה:
(1)
פסק דין חלוט של בית משפט בתובענה של הנפגע כנגד בעל הרישיון;
(2)
הסכם פשרה בין הנפגע לבין בעל הרישיון, שקיבל תוקף של פסק דין;
(3)
פסק בורר שאישר בית משפט בסכסוך בין נפגע לבעל הרישיון.
מימוש הערובה במקרה שבו נהג בעל הרישיון בערמה או בשל מסירת מידע מטעה לממונה
(א)
מצא הממונה כי בעל הרישיון נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים או מסר לו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, יודיע על ממצאיו לבעל הרישיון ועל כוונתו לחלט את הערובה.
(ב)
בעל הרישיון רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה, בתוך 45 ימים מיום הודעת הממונה לפי סעיף קטן (א), והממונה רשאי, לבקשת המפר, להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על 45 ימים.
(ג)
לא טען בעל הרישיון את טענותיו או שהממונה מצא כי אין בהן ממש – יחלט הממונה את הערובה.
ביטוח אחריות מקצועית
(א)
בעל הרישיון יערוך פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, המכסה את חבותו כלפי מי שנפגע ממעשה או מחדל שלו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשה התביעה בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
(ב)
נוסח פוליסת הביטוח יהיה להנחת דעתו של הממונה.
גובה ביטוח אחריות מקצועית
(א)
הממונה יקבע את גובה הביטוח בכל עת לכל בעל רישיון, לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה למסור את עמדתו, ובהתחשב, בין השאר, בנתונים אלה:
(1)
מספר הדוחות שבעל הרישיון מסר או שהוא מתכוון למסור, לפי הגבוה מבניהם;
(2)
סוג או סוגי הרישיונות שבהם מחזיק או מבקש להחזיק בעל הרישיון;
(3)
סוג השירותים הניתנים בידי בעל הרישיון;
(4)
התקופה שבה החזיק בעל הרישיון ברישיון;
(5)
ניסיונו המקצועי של בעל הרישיון;
(6)
סכום הפיצויים או סכומים אחרים ששילם בעל הרישיון בקשר עם אחריותו למי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו, לרבות סכומים ששולמו כאמור בשל תביעות שהתבררו בבית משפט, וכמות הדרישות לתשלום פיצויים כאמור שנמסרו לאותו בעל הרישיון.
עדכון גובה ביטוח האחריות המקצועית
הממונה יבחן מזמן לזמן את הצורך לעדכן את גובה הביטוח הנדרש לפי סעיף 12 ולכל הפחות בתדירות של 5 שנים.

פרק ד׳: הוראות שונות

פרסום הודעות על ביטול רישיון או התלייתו
הודעה על ביטול רישיון או התלייתו תפורסם בשני עיתונים יומיים, וזאת נוסף על פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל לפי סעיף 11(ב) לחוק.
תחילה [תיקון: תשע״ט]
תחילתם של כללים אלה ביום פרסומם.


כ״ד בסיוון התשע״ז (18 ביוני 2017)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.